Warunki przedłużania studiów doktoranckich (zgodnie z § 11 oraz § 16 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2011r.)

§ 11

1.Studia doktoranckie trwają nie dłużej, niż cztery lata.

2.Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

3. (1) W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

1)   czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2)   sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

– łącznie nie więcej niż o rok.

4. (2) Kierownik studiówdoktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiówdoktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.

5.W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich rektor może podjąć decyzję o przyznaniu na określony czas prawa do pobierania stypendium doktoranckiego.

§ 16

Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli obrona nastąpiła w terminie dwóch lat od ukończenia studiów.

Sprawozdanie roczne - druk