Historia Instytutu - Wydział Filologiczny

Trochę historii

Niewiele jednostek uniwersyteckich może poszczycić się tak szybkim tempem rozwoju, jakim cechuje się Instytut An glistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, która jako samodzielna instytucja istnieje od 1998 roku.

Pierwotnie, w 1990 powołano do życia Kolegium Języka Angielskiego (jako jednostkę pozawydziałową), które mieściło się w starym budynku KW PZPR. Było ono jednym z ponad 50 kolegiów języków obcych istniejących w Polsce. Gdy powstawało Kolegium, zaczynano wszystko od zera; Szczecin nie posiadał bowiem żadnych tradycji związanych z językiem angielskim: księgozbioru, programów nauczania, kadry. Jedyni angliści tutaj funkcjonujący były to osoby, które prowadziły lektoraty na wyższych uczelniach. Było więc znacznie trudniej, niż innym kierunkom językowym, które istniały już wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Dodatkowo, moment powstania Katedry przypadł na okres niesprzyjający tego typu inwestycjom, gdy obcinano fundusze na szkoły wyższe. Dlatego bazowano głównie na darach z British Council i Ambasady Amerykańskiej.
W 1992 Kolegium, wraz z dwoma innymi (Niemieckim i Francuskim) połączono w jedno Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Opiekę merytoryczną nad językiem francuskim i angielskim sprawował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – taki był wymóg ministerstwa. Po skończeniu Kolegium absolwenci uzyskiwali dyplom wydany przez Uniwersytet Szczeciński; jeżeli zaś chcieli ubiegać się o licencjat, po spełnieniu odpowiednich warunków mogli go uzyskać w UAM. Następnie, Kolegium Języka Niemieckiego wcielono w germanistykę US. W kolejnych latach zmieniła się nazwa, z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na Kolegium Języków Obcych.

Przełomowym rokiem był 1998, kiedy to Kolegium Języka Angielskiego zlikwidowano, a na jego bazie utworzono Katedrę Filologii Angielskiej w ramach Wydziału Humanistycznego. W październiku 2000 po raz pierwszy przyjęto studentów na uzupełniające (niestacjonarne) studia magisterskie. W roku 2001 po raz pierwszy absolwenci Katedry uzyskali dyplomy licencjackie z Uniwersytetu Szczecińskiego (a nie, jak wcześniej, z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). W latach 2002-05 dokonano reorganizacji programu studiów pod kątem przystosowania go do wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku 2005 otwarto nabór na uzupełniające studia magisterskie w systemie stacjonarnym. Od 1 stycznia 2007, Instytut Anglistyki stanowi część nowo utworzonego Wydziału Filologicznego US.