Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Doktoranci - charakterystyka studiów

 

Profil filologicznych studiów doktoranckich

 

Głównym celem uczestnictwa w pracach badawczych na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego jest osiągnięcie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w dwóch humanistycznych dyscyplinach badawczych: językoznawczej i literaturoznawczej. Absolwent może ukończyć studia i uzyskać świadectwo ukończenia studiów doktoranckich. Głównym środkiem kształcenia jest jednak napisanie i obrona pracy doktorskiej, co pozwala na otrzymanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Studia są kierowane do absolwentów humanistycznych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia, nauczycieli w dziedzinach filologicznych i neofilologicznych, dziennikarzy różnych mediów, translatorów, którym zależy na pogłębieniu swojej wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności z zakresu badań językoznawczych i literaturoznawczych. Głównym elementem kształcenia są badania naukowe, czyli kształcenie poprzez prowadzenie badań, a nie kształcenie dla prowadzenia badań, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, zwłaszcza pracodawców innych niż uczelnie.

Studia doktoranckie o profilu językoznawczym i literaturoznawczym stwarzają warunki do uzyskania kompetencji ogólnych i szczegółowych poprzez:

·                realizację programu studiów (uczestnictwo w wykładach, seminariach i innych zajęciach grupowych);

·                prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego, uczestnictwo
w projektach badawczych i zespołach badawczych;

·                uczestnictwo w życiu wspólnot akademickich i społecznych (lokalnych, krajowych i międzynarodowych) oraz jego organizację.

 

Kompetencje ogólne absolwenta studiów doktoranckich

1.      W zakresie wiedzy:

·                zna najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane
z językoznawstwem i literaturoznawstwem;

·                zna metodykę i metodologię prowadzenia badań, pozyskiwania oraz wykorzystywania zdobytych informacji;

·                zna zasady ochrony własności intelektualnej.

 

2.      W zakresie umiejętności:

·                potrafi wnieść oryginalny wkład do zasobów wiedzy z zakresu dyscyplin językoznawczych i literaturoznawczych poprzez badania oraz krytyczną analizę, ocenę i interpretację wyników;

·                potrafi działać nowatorsko w wymienionych dziedzinach (np. pisać oryginalne prace naukowe) oraz stosować innowacyjne rozwiązania;

·                potrafi stawiać i rozwiązywać problemy naukowe i/lub praktyczne mieszczące się w obszarze wymienionych dziedzin;

·                potrafi ocenić wkład własnych badań oraz działalności eksperckiej i/lub twórczej w rozwój studiowanej dziedziny, w tym odpowiadających temu zastosowań;

·                potrafi wykorzystać i doskonalić metody badań naukowych oraz pozyskiwać
i przekazywać zdobyte informacje;

·                potrafi samodzielnie planować i prowadzić projekty badawcze oraz uczestniczyć w badaniach zespołowych;

·                potrafi samodzielnie planować własny rozwój intelektualny;

·                potrafi komunikować się z otoczeniem: współpracownikami, ekspertami ze swojej dziedziny i z innych dziedzin oraz prowadzić z nimi konsultacje w języku rodzimym i obcym;

·                potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym.

 

Pożądane umiejętności ogólne absolwenta: umiejętność uczenia się (samokształcenia); umiejętność stawiania i rozwiązywania problemów; umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia; umiejętność komunikowania się (w mowie i piśmie), także z niespecjalistami (np. mediami); umiejętność zarządzania zespołem i projektem; umiejętność pracy w zespole międzynarodowym; rozumienie problemów środowiska badawczego (aspekty prawne, etyczne, komercyjne itp.); elastyczność, umiejętność adaptacji do nowych warunków, zadań; przedsiębiorczość.

Pożądane umiejętności szczegółowe absolwenta: umiejętność prowadzenia badań szczegółowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa; umiejętności komunikacyjne (także komunikacja w językach obcych); praca w grupie; terminowość; umiejętność zarządzania zespołami.

 

3.      W zakresie postaw:

·                przyczynia się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej
i/lub zawodowej;

·                wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej, działa na rzecz jej usprawnienia
i wzrostu efektywności;

·                ponosi odpowiedzialność za pracę własną i współpracowników;

·                wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań i/lub tworzeniu nowych miejsc pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy;

·                jest świadomy swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie postaw prospołecznych: aktywność społeczna, innowacyjność (kreatywność), odpowiedzialność, krytycyzm.

Wszystkie te postawy sprzyjają integracji i współpracy absolwenta z różnymi grupami specjalistów z zakresu humanistyki i innych dziedzin nauki, zarówno w trakcie studiów, jak i po ich ukończeniu.

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić