Postępowanie habilitacyjne

 • Kontakt

  Kontakt:

  Pełnomocnik JM Rektora US
  ds. stopni i tytułów naukowych
  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
  prof. dr hab. Mirosława Białoskórska
  Piastów 40 b, bud. V, pok. 100

  Kontakt przez sekretariat


  Przewody doktorskie, postępowanie habilitacyjne
  oraz postępowanie o nadanie tytułu profesora

  Sekretariat

  mgr Agnieszka Pawłuszyn
  Piastów 40 b, bud. V, pok. 101
  tel. 91 444 27 04
  agnieszka.pawluszyn@univ.szczecin.pl

 • Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Filologicznym US

  PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM US

  Przed wysłaniem dokumentów do Centralnej Komisji kandydat ma obowiązek złożyć do Pełnomocnika JM Rektora US i Dziekana Wydziału Filologicznego ds. stopni i tytułów naukowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Mirosławy Białoskórskiej dokumenty kwalifikujące go do postępowania habilitacyjnego w celu ich wstępnej oceny złożonych dokumentów (w tym dorobku naukowego), która pozwoli podjąć decyzję w sprawie dalszego procedowania.

  Harmonogram postępowania habilitacyjnego na Wydziale Filologicznym

  1. Złożenie do Pełnomocnika JM Rektora US i Dziekana Wydziału Filologicznego ds. stopni i tytułów naukowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Mirosławy Białoskórskiej dokumentów kwalifikujących kandydata do postępowania habilitacyjnego. Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dokumenty zostaną zwrócone kandydatowi, który wysyła je do Centralnej Komisji.
  2. Datą wszczęcia postępowania jest data doręczenia wniosku do CK.
  3. CK ma 7 dni na dokonanie oceny formalnej wniosku.
  4. CK w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku powołuje komisję habilitacyjną. (4 członków spoza jednostki tj.: przewodniczącego,2 recenzentów, 1 członka ). W dniu powołania komisji CK przekazuje dokumenty do jednostki.
  5. Recenzenci w terminie 6 tygodni od dnia powołania przez CK komisji habilitacyjnej mają obowiązek sporządzenia recenzji (praktycznie na sporządzenie recenzji pozostają 4 tygodnie).
  6. Komisja po zapoznaniu się z autoreferatem i recenzjami w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (na wniosek habilitanta głosowanie przeprowadza się w trybie tajnym).
  7. W ciągu 21 dni od otrzymania recenzji komisja habilitacyjna przedkłada Radzie Wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z pełna dokumentacją postępowania habilitacyjnego oraz recenzjami.
  8. Na podstawie całej dokumentacji RW w ciągu miesiąca podejmuje uchwałę (głosowanie tajne) o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  9. RW na stronie internetowej umieszcza: wniosek habilitanta o rozpoczęcie procedury, autoreferat; skład komisji; harmonogram postępowania oraz uchwałę wraz z uzasadnieniem.
  10. W terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez RW jednostka organizacyjna przekazuje do CK w formie elektronicznej:
  • uchwałę,
  • informację o składzie komisji habilitacyjne z podaniem imion, nazwisk oraz nazw jednostek organizacyjnych w których są zatrudnieni członkowie komisji,

  Podstawa prawna:

  -Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), zwana dalej ustawą z 14.03.2003 r. o stopniach i tytułach

  -Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (dla postępowań wszczętych do 30 października 2015r.)

  -Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (dla postępowań wszczętych po 30 października 2015r.)

  Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.):

  1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.
  2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:

  1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;

  2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

  3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

   

  1. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

  Czynności proceduralne

  1.A.

  W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora został określony spis dokumentów jakie należy złożyć w celu rozpoczęcia procedury habilitacyjnej . Z art. 12 w/w Rozporządzenia wynika, że

  1.Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „habilitantem”, składa Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

  1. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:

  1)poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

  2)autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i angielskim;

  3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i

  dokumentacją ich publicznej prezentacji;

  4) informacje o:

  a)osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,

  1. b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  2. c) działalności popularyzującej naukę.
  3. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w formie papierowej i elektronicznej.

  1.B.

  W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora został określony spis dokumentów jakie należy złożyć w celu rozpoczęcia procedury habilitacyjnej . Z art. 12 w/w Rozporządzenia wynika, że

  1.Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „habilitantem”, składa Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

  1. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:

  1)poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

  2)autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i angielskim;

  3)wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentacje dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy;

  4)informacje o:

  a)osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

  b)współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

  c)odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

  d)działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

  5)informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

  1. W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym lub artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

  4.Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

  Dalsze procedowanie opisane jest w art. 18a oraz art. 20 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Art. 18a.

  1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji.
  2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.
  3. W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę w trybie ust. 1 i 2 nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego wyznaczona przez Centralną Komisję.
  4. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku.
  5. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Komisja składa się z:

  1)   czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki, o której mowa w ust. 2 lub 3;

  2)   trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę, o której mowa w ust. 2 lub 3.

  1. Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty, o których mowa w ust. 1.
  2. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci, o których mowa w ust. 5, oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 16 i przygotowują recenzje.
  3. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
  4. Głosowanie, o którym mowa w ust. 8, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przeprowadza się w trybie tajnym.
  5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.
  6. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub

  odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

  1. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.
  2. Rozbieżność pomiędzy opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami rady jednostki organizacyjnej, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego, mogą stanowić przesłankę do działań Centralnej Komisji, o których mowa w art. 9 ust. 1-3.

  Art. 20. 1. Uchwały, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

  1. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a.

  Informacje przydatne znajdą również Państwo na następujących stronach :

  Strona Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: http://www.ck.gov.pl

  wzór wniosku: http://www.ck.gov.pl/images/PDF/komunikaty/wzor_wniosku.pdf

  wzór autoreferatu: http://www.ck.gov.pl/images/PDF/komunikaty/wzor_autoreferat.pdf

 • dr Barbara Rodziewicz

  Przebieg postępowania awansowego

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

  24 grudnia 2014r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwraca się do Rady Wydziału Filologicznego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Barbary Rodziewicz

  19 marca 2015r. – Rada Wydziału Filologicznego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Barbary Rodziewicz

  14 kwietnia 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną (załącznik : pismo CK w sprawie powołania komisji habilitacyjnej)

  28 września 2015r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  15 października 2015r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Rodziewicz

  Załączniki:
  skład komisji habilitacyjnej
  uchwała Komisji Habilitacyjnej
  uchwała RW – Barbara Rodziewicz
  wniosek
  Autoreferat

 • dr Barbara Komenda-Earle

  Przebieg postępowania awansowego

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

  6 marca 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwraca się do Rady Wydziału Filologicznego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Barbary Komendy-Earle

  19 marca 2015r. – Rada Wydziału Filologicznego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Barbary Komendy-Earle

  14 kwietnia 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną

  28 września 2015r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  15 października 2015r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Komendzie-Earle

   

  Załączniki:
  skład komisji habilitacyjnej
  uchwała Komisji Habilitacyjnej
  uchwała Rady Wydziału
  wniosek
  Autoreferat

 • dr Tomasz Szutkowski

  Przebieg postępowania awansowego

  1. Wniosek
  1. Autoreferat
  1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

  3 czerwca 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwraca się do Rady Wydziału Filologicznego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr. Tomasza Szutkowskiego.

  18 czerwca 2015r. – Rada Wydziału Filologicznego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Szutkowskiego.

  1 września 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną (załącznik : pismo CK w sprawie powołania komisji habilitacyjnej)

  4 marca 2016r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  14 kwietnia 2016r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Szutkowskiemu.

   

  Załączniki:
  skład komisji habilitacyjnej
  uchwała Komisji Habilitacyjnej
  uchwała Rady Wydziału
  wniosek
  Autoreferat

 • dr Piotr Krupiński

  Przebieg postępowania:

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  5 września 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwraca się do Rady Wydziału Filologicznego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr. Piotra Krupińskiego.

  22 września 2016r. – Rada Wydziału Filologicznego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Krupińskiego.

  4 października 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną (załącznik : pismo CK w sprawie powołania komisji habilitacyjnej)

  23 lutego 2017r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  23 lutego 2017r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Krupińskiemu.

   

  Załączniki:
  P. Krupiński- uchwała RW
  autoreferat
  skład komisji -pismo od CK
  uchwała komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem
  wniosek

 • dr Adrianna Seniów

  Przebieg postępowania habilitacyjnego

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  Załączniki:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
  uchwała CK
  uchwała komisji habilitacyjnej
  uchwała RW nr 71-2017
  Wniosek
  Autoreferat

 • dr Joanna Andrzejewska

 • dr Sylwia Łuszczyńska

 • dr Paweł Wolski

 • dr Beata Zawadka

 • dr Katarzyna Jaworska -Biskup

 • dr Sylwester Jaworski