Studia III stopnia – akty prawne zewnętrzne:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r.
[W sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych]

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
[O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.]

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r.
[W sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.]

Pobierz plik (8.08.2011_Rozp_MNSW_ w_sprawie_obszarow_wiedzy_dziedzin_nauki_i_sztuki_oraz.pdf)Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r.
[W sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014
[W sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich]

Rozporządzenie MNiSW z 03.10.2014r
[W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora]

Ustawa z dnia 27 lipca 2005
[Prawo o szkolnictwie wyższym.]