KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne obejmujące wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii angielskiego obszaru językowego.

Kształcenie w zakresie specjalizacji przekładowej daje absolwentowi przygotowanie do podjęcia pracy tłumacza. Przedmioty uwzględnione w programie modułu przekładowego dają podstawową wiedzę z teorii przekładu oraz przygotowanie praktyczne obejmujące terminologię specjalistyczną ( w tym terminologia angielskojęzycznych dokumentów UE) i techniki tłumaczeń tekstów różnego typu. Specjalizacja przygotowuje do pracy tłumacza z języka angielskiego i na język angielski w instytucjach i firmach regionu i poza nim Odbycie studiów na specjalizacji przekładowej poszerzonych o komponent kulturoznawczy, pozwala absolwentowi poszerzyć i pogłębić swój warsztat w zakresie tłumaczeń tekstów literackich, filmowych i innych tekstów z obszaru kultury.
Absolwent studiów I stopnia filologii angielskiej jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na filologii angielskiej oraz innych pokrewnych specjalnościach i kierunkach, zgodnie ze standardami kształcenia.

STUDIA II STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent studiów drugiego stopnia filologii angielskiej odznacza się wysoką kompetencją językową (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego. Legitymuje się odpowiednim poziomem wiedzy w zakresie wybranych dyscyplin naukowych; językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Posiada praktyczną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MEN), tłumacza oraz organizatora i animatora kultury. Szeroka wiedza zakresie filologii angielskiej umożliwia podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje prawo do kontynuowania rozwoju naukowego na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.