Trochę historii

Niewiele jednostek uniwersyteckich może poszczycić się tak szybkim tempem rozwoju, jakim cechuje się Instytut An glistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, która jako samodzielna instytucja istnieje od 1998 roku.

Pierwotnie, w 1990 powołano do życia Kolegium Języka Angielskiego (jako jednostkę pozawydziałową), które mieściło się w starym budynku KW PZPR. Było ono jednym z ponad 50 kolegiów języków obcych istniejących w Polsce. Gdy powstawało Kolegium, zaczynano wszystko od zera; Szczecin nie posiadał bowiem żadnych tradycji związanych z językiem angielskim: księgozbioru, programów nauczania, kadry. Jedyni angliści tutaj funkcjonujący były to osoby, które prowadziły lektoraty na wyższych uczelniach. Było więc znacznie trudniej, niż innym kierunkom językowym, które istniały już wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Dodatkowo, moment powstania Katedry przypadł na okres niesprzyjający tego typu inwestycjom, gdy obcinano fundusze na szkoły wyższe. Dlatego bazowano głównie na darach z British Council i Ambasady Amerykańskiej.
W 1992 Kolegium, wraz z dwoma innymi (Niemieckim i Francuskim) połączono w jedno Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Opiekę merytoryczną nad językiem francuskim i angielskim sprawował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – taki był wymóg ministerstwa. Po skończeniu Kolegium absolwenci uzyskiwali dyplom wydany przez Uniwersytet Szczeciński; jeżeli zaś chcieli ubiegać się o licencjat, po spełnieniu odpowiednich warunków mogli go uzyskać w UAM. Następnie, Kolegium Języka Niemieckiego wcielono w germanistykę US. W kolejnych latach zmieniła się nazwa, z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na Kolegium Języków Obcych.

Przełomowym rokiem był 1998, kiedy to Kolegium Języka Angielskiego zlikwidowano, a na jego bazie utworzono Katedrę Filologii Angielskiej w ramach Wydziału Humanistycznego. W październiku 2000 po raz pierwszy przyjęto studentów na uzupełniające (niestacjonarne) studia magisterskie. W roku 2001 po raz pierwszy absolwenci Katedry uzyskali dyplomy licencjackie z Uniwersytetu Szczecińskiego (a nie, jak wcześniej, z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). W latach 2002-05 dokonano reorganizacji programu studiów pod kątem przystosowania go do wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku 2005 otwarto nabór na uzupełniające studia magisterskie w systemie stacjonarnym. Od 1 stycznia 2007, Instytut Anglistyki stanowi część nowo utworzonego Wydziału Filologicznego US.