Zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS)

na Wydziale Filologicznym:

Zgodnie z Uchwałą Nr 15/2018 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przypadków uprawniających studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów, student ma prawo ubiegania się o IOS w następujących przypadkach:

 1. studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów (od średniej ocen: 4,0 za rok poprzedzający wniosek),
 2. odbywania części studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez US,
 3. samodzielnego wychowywania dzieci,
 4. ciąży,
 5. pełnienia opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub poważnie chorymi,
 6. posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności utrudniającej lub uniemożliwiającej studiowanie w normalnym trybie,
 7. w innych uzasadnionych sytuacjach.

Tryb ubiegania się o IOS

 1. Student kieruje do Prodziekana wniosek zawierający powód ubiegania się o IOS, wyszczególnione przedmioty i terminy odbywania się zajęć, których dotyczyć ma IOS oraz dokumenty potwierdzające zasadność wniosku,

– w przypadku studiowania na dwóch kierunkach: średnią ocen za rok poprzedzający wniosek, deklarację o kierunku podstawowym*, oba plany zajęć z zaznaczonymi pokrywającymi się terminami.**

 1. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prodziekana (decyzja wstępna) student w ciągu dwóch tygodni zawiera pisemne porozumienia z prowadzącymi zajęcia, dotyczące sposobu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich (druk porozumienia – w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału).
 2. Podpisane porozumienia oraz uzyskaną uprzednio decyzję wstępną Prodziekana student niezwłocznie składa w dziekanacie.
 3. Wstępna decyzja Prodziekana i podpisane porozumienia z prowadzącymi zajęcia stanowią podstawę do wydania ostatecznej decyzji w sprawie IOS.

* Zgodnie z § 24.2. oraz § 46 (Regulamin Studiów US z dnia 26.03.2015 r.), student studiujący jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach obowiązany jest złożyć, w okresie 14 dni od dnia podjęcia studiów na kolejnym kierunku, oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego.

** W przypadku studiowania na dwóch kierunkach student składa wniosek o przyznanie IOS na kierunku podstawowym. Wniosek złożony na kierunku studiów, który – zgodnie z deklaracją – jest dla studenta jego drugim kierunkiem, jest rozpatrywany tylko w przypadku uzyskania decyzji odmownej na kierunku podstawowym.

Załączniki:

Uchwała IOS nr 15/2018

IOS Uchwała RW nr 274_2018

IOS_Zasady-przyznawania-indywidualnej-organizacji-studiów-2018-2019

IOS_Druk-porozumienia-w-sprawie-indywidualnej-organizacji-studiów_2018-2019