Oferta studiów w Instytucie Anglistyki

Studia w Instytucie prowadzone są w czterech formach kształcenia:  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (zawodowe licencjackie) oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie). W roku akademickim 2010/11 zostały uruchomione studia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska z drugim językiem obcym (do wyboru: j. francuski, włoski, niemiecki lub rosyjski) ze ścieżką pedagogiczną.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie egzaminu dojrzałości (nowej matury). Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Wykładane przedmioty tworzą sześć bloków:

Nauka o języku i językoznawstwo
Literatura krajów angielskiego obszaru językowego
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Praktyczna nauka języka angielskiego
Specjalizacja translatorska – kształcenie tłumaczy
Metodyczne i psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli (opcja)

Zajęcia prowadzone są prawie wyłącznie w  języku angielskim,  w  formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, oraz praktyk pedagogicznych.
Absolwenci, w wyniku złożenia egzaminu końcowego, otrzymują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
Poza bardzo dobrą praktyczną znajomością języka angielskiego, absolwenci posiadają wiedzę z obszaru kultury, literatury i historii krajów anglojęzycznych oraz w zakresie językoznawstwa angielskiego i historii języka. Integralną częścią studiów jest kształcenie przygotowujące do pracy tłumacza.

Katedra prowadzi zajęcia na dwuletnich studiach II stopnia w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem licencjata z zakresu filologii angielskiej lub języka angielskiego.

Absolwenci mają przygotowanie ogólnohumanistyczne i filologiczne z uwzględnieniem ogólnej znajomości historii, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego, ogólne wykształcenie językoznawcze, są specjalistami w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. W zależności od wyboru specjalizacji są znawcami językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego lub literatury angielskiej. Uzyskują dyplom z tytułem magistra.

Duża liczba absolwentów studiów licencjackich, jak i studentów uzupełniających studiów magisterskich jest nauczycielami, jednak coraz większa liczba zostaje tłumaczami.