• Kształcenie w IFG

  W Instytucie Filologii Germańskiej prowadzone są studia na kierunku: filologia, specjalność: filologia germańska oraz na kierunku: filologia, specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym (studia z nauką języka niemieckiego od podstaw i poziomu A1, A2, zajęcia w trybie popołudniowym).

   

  SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA GERMAŃSKA

  W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru modułu kształcenia specjalizacyjnego:

  • moduł do wyboru: Język niemiecki w gospodarce i biznesie

  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

  Przygotowuje studentów do podjęcia pracy w sektorze gospodarczym, np. w międzynarodowych przedsiębiorstwach i spółkach handlowych, rozwija umiejętności komunikacji w mowie i w piśmie w zakresie tematyki gospodarczej.

  Studenci nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji formalnej i handlowej w języku niemieckim oraz tłumaczenia tekstów gospodarczych z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na język polski.

  • moduł do wyboru: Kształcenia translatorskie

  (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

  Przygotowuje studentów do tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na polski tekstów pisemnych z różnorodnych dziedzin nauki i życia społecznego (zarówno tekstów standardowych, specjalistycznych, jak i literackich) w kontekście kulturowym, politycznym i religijnym języka niemieckiego i polskiego.

  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii, strategii i technik przekładu technicznego, specjalistycznego oraz literackiego.

  • moduł do wyboru: Kształcenie nauczycielskie

  (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

  Przygotowuje studentów, zgodnie ze standardami kształcenia, do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

  Przedmioty realizowane w ramach tego modułu to: psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, dydaktyka nauczania języka niemieckiego i emisja głosu.

   

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

  Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie egzaminu dojrzałości. Studia trwają sześć semestrów i kończą się egzaminem licencjackim. Kształcenie obejmuje oprócz kształcenia ogólnego trzy rodzaje przedmiotów: przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne.

  Przedmioty podstawowe stanowi Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego (PNJN), realizowana w formie różnego rodzaju laboratoriów, które w semestrze letnim kończą się wspólnym egzaminem. Absolwenci studiów pierwszego stopnia wykazują się znajomością języka na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, pozwalającym na swobodną komunikację językową, bardzo dobre rozumienie zarówno dłuższych i skomplikowanych tekstów informacyjnych, literackich i naukowych, jak i większości programów telewizyjnych i radiowych. Potrafią formułować szczegółowe wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne, właściwie argumentować i przedstawiać swój punkt widzenia.

  Moduł Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego obejmuje następujące laboratoria:

  • kurs podręcznikowy – studenci w sposób systematyczny, w oparciu o podręcznik dla zaawansowanych, doskonalą wszystkie sprawności językowe oraz poszerzają swoje słownictwo
  • rozumienie tekstu – tu szczególny nacisk kładziony jest na doskonalenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem poprzez naukę różnych strategii; jednocześnie teksty są bogatym źródłem nowego słownictwa i okazją do wymiany poglądów, a więc rozwijania również innych sprawności językowych, nie tylko receptywnych
  • gramatyka praktyczna – tu studenci w sposób systematyczny i uporządkowany powtarzają i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności dotyczące gramatyki języka niemieckiego, zarówno morfologii, jak i składni; dzięki temu mogą formułować coraz bardziej złożone wypowiedzi
  • fonetyka i ortografia – studiujący opanowują poprawną wymowę niemiecką, a także zasady pisowni niemieckiej po reformie
  • język pisany – nauka koncentruje się na formułowaniu różnorodnych form wypowiedzi pisemnej; studenci poznają różne rodzaje tekstów, od listów i opowiadań począwszy, a skończywszy na recenzjach i tekstach naukowych; uczą się stosować różne style wypowiedzi adekwatnie do rodzaju tekstu i obszaru komunikacji językowej
  • formy argumentacji i konwersacje – zajęcia służą doskonaleniu wypowiedzi przy zastosowaniu różnorodnych środków językowych oraz poprawnej i logicznej argumentacji

  W ramach przedmiotów kierunkowych przybliżamy naszym studentom historię, kulturę, literaturę i wiedzę o języku niemieckim. W skład przedmiotów kierunkowych wchodzą następujące moduły kształcenia:

  • Moduł kształcenia historyczno-kulturowego – obejmuje naukę o historii i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz elementach ją określających (środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny, polityczny i religijny).
  • Moduł literaturoznawczy – obejmuje przedmioty „Wstęp do literaturoznawstwa” i „Historia literatury niemieckojęzycznej”. W ramach tego modułu studenci poznają w ogólnych zarysach problematykę literaturoznawczą oraz historię literatury niemieckojęzycznej i twórczość najważniejszych jej przedstawicieli. Poprzez pracę z tekstami literackimi w oryginale oraz wyczulenie na różne zagadnienia społeczne, filozoficzne i humanistyczne poznają także różne możliwości interpretacji dzieł literackich przy uwzględnieniu ich struktury.
  • Moduł językoznawczy – obejmuje przedmioty językoznawcze, takie jak: „Wstęp do językoznawstwa”, „Gramatyka opisowa języka niemieckiego”, „Historia języka niemieckiego”, „Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka” i „Wprowadzenie do problematyki akwizycji języka”. W ramach tego modułu studenci poznają historię i teorię języka oraz dyscypliny językoznawcze, a także procesy akwizycji języka ojczystego i obcego; uczą się rozróżniać części mowy i zdania oraz definiować je według poznanych klasyfikacji. Ponadto poznają podobieństwa i różnice w zakresie systemów gramatycznych języka niemieckiego i języka polskiego.

  M  Moduł przedmiotów do wyboru oraz moduł pracy dyplomowej – studenci mają możliwość pisania pracy licencjackiej z literaturoznawstwa lub z językoznawstwa. W zależności od wybranej dziedziny oraz zainteresowań dokonują także wyboru wykładów monograficznych, na których co roku prowadzący oferują różne tematy literaturoznawcze i językoznawcze służące pogłębieniu uzyskanej wiedzy podstawowej. W ramach „Warsztatów pisania prac naukowych” studenci uczą się równocześnie podstawowych technik i zasad pisania prac naukowych charakterystycznych dla wybranej dziedziny naukowej. Zarówno wykłady monograficzne, jak i warsztaty mają na celu lepsze przygotowanie do napisania pracy licencjackiej.

  Studenci modułu kształcenie nauczycielskie odbywają praktyki  w szkołach, gdzie przygotowują się do zawodu nauczyciela. Praktyki organizuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Nauczycielskiego.

  Program studiów pierwszego stopnia uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane przydatne w pracy filologa, takie jak: historia filozofii, łacina, technologia informatyczna, ochrona własności intelektualnej i prawa autorskie, wychowanie fizyczne, nauka drugiego języka obcego oraz wykład ogólnouczelniany z zakresu nauk społecznych.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu dyplomu licencjackiego absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych.  

   

  STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

  Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się z reguły co dwa tygodnie w ramach zjazdów obejmujących piątki, soboty i niedziele. Realizowany jest tu taki sam program, jak na studiach stacjonarnych, jednakże w nieco zmniejszonym wymiarze godzin. Na studiach niestacjonarnych nie oferujemy kształcenia nauczycielskiego.

   

   

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

  Studia filologii germańskiej drugiego stopnia mogą podjąć osoby, które opanowały język niemiecki na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia zdając egzamin licencjacki.

  Studia trwają cztery semestry i kończą się przedłożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Kształcenie obejmuje oprócz kształcenia ogólnego trzy rodzaje przedmiotów: przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne.
  Kształcenie podstawowe tworzy moduł Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (PNJN) realizowany w formie różnego rodzaju laboratoriów, które kończą się wspólnym egzaminem. Moduł PNJN obejmuje zajęcia z zakresu „Interpretacji semantycznych i analizy tekstu”, „Konwersacji/Form argumentacji” oraz „Stylistyki” ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia zasobu słownictwa, rozwijania umiejętności transformacji zróżnicowanych konstrukcji zdaniowych oraz utrwalania znanych struktur gramatycznych, a także rozwijania umiejętności rozumienia i objaśniania różnego rodzaju tekstów. Absolwenci studiów drugiego stopnia wykazują się znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co oznacza, iż opanowali język niemiecki na poziomie zbliżonym do języka ojczystego.
  Kształcenie kierunkowe służy pogłębieniu wiedzy studiujących o języku niemieckim oraz o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Uzyskują także wiadomości interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz umożliwiające im analizę powiązań między współczesnymi zjawiskami kulturowymi w ich wymiarze językowym, a także w połączeniu z przeszłością i tradycjami kultury niemieckiego obszaru językowego. Kształcenie to obejmuje dwa moduły do wyboru:

  •  Moduł przedmiotów kierunkowych do wyboru, który obejmuje wykłady na temat współczesnych tendencji w literaturze niemieckojęzycznej i językoznawstwie oraz zestaw wykładów monograficznych dotyczących różnych wybranych zagadnień literaturoznawstwa i językoznawstwa. W każdym semestrze oferowany jest nowy zestaw tematyczny wykładów prowadzonych przez różnych specjalistów, dzięki czemu studiujący mają możliwość pogłębienia wiedzy w wybranej dziedzinie. Większość wykładów powinna być jednak zgodna z dziedziną, z której piszą pracę magisterską. Ofertę uzupełniają warsztaty badawcze z literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa, które przygotowują studiujących do pisania pracy magisterskiej oraz pogłębiają ich dotychczasowe umiejętności naukowe.
  • Moduł pracy magisterskiej, w ramach którego studiujący dokonują wyboru tematyki pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa. W zależności od tego wyboru uczestniczą w seminariach magisterskich, gdzie piszą pracę pod kierunkiem wybranego profesora na interesujący ich temat. Uzupełnieniem seminarium są zajęcia specjalizacyjne służące pogłębieniu wiedzy literaturoznawczej lub językoznawczej w aspektach korespondujących z dominującymi tematami powstających prac magisterskich. Ponadto w ramach wykładu „Metodologia badań literaturoznawczych” lub „Metodologia badań językoznawczych” przekazywana jest wiedza na temat nowoczesnych metod badawczych, które studiujący mogą wykorzystać jako narzędzia do przygotowania pracy magisterskiej.

  W ramach kształcenia ogólnego oferujemy wykład ogólnouczelniany z zakresu nauk społecznych oraz naukę drugiego języka obcego do wyboru.

  Studenci modułu kształcenie nauczycielskie  odbywają praktyki w szkołach, gdzie przygotowują się do zawodu nauczyciela.

   

  STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

  Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się z reguły co dwa tygodnie w ramach zjazdów obejmujących piątki, soboty i niedziele. Realizowany jest tu taki sam program, jak na studiach stacjonarnych, jednakże w nieco zmniejszonym wymiarze godzin i bez praktyk zawodowych. Na studiach niestacjonarnych nie oferujemy kształcenia nauczycielskiego.

   

  SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM

   

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

  Specjalność: Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym jest adresowana do osób, które nie uczyły się języka niemieckiego lub posiadają elementarne umiejętności posługiwania się tym językiem (poziomy A1, A2). Zajęcia są realizowane w trybie popołudniowym.

  Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie egzaminu dojrzałości. Studia trwają sześć semestrów i kończą się egzaminem licencjackim na podstawie napisanej pracy dyplomowej.

  Kształcenie obejmuje kształcenie podstawowe, kierunkowe oraz moduł przedmiotów do wyboru.

  Kształcenie podstawowe stanowi Praktyczna nauka języka niemieckiego, realizowana w formie ćwiczeń laboratoryjnych, które w semestrze letnim kończą się egzaminem.
  Kształcenie podstawowe obejmuje następujące przedmioty:
  Zintegrowane sprawności językowe – studenci w oparciu o wybrany podręcznik do nauki języka niemieckiego (obecnie jest to m.in. podręcznik Menschen, wyd. Hueber, poziomy A1, A2, B1) rozwijają swoje kompetencje językowe w zakresie mówienia, pisania, słuchania i czytania
  Konwersacje/Formy argumentacji – zajęcia służą doskonaleniu wypowiedzi przy zastosowaniu różnorodnych środków językowych oraz poprawnej i logicznej argumentacji
  Język pisany – studenci uczą się konstruować różne formy pisemne, poznają rodzaje tekstów (np. listy prywatne, oficjalne, opowiadania, recenzje etc.), uczą się stosować odpowiednie style pisania

  Kształcenie kierunkowe obejmuje następujące moduły:
  Moduł kształcenia literaturoznawczo-kulturowego – w skład tego modułu wchodzą następujące przedmioty:
  Kultura i historia krajów niemieckiego obszaru językowego – obejmuje naukę o elementach określających kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych, np. konteksty społeczne, polityczne, religijne, środowisko geograficzne, instytucje etc.
  Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego – studenci poznają problematykę literaturoznawczą, twórczość najważniejszych przedstawicieli, pracują z tekstami oryginalnymi lub ich polskimi tłumaczeniami, interpretują dzieła literackie

  Moduł kształcenia językoznawczego – w skład tego modułu wchodzą następujące przedmioty:
  Wybrane zagadnienia językoznawstwa – studenci poznają wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa, zaznajamiają się z podstawowymi pojęciami i teoriami
  Gramatyka opisowa języka niemieckiego z elementami kontrastywnymi – studenci zapoznają się z gramatyką języka niemieckiego (reguły, teorie) oraz z wybranymi zagadnieniami związanymi z podobieństwami i różnicami między językiem niemieckim i językiem polskim
  Historia języka niemieckiego – na tym przedmiocie studenci zapoznają się z tym, w jaki sposób język niemiecki powstawał i rozwijał się
  Leksykologia z leksykografią – w ramach tych zajęć studenci nauczą się, jak klasyfikuje się wyrazy w języku niemieckim, jak się je tworzy, jak korzystać ze słowników i jak można klasyfikować słowniki
  Akwizycja języka obcego – jak człowiek uczy się mówić w języku ojczystym i jak opanowuje języki obce, co ułatwia, a co utrudnia akwizycję języka – to podstawowe problemy, o których mowa w ramach tych zajęć.

  Moduł przedmiotów do wyboru: w ramach tego modułu studenci wybierają w semestrze jeden przedmiot, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. Oferta obejmuje:
  Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne LUB Gramatyka praktyczna 1 (semestr 1): studenci poszerzają słownictwo i rozwijają kompetencje posługiwania się językiem LUB ćwiczą gramatykę i jej wybrane zagadnienia
  Praca z tekstem LUB Gramatyka praktyczna 2 (semestr 2): studenci pracują z tekstami pisanymi oraz ze słuchu LUB ćwiczą gramatykę i jej wybrane zagadnienia
  Interpretacje semantyczne LUB Tłumaczenia (semestr 3): studenci poszerzają kompetencje językowe, m.in. poprzez różnego rodzaju zamianę struktur językowych na synonimiczne LUB tłumaczą proste teksty pisane z języka niemieckiego na polski i polskiego na niemiecki
  Realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego w tekstach praktycznych 1 LUB 2 (semestr 4): w oparciu o teksty m.in. prasowe studenci poszerzają swoją wiedzę o krajach niemieckojęzycznych (1 – poziom B1, 2 – poziom B2)
  Moduł pracy dyplomowej – studenci wybierają moduł literaturoznawczy lub językoznawczy w zależności od własnych zainteresowań. W ramach zajęć z Metodologii badań poznają odpowiednio metody literaturoznawcze lub językoznawcze. W ramach Seminarium dyplomowego przygotowują pracę licencjacką.

  Moduł: Dodatkowy język obcy z elementami kultury, historii i realioznawstwa wybranego obszaru językowego.

  W ramach modułu oferuje się naukę następujących języków obcych: angielskiego, chińskiego, czeskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego na różnych poziomach zaawansowania. O powstaniu grupy decyduje liczba chętnych oraz oferta wydziału w danym cyklu kształcenia.

  Praktyczna nauka dodatkowego języka obcego obejmuje przedmiot Zintegrowane sprawności językowe.
  Ponadto studenci mają dwa wykłady: Kultura i historia wybranego obszaru językowego oraz Realioznawstwo wybranego obszaru językowego.

  Program studiów pierwszego stopnia uzupełniają przedmioty ogólnouczelniane takie jak: historia filozofii, wychowanie fizyczne, technologia informatyczna, ochrona własności intelektualnej, wykład z zakresu nauk społecznych

 • Programy studiów

  Efekty kształcenia

  Efekty kształcenia - studia drugiego stopnia

  Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia

  PNJN regulamin egzaminu

  REGULAMIN EGZAMINU Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  Instytut Filologii Germańskiej

  Uniwersytetu Szczecińskiego

  1. Egzamin z PNJN przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną, składającą się z przewodniczącego i co najmniej jednego członka.
  2. Przewodniczącego i członków komisji wyznacza dyrekcja IFG.
  3. Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności studentów w zakresie przewidzianym w programach przedmiotów składających się na PNJN.
   1. Wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem z PNJN, mają obowiązek przygotować na prośbę przewodniczącego zadania egzaminacyjne.
   2. Prace pisemne sprawdzają członkowie komisji oraz, na prośbę przewodniczącego, w zakresie przygotowanych przez siebie pytań, inni nauczyciele akademiccy.
  4. Termin oraz miejsce egzaminu wyznacza przewodniczący komisji PNJN w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji oraz studentami, respektując wytyczne wynikające z Regulaminu Studiów US.
   1. Egzamin powinien odbyć się na początku sesji egzaminacyjnej.
   2. Egzamin ustny jest przeprowadzany po egzaminie pisemnym.
  1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
   1. Egzamin pisemny jest traktowany jako całość (nie składa się z oddzielnych części, które są oceniane niezależnie od siebie).
   2. W ramach egzaminu ustnego studenci przygotowują materiał z PNJN oraz lekturę w języku niemieckim. Tytuł lektury na egzamin z PNJN powinien być podany najpóźniej w trzecim tygodniu semestru, po którym odbędzie się egzamin.
   3. Student zdaje egzamin jeśli uzyskuje pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego i ustnego.
   4. Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej ocen w stosunku: max. 60% egzamin pisemny i nim. 40% egzamin ustny (na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia) oraz odpowiednio 50%/50% na pozostałych latach.
   5. Kryteria ocen wypowiedzi ustnej oraz pisemnej określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  1. Ocenę z egzaminu do indeksu wpisuje przewodniczący.
  2. Regulamin obowiązuje od 10.04.2013

   

  I. Bewertungskriterien für schriftliche Arbeiten

  Bedingung:

  Übereinstimmung mit der Aufgabenstellung (ob das Geschriebene dem Thema entspricht)

  1. Inhalt– 40 Punkte
  • Nachweis einer genauen Kenntnis des Themas (Arbeit am Text: Hinweise auf entsprechende Textstellen, Zitate oder Bezügeà vorausgesetzt, es ist ein Text als Argumentationsanlass gegeben)
  • Nachweis einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema (kritische Einstellung, eigene Meinung, neue Sicht auf das Problem)
  1. Sprachlicher Reichtum – 30 Punkte

  (Leistungsstufen)

  Grammatik (bis 15 Punkte):

  • Syntaxreichtum (komplexe Satzkonstruktionen), komplexe grammatische Strukturen (z.B. erweiterte Attribute), nur wenige Fehler (max. 15 Punkte)
  • relativ einfache grammatische Strukturen, einige Fehler,die das Verständnis nicht stören (max. 12 Punkte)
  • einfache Strukturen, zahlreiche Fehler,die an manchen Stellen das Verständnis erschweren (max. 6 Punkte)
  • die Fehler stören das Verständnis erheblich

  Wortschatz (bis 15 Punkte)

  • adäquater Gebrauch von theoretischen Begriffen, Wortschatzreichtum (schwerpunktbezogen), Vermeidung von Wiederholungen (max. 15 Punkte)
  • Wortschatz angemessen, teilweise variationsreich, mögliche Wiederholungen(max. 12 Punkte)
  • Gelegentlich nicht angemessene Wortwahl, Wortschatz wenig variationsreich, zahlreiche Wiederholungen (max. 6 Punkte)
  • zahlreiche Wiederholungen, häufig nicht angemessene Wortwahl, die das Verständnis erschwert

  Orthographie und Zeichensetzung: bei relativ vielen Fehlern (ab einen pro Satz) bis – 5 Punkte

  1. Kohärenz, Gliederung und Struktur des Textes (30 Punkte)
  • der Text erfüllt die Kriterien der Textsorte (z.B. Brief: Briefkopf, Datum, Anrede, Grußformel…) – 5 Punkte
  • Verwendung entsprechender strukturierender Redemittel (Einleitung von Argumenten, Erklärungen, Erläuterungen, Beispielen und zur Überleitung von Argument zu Argument, von Textteil zu Textteil, korrekte Verweise, Satzverbindungen, variationsreiche Überleitungen von Satz zu Satz und von Absatz zu Absatzetc.) – 10 Punkte
  • Kohärenz: Logik der Gedankengänge (logische Gliederung, Übersichtlichkeit, Vermeidung von Wiederholungen, zusammenhängende und logische Argumentation, die nachvollziehbar ist – Stringenz und Kohärenz) – bis 15 Punkte

   

  II. Bewertungskriterien für mündliche Aussagen

  Bedingung: Übereinstimmung mit der Aufgabenstellung (ob das Gesagte dem Thema entspricht)

  1. Inhalt (30 Punkte)
  • Nachweis einer genauen Kenntnis des Themas, (10 Punkte)
  • kritische Einstellung: vielfältige, ausführliche, nachvollziehbare Darlegung der Argumente; Fähigkeit, Argumente mit Beispielen zu untermauern (eigene Meinung), „Logik“ der Aussage (Vermeidung von Widersprüchen, Wiederholungen) (10 Punkte)
  • neue Sicht auf das Problem, kreativer Umgang mit Klischees (10 Punkte)
  1. Sprachlicher Reichtum (40 Punkte)

  Grammatik (bis 15 Punkte):

  • Syntaxreichtum (komplexe Satzkonstruktionen), komplexe grammatische Strukturen (z.B. erweiterte Attribute), nur wenige Fehler (15 Punkte)
  • relativ einfache grammatische Strukturen, einige Fehler (10Punkte)
  • einfache Strukturen, zahlreiche Fehler (5 Punkte)
  • die Fehler stören das Verständnis erheblich (0 Punkte)

  Wortschatz (bis 15 Punkte)

  • adäquater Gebrauch von theoretischen Begriffen, Wortschatzreichtum (15 Punkte) (schwerpunktbezogen), Vermeidung von Wortwiederholungen
  • Wortschatz angemessen, wenig variationsreich, mögliche Wortwiederholungen(10 Punkte)
  • Gelegentlich nicht angemessene Wortwahl (5 Punkte)
  • häufig nicht angemessene Wortwahl (0 Punkte)

  Aussprache, Betonung und Satzmelodie korrekt und dem Sprechanlass entsprechend (10 Punkte)

  1. Struktur (30 Punkte)
  • Strukturierungder Rede (Thema einleiten, vergleichen, hervorheben, Beispiele und Argumente anführen, erklären und erläutern, Punkte nennen, schlussfolgern, zusammenfassen)(15 Punkte)
  • Redemittel für Überleitungen, Rückbezüge, strukturierende Elemente der Sprache (15 Punkte)

   

  III. Mündliche Prüfung zur Lektüre

  Geschichten liegen in Kopie vor. Auf jeder Seite sind 5 Begriffe, Redewendungen oder kurze Wortgruppen markiert. Im folgenden Prüfungsgespräch soll der zu prüfende Studierende fünf markierte Begriffe im Kontext der Geschichte erklären sowie Fragen zum Inhalt und Interpretation der Lektüre bspw. die Rolle der Figur, Titel, …beantworten.

  1. Erläuterung der Begriffe (25 Punkte)
  2. Beantwortung der Fragen zum Text (50 Punkte)
  • Inhaltsangabe (20/15)
  • Inferenzen, Leerstellen, Schlussfolgerungen (15)
  • Interpretation, eigene kritische Meinung (15/20)
  1. Intonation (1. Studienjahr) oder sprachliche Korrektheit (25 Punkte)

  Praca dyplomowa

  Procedura dyplomowania i organizacja seminariów licencjackich

  Procedura dyplomowania i organizacja seminariów magisterskich

  Hasła do prac dyplomowych

  Procedura dyplomowania i organizacja seminariów magisterskich

  Wzór strony tytułowej

  Oświadczenie

  Nowe oświadczenie dla studenta

 • Sylabusy

 • Praktyki pedagogiczne

  Poniższe regulaminy obowiązują od roku akademickiego 2018/2019

  REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH FILOLOGIE I STOPIEŃ

  REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH FILOLOGIE II STOPIEŃ

  Dział Praktyk

  Uniwersytetu Szczecińskiego

  Wawrzyniaka 15

  70 – 393 Szczecin

  tel: 91 444 38 17

  annalipinska@univ.szczecin.pl

 • Jakość kształcenia

  Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia w Instytucie Filologii Germańskiej:

  przewodniczący: dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop
  członkowie: dr Anna Borowska-Stankiewicz
  dr Ewa Hendryk
  dr Anna Porchawka-Mulicka
  dr Emil Lesner
  dr Anna Sulikowska
  dr Katarzyna Sztandarska
  przedstawiciele studentów: Justyna Centkowska, Anna Rokita

  WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
  KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE
  KRK_WF_Form_1
  KRK_WF_Form_2
  KRK_WF_Form_3
  KRK_WF_Form_4
  KRK_WF_Form_5
  KRK_WF_Form_6
  KRK_WF_Form_7
  KRK_WF_Form_8
  KRK_WF_Form_9
  KRK_WF_Form_10
  KRK_WF_Form_11
  KRK_WF_Form_12
  KRK_WF_Form_13
  KRK_WF_Form_14
  KRK_WF_Form_15