Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Doktoranci - aktualności

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.05.2015 roku w godz. 14:30 - 16:00 odbędzie się spotkanie na temat: "Stosowanie technologii informatycznych do nauczania zwiększającego skuteczność przuswajania wiedzy oraz narzędzi służących do oceny i budowania zasobów edukacyjnych".

Szczegóły we załączniku Pobierz plik (PLAKAT A4.pdf)PLAKAT A4.pdf


 

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Ma za zadanie nieść pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobiegać odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 2 do 10 marca 2015 roku do godz. 15.00.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być student, który:

1. jest mieszkańcem Szczecina,
2. w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat,
3. ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
4. zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów,
5. nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
6. nie powtarzał semestru,
7. uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (dotyczy studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia),
8. ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia),
9. deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub studiów I stopnia, jeśli na tym etapie stypendysta zakończył edukację, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej,
10. dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów w przewidzianym terminie.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być doktorant, który:

1. jest mieszkańcem Szczecina,
2. w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat,
3. ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
4. ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej,
5. ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym,
6. prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki,
7. deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej,
8. ma osiągnięcia naukowe,
9. dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów w przewidzianym terminie.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Maksymalny łączny okres wypłaty stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla jednego stypendysty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku. Stypendia otrzymało łącznie 80 studentów i 84 doktorantów, reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki i kierunki kształcenia.


 

SZANOWNI PAŃSTWO,

DZIEKANAT STUDIÓW DOKTORANCKICH W DNIU 19.12.2014 ROKU BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


 

Szanowni Doktoranci,

 

Przypominamy, że faktury i rachunki powinny zostać przedstawione do rozliczenia niezwłocznie po ich wystawieniu.

 

Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowych-BADANIA STATUTOWE (dotacja podmiotowa i celowa)

 

"Prosimy o  opisywanie dokumentów finansowych z badań statutowych zarówno z dotacji podmiotowej jak i celowej dla młodych naukowców tak aby w treści opisu znalazła się informacja określająca powiązanie (uzasadnienie) danego kosztu z prowadzonym zadaniem badawczym. W związku z tym w treści opisu faktur, rachunków, not wewnętrznych powinna znaleźć się formuła, że:  „APARATURĘ /  MATERIAŁ  /  USŁUGĘ  / LITERATURĘ / BAZĘ DANYCH /  PRENUMERATĘ  itp. ZAKUPIONO  NA  POTRZEBY PROWADZONYCH  BADAŃ  STATUTOWYCH (odpowiednio z dotacji podmiotowej lub celowej)".

 

Zasady rozliczania DELEGACJI  i  RACHUNKÓW  (dotacja podmiotowa i celowa)

 

DOTYCZY  ROZLICZANIA  DELEGACJI  KRAJOWYCH  oraz RCHUNKÓW/FAKTUR:

 

W związku z częstymi zapytaniami  przypominamy zasady rozliczania delegacji krajowych:

 

1. Delegacja powinna być PRZEDŁOŻONA  DO  ROZLICZENIA  W  TERMINIE
14 DNI  OD  DNIA  ZAKOŃCZENIA  PODRÓŻY
(Pismo Okólne 2/2013 Rektora US
z dn. 16.04.2013r.);

 

2.  W celu  ROZLICZENIA  DIET  należy dołączyć oświadczenie dotyczące posiłków (przykładowy  wzór  w  załączniku na dole strony www) z uzupełniającą informacją w przypadku ROZLICZENIA  RYCZAŁTÓW  ZA  NOCLEGI  czy organizator zapewnił noclegi; (rozliczanie diet
i ryczałtów  NIE  DOTYCZY  DOKTORANTÓW);

 

3. Faktury i rachunki opłacone ze środków prywatnych powinny zostać przedstawione
do rozliczenia (zwrotu poniesionych kosztów) niezwłocznie po ich wystawieniu.

 

 


 

Dział Nauki informuje Państwa, że sprawozdania merytoryczne z wykonania badań statutowych lub celowych muszą być zaakceptowane przez Dziekana Wydziału.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować Państwu (w załączniku) propozycję Fundacji Projekt Nauka, skierowaną do naukowców i badaczy, którzy pragną rozpocząć realizację własnych projektów naukowych w oparciu o jeden z istniejących programów dotacyjnych NCN, NCBiR lub MNiSW.

Pobierz plik (Projekt Nauka - Miejsce realizacji własnych projektów.pdf)  Projekt Nauka - Miejsce realizacji własnych projektów.pdf


 

Szanowni Państwo,

od dnia 03.10.2014 r. możliwa będzie rejestracja wniosków o wszystkie stypendia dla doktorantów w systemie e-dziekanat.

Wszelkie informacje na temat stypendiów dostępne są na:

1)      stronie Wydziału Filologicznego w zakładce:  DOKTORANCI > POMOC MATERIALNA

                                                                                                          DOKTORANCI > STYPENDIA

2)      stronie US w zakładce: DOKTORANCI > POMOC MATERIALNA

                                DOKTORANCI > STYPENDIA DOKTORANCKIE


 

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z informacjami o konferencji naukowej na temat: Ethos rycerski. Tradycje i kontynuacje.  Konferencja planowana jest na marzec 2015 roku i organizowana przede wszystkim z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach, ale ma charakter otwarty: będą mogli w niej uczestniczyć również zainteresowani swym rozwojem naukowym studenci.

 

Z poważaniem,

Teresa Banaś-Korniak

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zakład historii literatury Średniowiecza i Renesansu

Pobierz plik (Zaproszenie - Ethos rycerski.docx) Zaproszenie - Ethos rycerski.docxPobierz plik (Karta zgłoszeniowa - ethos rycerski.docx) Karta zgłoszeniowa - ethos rycerski.docx


 Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej TALENTY 2014. Odbędzie się ona w dniach 28-30 listopada 2014 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja organizowana jest przez  koło naukowe Variograf działające przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Fundację Pro Scientia Publica i obejmuje zakres nauk humanistycznych i społecznych.

Materiały z konferencji są selekcjonowane, bardzo uważnie redagowane oraz poddawane trzystopniowej recenzji: wewnętrznej, zewnętrznej krajowej, zewnętrznej zagranicznej. Materiały zakwalifikowane są publikowane w czasopiśmie "Ogrody Nauk i Sztuk" natomiast najlepsze teksty trafiają w postaci tłumaczeń do czasopisma międzynarodowego "Journal of Education Culture and Society". Warto dodać, że obydwa nasze czasopisma weszły w 2013 r. do międzynarodowych baz danych takich jak CEEOL, EBSCO, Index Copernicus, a w roku 2014 do bazy CEJSH. Ponadto "Ogrody Nauk i Sztuk" oraz "Journal of Education Culture and Society" znajdują się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (po 4 pkt.)

Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu bądź zaproszenie do opublikowania w "Ogrodach Nauk i Sztuk" ( najlepsze teksty trafią do "Journal of Education Culture and Society")!

W pierwszy dzień konferencji, w godzinach od 10.00 do 15.00 odbędą się warsztaty dla młodych naukowców o tematyce redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni promotorzy! Będzie można się dowiedzieć: jakie błędy najczęściej występują w pisaniu artykułów i prac naukowych, jak się ich ustrzec oraz jak napisać dobry tekst.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca, natomiast na teksty czekamy od 29 listopada do 15 grudnia. Opłata konferencyjna wynosi  100,- złotych i będzie w całości przeznaczona na dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej i nie będzie zwracana na żadnym etapie w procesie kwalifikacji do druku. Natomiast opłata za udział w cyklu warsztatów wynosi 130,- zł. Jeżeli nie zbierze się wystarczająca liczba osób chętnych to opłata zostanie zwrócona.

 Ważne terminy:

do końca czerwca 2014 przyjmujemy  zgłoszenie->  należy je pobrać (ze strony https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/home/talenty-2014 ), wypełnić i przesłać formularz na adres sekretarza konferencji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 październik 2014- przesyłamy abstrakt i słowa kluczowe (w j. polskim i angielskim)

 01-31 października 2014 dokonujemy opłat konferencyjnych na konto fundacji http://www.proscientiapublica.pl/index.php/pl/kontakt z dopiskiem "cel-działalność statutowa TALENTY"

 29 listopad-1 grudnia - konferencja i warsztaty dla młodych naukowców

 29 listopad do 15 grudnia- termin nadsyłania tekstów do publikacji

 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/home/talenty-2014

lub pisząc bezpośrednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zapraszamy również do odwiedzania naszego fanpage'a na facebook'u: https://www.facebook.com/konferencjatalenty?fref=ts

 Dane do przelewu:

Fundacja PRO SCIENTIA PUBLICA
ul. Redycka 37
51-169 Wrocław

Numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001


Pozdrawiamy serdecznie,
Organizatorzy IX Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej TALENTY 2014.
 


 

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić