Studia III stopnia – akty prawne wewnętrzne

Akty prawne dotyczące stypendiów w zakładce Stypendia

Akty prawne dotyczące pomocy materialnej w zakładce Pomoc materialna

Zarządzenie nr 35/2014 Rektora US z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015.

Załącznik do Zarządzenia nr 35/2014

 

UCHWAŁA NR 71/2014

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z 26 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015. 

 

Załącznik: Uchwała nr 71/2014 Senatu US

 

Zarządzenie Nr 37/2014

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie odbywania studiów przez cudzoziemców oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim

Załącznik: Zarządzenie nr 37/2014 Rektora US