Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych (uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie kształcenia),
 2. uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny dostatecznej wystawionej przez promotora oraz co najmniej jednego recenzenta,
 3. złożenie w dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (rodzaj wymaganych dokumentów przedstawiony poniżej),
 4. uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec uczelni,
 5. sprawdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie antyplagiatowym i złożenie oświadczenia przez studenta według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca dyplomowa wykonana była samodzielnie.

 Pracę dyplomową student winien złożyć w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów  (tj. do 11 lipca 2019r. – koniec sesji egzaminacyjnej lub do 25 września 2019r. – koniec sesji poprawkowej), co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów. Termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji egzaminacyjnej ustala promotor.

Student składa w Dziekanacie nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego wymagane dokumenty:

 1. Indeks i kartę egzaminacyjną za ostatni semestr studiów ( w indeksie na str.90 student wpisuje swoje imię i nazwisko oraz temat pracy dyplomowej).
 2. Pracę dyplomową

Egzemplarz do dziekanatu powinien być zbindowany, podpisany przez promotora na stronie tytułowej z podanymi hasłami identyfikującymi pracę (szczegóły u promotora), oraz z załączonymi oświadczeniami:

oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy

– oświadczeniem o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na udostępnianie pracy

Pod każdym oświadczeniem należy umieścić datę i podpis studenta. (druki dostępne na stronie http://www.wf.usz.edu.pl/poradnikstudentaostatniegoroku).

Ponadto, praca dyplomowa napisana w języku obcym powinna również zawierać stronę tytułową i streszczenie pracy w języku polskim.

 1. Płyta CD zawierająca plik pracy dyplomowej zapisana w formacie Word lub PDF, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu.
 2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt. o wymiarach 4,5×6,5.
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (druk dostępny na indywidualnym koncie studenta w e-dziekanacie).
 5. Kartę obiegową

 

Opłatę za druk dyplomu należy wpłacić na  indywidualny numer konta studenta po złożeniu pracy dyplomowej oraz wyżej wymaganych dokumentów w dziekanacie (druk do zapłaty dostępny będzie w e-dziekanacie).

Legitymację studencką należy złożyć przy odbiorze dyplomu. Jeżeli student zamierza kontynuować studia na II stopniu na Uniwersytecie Szczecińskim, legitymacja zostaje u studenta

 

Załączniki:
Regulamin antyplagiatowy
Dodatkowe osiągnięcia studenta w toku studiów
Oświadczenie studenta
Oświadczenie dot. wydania odpisu dyplomu w języku obcym
Oświadczenie