• Zakład Języka Niemieckiego

  Pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego /
  Mitarbeiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache

  Kierownik Zakładu / Leiter des Lehrstuhls:

  dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop (magdalena.lisiecka-czop@usz.edu.pl)

  Dorobek naukowy

  prof. zw. dr hab. Ryszard Lipczuk (ryszard.lipczuk@usz.edu.pl)

  Dorobek naukowy

  dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US (krzysztof.nerlicki@usz.edu.pl)

   

  dr Barbara Komenda-Earle (barbara.komenda-earle@usz.edu.pl)

  Dorobek naukowy

  dr Katarzyna Sztandarska (katarzyna.sztandarska@usz.edu.pl)

  Dorobek naukowy

  mgr Monika Kasjanowicz (monika.kasjanowicz@usz.edu.pl)

  Dorobek naukowy

  Doktorantki / Doktorandinnnen:

  mgr Klaudia Daca (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US)

  mgr Monika Kasjanowicz (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US)

  mgr Emil Słowicki (opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop)

  Zagadnienia badawcze:

  Leksykografia i leksykologia:       

  • leksykografia niemiecko-polska i polsko-niemiecka
  • leksykografia jednojęzyczna
  • słowniki wyrazów obcych, historia puryzmu językowego w Niemczech i w Polsce
  • leksyka specjalistyczna w słownikach
  • słowniki morskie, leksyka morska w słownikach
  • słowniki glottodydaktyczne, słowniki dla dzieci
  • leksykologia kontrastywna

  Frazeologia i frazeografia

  • frazeologia i frazeografia polsko-niemiecka i interlingwalna
  • frazeologia historyczna, diachronia i synchronia we frazeologii
  • paremiologia i paremiografia

  Glottodydaktyka

  • akwizycja języka obcego
  • wczesne nauczanie języka obcego

  Forschungsbereiche:

  Lexikografie und Lexikologie:      

  • deutsch-polnische und polnisch-deutsche Lexikografie
  • einsprachige Lexikografie
  • fremdwortbezogene Wörterbücher, Geschichte des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen
  • Fachlexik in Wörterbüchern
  • maritime Wörterbücher, maritime Lexik in Wörterbüchern
  • Lernerwörterbücher, Kinderwörterbücher,
  • kontrastive Lexikologie

  Phraseologie und Phraseografie

  • polnisch-deutsche und interlinguale Phraseologie und Phraseografie
  • historische Phraseologie, Diachronie und Synchronie in der Phraseologie
  • Parömiologie und Parämiografie

  Fremdsprachenlehr- und -lernforschung

  • Fremdsprachenaneignung
  • Früher Fremdsprachenunterricht

  Projekty badawcze i dydaktyczne / Forschungs- und Lehrprojekte:

  1998-2001 – Europejski program Tempus JEP 12209/97 „Język gospodarczy i translatoryka w germanistyce” ” z partnerami: Uniwersytet w Giessen, Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet Katolicki w Brukseli (kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Lipczuk) / Europäisches Tempus-Programm JEP 12209/97 „Wirtschaftsdeutsch und Translatorik in der Germanistik” mit den Partnern: Universität Giessen, Universität Antwerpen, Katholische Universität in Brüssel (Leitung: Prof. Ryszard Lipczuk)

  2009-12 – Frazeologizmy w słownikach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Elektroniczny bilingwalny słownik frazeologizmów jako baza danych MYSQL, grant MNiSW (następnie NCN),nr wniosku N N 104 174 936 (kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Lipczuk) / Phraseologismen in polnisch-deutschen und deutsch-polnischen Wörterbüchern. Bilinguales phraseologisches Wörterbuch online als MYSQL-Datenbank, gefördert vom Polnischen Ministerium für Forschung und Hochschulwesen (später Nationales Forschungszentrum), Nr. N N 104 174 936 (Leitung: Prof. Ryszard Lipczuk)

  W ramach projektu opracowany został niemiecko-polski słownik frazeologizmów online (strona słownika: http://www.frazeologizmy.univ.szczecin.pl/), odbyła się także międzynarodowa konferencja frazeologiczno-frazeologiczna „Phraseologismen in deutsch-polnischen Wörterbüchern” [Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich] (Szczecin, 25.-27.03.2011), której organizatorami byli prof. Ryszard Lipczuk, dr Magdalena Lisiecka-Czop i dr Dorota Misiek, a także ukazały się dwie publikacje książkowe: / Im Rahmen des Forschungsprojekts entstand das deutsch-polnische Online-Wörterbuch der Phraseologismen (Homepage: http://www.frazeologizmy.univ.szczecin.pl/). Darüber hinaus organisierte der Lehrstuhl (Prof. Ryszard Lipczuk, Dr. Magdalena Lisiecka-Czop und Dr. Dorota Misiek) 2011 in Szczecin eine internationale Tagung zur Phraseologie und Phraseografie „Phraseologismen in deutsch-polnischen Wörterbüchern” und veröffentlichte zwei Monografien:

  • (2011): Lipczuk, Ryszard; Lisiecka-Czop, Magdalena; Misiek, Dorota (red.), Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Theoretische und praktische Aspekte der Phraseologie und Lexikographie (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 4), Hamburg (http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-5718-5.htm).
  • (2012): Lipczuk, Ryszard; Lisiecka-Czop, Magdalena; Sulikowska, Anna (red.), Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie „Pons Duży Słownik” i „Langenscheidt Słownik Partner”, Szczecin.

  2010-13 Dwu- i wielojęzyczne słowniki dla dzieci – historia, teraźniejszość i perspektywy (na przykładzie słowników niemiecko-polskich i polsko-niemieckich), grant MNiSW (następnie NCN), nr wniosku javascript:void(0);N N 104 121 038 (kierownik: dr Magdalena Lisiecka-Czop) / Zwei- und mehrsprachige Kinderwörterbücher – Geschichte, Gegenwart und Perspektiven (am Beispiel deutsch-polnischer und polnisch-deutscher Wörterbücher), gefördert vom Polnischen Ministerium für Forschung und Hochschulwesen (später Nationales Forschungszentrum), Nr. N N 104 121 038 (Leiterin: Dr. Magdalena Lisiecka-Czop)

  Pracownicy Zakładu byli wielokrotnymi stypendystami prestiżowej Fundacji im. Alexandra von Humboldta (prof. R. Lipczuk, dr B. Komenda-Earle) oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) (prof. K. Nerlicki, dr hab. M. Lisiecka-Czop, dr B. Komenda-Earle, dr D. Misiek). / Mitarbeiter des Lehstuhls waren Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung (Prof. R. Lipczuk, Dr. B. Komenda-Earle) sowie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) (Prof. K. Nerlicki, Dr. habil. M. Lisiecka-Czop, Dr. B. Komenda-Earle, Dr. D. Misiek).

  Konferencje „Kommunikation für Europa” w Pobierowie/ Konferenzen „Kommunikation für Europa“ in Pobierowo:

  Zakład Języka Niemieckiego zorganizował lub współorganizował (z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie) sześć międzynarodowych konferencji językoznawczych z cyklu „Kommunikation für Europa” w Pobierowie w latach 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 i 2014 (informacje na temat ostatniej konferencji na stronie www: http://www.wf.usz.edu.pl/konferencje-naukowe), których efektem były następujące publikacje / Der Lehrstuhl für deutsche Sprache organisierte oder mitorganisierte (mit dem Institut für Germanistik der Universität Greifswald) in den Jahren 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 und 2014 sechs internationale linguistische Konferenzen der Reihe „Kommunikation für Europa” in Pobierowo (mehr Informationen über die letzte Tagung auf der Webseite www: http://www.wf.usz.edu.pl/konferencje-naukowe). Folgende Konferenzbände sind erschienen:

  • (2004) Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki, Werner Wesphal (red.), Kommunikation für Europa. Sprachkontakte – Sprachkultur – Sprachenlernen, Szczecin.
  • (2006) Jürgen Schiewe, Ryszard Lipczuk, Werner Westphal (red.), Kommunikation für Europa. Interkulturelle Kommunikation als Schlüsselqualifikation, Frankfurt am Main et al.
  • (2010) Ryszard Lipczuk, Jürgen Schiewe, Werner Westphal, Dorota Misiek (red.), Diskurslinguistik – Systemlinguistik. Theorien – Texte – Fallstudien, (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 3), Hamburg, (http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-4863-3.htm)
  • (2011) Jürgen Schiewe, Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki, Werner Westphal (red.), Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität, Frankfurt am Main et al.
  • (2013) Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki (red.), Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache. Sprachwandel – Sprach­kontakte – Sprachgebrauch (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissen­schaft, Band 5), Hamburg, (http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7059-7.htm).

  Inne publikacje i działalność wydawnicza/ Andere Publikationen und Herausgebertätigkeit

  Oprócz wspomnianych tomów konferencyjnych w serii „Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft“ ukazały się dwie monografie zbiorowe pod red. R. Lipczuka i P. Jackowskiego: „Wör­ter und Wörterbücher. Übersetzung und Spracherwerb“ (2008) oraz „Sprachkontakte – Sprachstruktur“ (2009). / Außer den oben erwähnten Konferenzbänden sind in der Reihe „Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft“ noch weitere zwei Sammelbände erschienen: „Wör­ter und Wörterbücher. Übersetzung und Spracherwerb“ (2008) und „Sprachkontakte – Sprachstruktur“ (2009), beide herausgegeben von. R. Lipczuk und P. Jackowski.

  Prof. Ryszard Lipczuk i prof. Krzysztof Nerlicki wielokrotnie (współ)redagowali zeszyty naukowe Colloquia Germanica Stetinensia (Nr. 5,7,10,12,14,16,20,21,22,23). / Prof. Ryszard Lipczuk und Prof. Krzysztof Nerlicki waren mehrmals Redakteure und Mitredakteure der wissenschaftlichen Zeitschrift Colloquia Germanica Stetinensia (Hefte 5,7,10,12,14,16,20,21,22,23).

  Pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego są również współautorami słowników, m.in.: „Langenscheidt Słownik Partner polsko-niemiecki i niemiecko-polski“ (2006) (R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K.Nerlicki), „PWN Wielki Słownik Polsko-Niemiecki“ (2008), „PWN Wielki Słownik Niemiecko-Polski“ (2010) (R. Lipczuk), REA Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski + CD (2009) (B. Komenda-Earle, D. Misiek) oraz kilku podręczników. / Mitarbeiter des Lehrstuhls waren an einigen lexikografischen Projekten beteiligt, u.a. „Langenscheidt Partner Wörterbuch Deutsch-Polnisch Polnisch-Deutsch“ (2006) (R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K.Nerlicki), „PWN Großwörterbuch Polnisch-Deutsch“ (2010) und Deutsch-Polnisch (R. Lipczuk), REA Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski + CD (2009) (B. Komenda-Earle, D. Misiek), außerdem verfassten sie zahlreiche Lehrmaterialien.

 • Zakład Składni Porównawczej Języka Niemieckiego i Języka Jidysz

  Pracownicy Zakładu Składni Porównawczej Języka Niemieckiego i Języka Jidysz:

  dr hab. Anna Pilarski, prof. US – kierownik Zakładu (anna.pilarski@usz.edu.pl)
  dr hab. Paweł Mecner, prof. US  (pawel.mecner@usz.edu.pl)
  dr Anna Porchawka-Mulicka (anna.porchawka-mulicka@usz.edu.pl)
  dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska (malgorzata.osiewicz@usz.edu.pl)
  dr Danuta Raumer (danuta.raumer@usz.edu.pl)
  dr Katarzyna Ochmańska (katarzyna.ochmanska@usz.edu.pl)

  Zakład Składni Porównawczej Języka Niemieckiego i Języka Jidysz prowadzi badania dotyczące reguł syntaktycznych języka niemieckiego i języka jidysz w aspekcie porównawczym z innymi językami. Celem jest wyjaśnienie wielowarstwowości i złożoności struktury językowej w oparciu o nowoczesne modele gramatyczne. Zakład powstał na gruncie badań prowadzonych od 1996 roku w Zakładzie Lingwistyki Komputerowej, którego celem badawczym były naturalne mechanizmy syntaktyczne zachodzące w umyśle rodzimego użytkownika języka (tzw. gramatyka umysłu). W związku z tym, podstawowym założeniem metodologicznym Zakładu pozostaje uściślenie reguł syntaktycznych i modelowanie, jakie zapoczątkował Noam Chomsky w toku rozwoju gramatyki transformacyjno-generatywnej, szczególnie w wersjach teorii rządu i wiązania oraz programu minimalistycznego w aspekcie gramatyki uniwersalnej i parametrycznej. W ramach Zakładu opracowywane są szczegółowe analizy syntaktyczne języka niemieckiego i języka jidysz i zostają one rozszerzone o porównania z innymi językami.

 • Zakład Lingwistyki Stosowanej

  Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej:

  dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – kierownik Zakładu (jolanta.mazurkiewicz@usz.edu.pl)
  dr Anna Sulikowska (anna.sulikowska@usz.edu.pl)
  dr Magdalena Zyga (magdalena.zyga@usz.edu.pl)

  Zakład Lingwistyki Stosowanej prowadzi badania z zakresu przyswajania i przetwarzania języka/języków (produkcji i rozumienia mowy oraz produkcji i rozumienia tekstu). Przedmiotem badań są psycholingwistyczne, neurolingwistyczne, socjolingwistyczne, pragmalingwistyczne aspekty tych procesów. W centrum zainteresowań są badania przyswajania języka pierwszego (L1), drugiego (L2), języka drugiego jako obcego, problematyka dwujęzyczności ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przełączania i mieszania kodów, analiza dyskursu, badania recepcji i produkcji tekstów, oddziaływania tekstów na odbiorcę, roli metafor, szeroko pojętej kompetencji komunikacyjnej i komunikacji naukowej.

 • Zakład Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej

  Pracownicy Zakładu Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej

  Mitarbeiter des Lehrstuhls für deutschsprachige Gegenwartsliteratur

   

  dr hab. Ewelina Monika Kamińska-Ossowska, prof. US – Kierownik Zakładu /
  Leiterin des Lehrstuhls (ewelina.kaminska-ossowska@usz.edu.pl)

  Ewelina Kamińska-Ossowska Publikacje (Publikationen)

  Ewelina Kamińska-Ossowska zagadnienia badawcze (Forschungsbereiche)

  dr Ewa Hendryk (ewa.hendryk@usz.edu.pl)

  Ewa Hendryk Publikacje (Publikationen)

  Ewa Hendryk zagadnienia badawcze (Forschungsbereiche)

  Justyna Kłopotowska Publikacje (Publikationen)

  Justyna Kłopotowska zagadnienia badawcze (Forschungsbereiche)

  dr Joanna Sumbor (joanna.sumbor@usz.edu.pl)

  Joanna Sumbor Publikacje (Publikationen)

  Joanna Sumbor zagadnienia badawcze (Forschungsbereiche)

  DOKTORANCI:

  mgr Paulina Cioroch (ciorochpaulina@o2.pl) – wypromowana 25.06.2016 r.

  Paulina Cioroch Publikacje (Publikationen)

  Paulina Cioroch zagadnienia badawcze (Forschungsbereiche)

  mgr Ewa Iglewska (ewa@iglewska.pl)

  mgr Bartosz Narożny (bartosz.narozny@germanin.pl)

  Zakład Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej

  Lehrstuhl für deutschsprachige Gegenwartsliteratur

  Tematyka badań Zakładu:

  • niemieckojęzyczna literatura XX i XXI wieku;
  • historia niemiecko-polskich stosunków i jej obraz w polskiej i niemieckiej literaturze;
  • niemiecka i polska literatura regionalna, m. in. Pomorze (Zachodnie) w literaturze;
  • literatura wspomnieniowa (m. in. tzw. niemiecka literatura ucieczki i wypędzenia);
  • historia literatury i kultury niemieckiej w kontekście komunikacji interkulturowej;
  • niemieckojęzyczna literatura dla dzieci i młodzieży;
  • eksperyment w literaturze (m. in. literatura internetowa);
  • proza niemieckojęzyczna XX i XXI wieku w polu wzajemnego oddziaływania tradycji i nowoczesności.

   

  Forschungsbereiche des Lehrstuhls:

  • deutschsprachige Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts;
  • Geschichte der deutsch-polnischen Wechselbeziehungen und ihre Gestaltung in deutscher und polnischer Literatur;
  • deutsche und polnische Regionalliteratur, u. a. das kulturhistorische Pommern und Pommerellen als Gegenstand literarischer Texte;
  • Erinnerungsliteratur (u. a. die sog. deutsche Flucht- und Vertreibungsliteratur);
  • Geschichte der deutschen Literatur und Kultur im Kontext der interkulturellen Kommunikation;
  • deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur;
  • Experimente in der Literatur (u. a. Internetliteratur);
  • deutschsprachige Prosa des 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld von Tradition und Moderne.
 • Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

  Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

  LEHRSTUHL FÜR LITERATUR UND KULTUR DEUTSCHSPRACHIGER LÄNDER

   

  Instytut Filologii Germańskiej

  al. Piastów 40b, bud. 4 pok. 106

  tel. 91 444 2775

  Kierownik / Leiterin:

  dr hab. Dorota Sośnicka prof. US

  dorota.sosnicka@usz.edu.pl

  http://www.us.szc.pl/sosnicka

  http://www.germanistenverzeichnis.phil.uni-erlangen.de/institutslisten/files/pl/01100_pl/1134_pl.html

  Publikacje

  Pracownicy / Mitarbeiter:

  dr Barbara Wróblewska (adiunkt/ Adjunkt)

  barbara.wroblewska@usz.edu.pl

  Publikacje

  dr Anna Borowska-Stankiewicz (starszy wykładowca / Lehrbeaftragte)

  anna.borowska-stankiewicz@usz.edu.pl

  Publikacje

  mgr Karolina Matuszewska (lektorka / Lektorin)

  karolina.matuszewska@usz.edu.pl

  Publikacje

  Tematyka badawcza:

  • literatura niemieckojęzyczna XIX, XX i XXI wieku
  • literatura i kultura Niemiec, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii
  • teoria literatury, narratologia, metodologia badań literackich
  • związki literackie i kulturowe między modernizmem i postmodernizmem
  • intertekstualność, intermedialność
  • interkulturowość / transkulturowość
  • dydaktyzacja tekstów autentycznych i fikcjonalnych

   

  Forschungsbereiche:

  • deutschsprachige Literatur des 19., 20. und 21. Jahrhunderts
  • Literatur und Kultur Deutschlands, Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz
  • Literaturtheorie, Narratologie, Methodologie literaturwissenschaftlicher Forschungsarbeit
  • literarische und kulturelle Beziehungen und Zusammenhänge zwischen Moderne und Postmoderne
  • Intertextualität, Intermedialität
  • Interkulturalität / Transkulturalität
  • Didaktisierung von authentischen und fiktionalen Texten

   

  Współpraca z zagranicą:

  • Współpraca z austriacką fundacją kulturalną „Austriackie Forum Kultury” w Warszawie: organizowanie spotkań autorskich z pisarzami austriackimi; bieżące uzupełnianie zbiorów biblioteki IFG o pozycje z zakresu literatury austriackiej z darów fundacji oraz od „Literaturhaus Wien”, dary książkowe od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii; finansowe i organizacyjne wsparcie przy zapraszaniu naukowców z Austrii na wykłady gościnne (m. in. w ramach obchodów 25-lecia IFG w 2010 r. oraz „Dni Austriackich” w 2011 r.)
  • Współpraca ze szwajcarską fundacją kulturalną „Pro Helvetia”: organizowanie spotkań autorskich z pisarzami szwajcarskimi; wzbogacenie biblioteki IFG o nowe zbiory literatury szwajcarskiej z darów od fundacji; wsparcie finansowe przy publikacjach przez Ambasadę Szwajcarii w Warszawie
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami niemieckimi: organizowanie spotkań autorskich z pisarzami; zakup książek do Biblioteki IFG z funduszy Fundacji im. Alexandra von Humboldta i z funduszy Deutsche Forschungsgemeinschaft; współpraca z Goethe-Institut, z Ambasadą RFN w Warszawie i z Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku
  • W ramach Zakładu Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych w latach 2009–2016 działał lektorat DAAD, dzięki któremu Instytut Filologii Germańskiej US utrzymuje kontakt z placówkami DAAD w Warszawie i w Bonn. Funkcję lektora w Zakładzie pełnili: dr Stephan Krause (2009–2011), mgr Mareike Schmidt (2011–2014), mgr Carolina Ott (2014–2016).

   

  Internationale Zusammenarbeit:

  • Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung „Österreichisches Kulturforum“ in Warschau: Durchführung von Autorenlesungen mit österreichischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern; fortlaufende Erweiterung des Buchbestandes der Institutsbibliothek um Publikationen aus dem Bereich der österreichischen Literatur, geschenkt von der Stiftung, vom „Literaturhaus Wien“ und vom österreichischen Bundesministerium für europäische und auswärtige Angelegenheiten; finanzielle und organisatorische Unterstützung bei Einladung österreichischer Wissenschaftler zu Gastvorlesungen (u. a. im Rahmen der 25-Jahr-Feier des Instituts für Germanistik 2010 und der „Österreich-Tage“ 2011)
  • Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung „Pro Helvetia“: Durchführung von Autorenlesungen mit Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftstellern; Bereicherung der Institutsbibliothek um neue Sammlungen der Schweizer Literatur, geschenkt von der Stiftung; finanzielle Unterstützung von der Schweizerischen Botschaft in Warschau bei Publikationen
  • Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen und Organisationen: Durchführung von Autorenlesungen, Ankauf von Büchern für die Institutsbibliothek aus den Fonds der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft; Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, mit der Deutschen Botschaft in Warschau und mit dem Deutschen Generalkonsulat in Danzig
  • Im Rahmen des Lehrstuhl für Literatur und Kultur der Deutschsprachigen Länder funktionierte in den Jahren 2009–2016 das DAAD-Lektorat, dank dem das Institut für Germanistik Kontakte zur DAAD-Außenstelle in Warschau und zum DAAD nach Bonn unterhält. Im Lehrstuhl waren folgende DAAD-LektorInnen tätig: Dr. Stephan Krause (2009–2011), Mareike Schmidt (2011–2014), Carolina Ott (2014–2016).

   

   

  Spotkania autorskie zorganizowane i moderowane przez pracowników Zakładu

  Autorenlesungen, die von Mitarbeitern des Lehrstuhls organisiert und moderiert wurden

   

  • 2002: Natasza Goerke
  • 2007: Olga Flor
  • 2008: Peter Henisch, Hugo Loetscher, Zsuzsanna Gahse
  • 2009: Jan Koneffke, Norbert Gstrein
  • 2010: Artur Daniel Liskowacki, Annett Gröschner
  • 2011: Linda Stift
  • 2012: Eginald Schlattner
  • 2013: Hanno Millesi
  • 2015: Xaver Bayer

   

  Wykłady gościnne / Gastvorträge

   

  • Dr. Hans Dieter Zimmermann, Technische Universität Berlin (4.–5.05.2011): „Franz Kafkas Kurzprosa“; „Franz Kafka und die Prager Schule“
  • Dr. Harro Müller-Michaels, Ruhr-Universität Bochum: „Deutschsprachige Autobiographien nach 1945“/ „Niemieckojęzyczne autobiografie po 1945 roku”; „Leitkategorien europäischer Aufklärung“ (12.–13.05.2015)
  • Dr. Klaus Hammer, Politechnika Koszalińska, Akademia Pomorska w Słupsku: „Jolifanto bambla o falli bambla … – Vor hundert Jahren wurde Dada geboren“ (13.04.2016)

   

  Organizacja imprez kulturalnych i naukowych

  Organisation von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen

   

  • „Szczecińska Dwudniówka Polsko-Niemiecka” – 25-lecie germanistyki w Szczecinie / „Stettiner Deutsch-Polnische Zusammenkunft“ – 25 Jahre der Germanistik in Szczecin (27 –05.2010)
  • Dni Austriackie / Österreich-Tage (23.–25.03.2011)
  • „200 lat baśni braci Grimm“ wraz z przedstawieniem teatralnym z udziałem studentów i pracowników IFG / „200 Jahre der Kinder- und Hausmärchen von Gebrüder Grimm“ mit gemeinsamer Theateraufführung der StudentInnen und MitarbeiterInnen des Instituts für Germanistik (18.–19.12.2012)
  • wykład otwarty dr hab. Doroty Sośnickiej prof. US „Literacki Szczecin“ wraz z etiudą teatralną studentów germanistyki „Hugo Ball: Karawane“ w ramach spotkania regionalnego lektorek i lektorów DAAD w Szczecinie / Vortrag von Prof. Dr. Dorota Sośnicka „Literarisches Stettin“ mit studentischer Theateretüde „Hugo Ball: Karawane“ im Rahmen des Regionaltreffens der DAAD-LektorInnen in Szczecin (17.04.2015)
  • studenckie przedstawienia teatralne „Hugo Ball: Karawane“ i „Der Nussknacker“ w ramach obchodów 30-lecia IFG US / Theaterauftritte der StudentInnen der Germanistik „Hugo Ball: Karawane“ und „Der Nussknacker“ im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jähriegen Bestehen des Instituts für Germanistik US (6–7.10.2015)
  • koncert średniowiecznej muzyki dworskiej „Minnesang” (Ursel Peters, H. Hegner) / ein Minnesang-Konzert (Ursel Peters, H. Hegner) (31.05.2016)
  • niemiecko-polska konferencja „Tucholsky, Stettin/Szczecin, Polen und die Ostsee“ (dr hab. Dorota Sośnicka prof. US, dr Bartosz Wójcik we współpracy z Kurt Tucholsky-Gesellschaft), studencka inscenizacja teatralna „Kurt Tucholsky – philologisch” / Mitorganisation und Veranstaltung der deutsch-polnischen Tagung „Tucholsky, Stettin/Szczecin, Polen und die Ostsee“ (Prof. Dr. Dorota Sośnicka, Dr. Bartosz Wójcik in Zusammenarbeit mit der Kurt Tucholsky-Gesellschaft), Vorbereitung der studentischen Theaterinszenierung „Kurt Tucholsky – philologisch“ (Szczecin, 28.–30.10.2016)
 • Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft

  Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego

  Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft

  Zakres badań naukowych:
  teoria literatury, zwłaszcza poetyka stosowana i metodologie literackie, dekonstrukcjonizm (Jaques Derrida), hermeneutyka oraz psychoanaliza w badaniach literackich i w przekładoznawstwie, wspólne konwencje w literaturze niemieckojęzycznej i polskiej, konteksty transkulturowe, pogranicza kulturowe, intertekstualność, przekłady literackie i intersemiotyczne (np. literatura a film lub teatr, muzyka a poezja), mit, baśń, legenda, badania legend pomorskich i estetyka recepcji,.
  Forschungsbereich:
  Literaturtheorie, besonders angewandte Poetik und Methodologie für literarische Forschungen, Dekonstruktion (Jaques Derrida), Hermeneutik, auch Psychoanalyse in literarischen Forschungen und in der Übersetzungswissenschaft, gemeinsame Konventionen in der deutschen und polnischen Literatur, transkulturelle Kontexte, kulturelle Grenzgebiete Intertextualität, literarische und intersemiotische Übersetzungen (z. B. Literatur und Film, bzw. Theater, Musik und Poesie), Mythos, Märchen und Sage, Forschungen zu Pommerschen Sagen, auch Rezeptionsästhetik.
  Projekt naukowy [wissenschaftliches Projekt]:
  INTERKULTURELLER POLNISCH-DEUTSCHER UND DEUTSCH-POLNISCHER DIALOG (seit 2011)
  dr hab. Katarzyna Joanna Krasoń, prof. US – kierownik Zakładu [Fachbereichsleiterin]
  katarzyna.krason@usz.edu.pl
  Germanistin (Poznań), Polonistin (Szczecin), Komparatistin, Literaturtheoretikerin, Doktorandin und langjährige Assistentin von Prof. Dr. Erazm Kuźma, Teilnehmerin an der wissenschaftlichen Arbeit im Bereich Deutsch-Polnisches Literaturforum, das aus der Initiative von Prof. Andrzej Sulikowski (Szczecin) und Prof. Ulrike Jekutsch (Griefswald) entstanden ist, Initiatorin des obengenannten Projekts, das mit deutschen Wissenschaftlern realisiert wird. Forschungsschwerpunkte: Literaturtheorie, besonders angewandte Poetik und Methodologie der literaturwissenschaftlichen Forschungen, Intertextualität, Psychoanalyse, deutsche und polnische Gegenwartsliteratur (gegenseitige Einflüsse), Bezüge auf Mythen, Märchen und Sagen in der deutschsprachigen und in der polnischen Literatur des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Didaktische Erfahrung: Poetik, Analyse und Interpretation des literarischen Kunstwerks, Literaturtheorie, Methodologie der literaturwissenschaftlichen Forschungen, Literatur des deutschsprachigen Raums, literarische Übersetzung (Theorie und Praxis).
  Prof. Dr. phil. Hannelore Scholz-Lübbering (Philosophische Fakultät, Institut für deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin – profesor wizytujący (Gastprofessor)
  hannelore-scholz@t-online.de
  Germanistin (Humboldt-Universität), Thema der Dissertation: Zur Herausbildung romantischer Kunstauffassungen von August Wilhelm Schlegel, der Habilitationsschrift: Widersprüche im bürgerlichen Frauenbild. Zur poetischen Praxis und theoretischen Reflexion bei Lessing, Schiller und F. Schlegel. Gastlehrtätigkeiten in Providence-Rode Island, Columbus (USA), Wrocław (Polen), Sofia, Veliko-Timovo (Bulgarien), Tokio (Japan), Amsterdam (Niederlanden). Autorin der zahlreichen Publikationen.
  Forschungsschwerpunkte: Deutsche Literatur der Aufklärung, Klassik, Romantik, Deutsche Frauenliteratur, feministische Literaturtheorie, Kulturwissenschaft im Ost-West-Vergleich, Literatur der Wende, Literatur und Multimedia.
  dr Małgorzata Marciniakenergeia@op.pl
  Germanistin (Szczecin), Forschungsschwerpunkte: Heldenreise in Literatur und Film, Ästhetik der Literaturverfilmung, Theorie und Praxis des Drehbuchschreibens, Musik als Kommunikationsmittel, literarisch-filmische Darstellung musikalischer Kommunikation und Verwandtschaften zwischen Sprache, Kunst und Wissenschaft, Initiatorin interdisziplinärer Symposien, auch filmischer und theatralischer Workshops. Didaktische Erfahrung: Lehrveranstaltungen zur Geschichte der deutschen Literatur und zum schriftlichen Ausdruck, Seminare zu den Grenzgängen zwischen Literatur und Film und Übungen in deutsch-spanischen Übersetzungen. Außerdem organisiert sie in regelmäßigen Abständen interdisziplinäre Symposien sowie filmische und theatralische Workshops.
  dr Andrzej Talarczykandrzej.talarczyk@usz.edu.pl
  Germanist (Poznań), Literaturhistoriker, Doktorand von Prof. Dr. Hubert Orłowski (Universität Poznań), Assistent an Universitäten in Deutschland (z. B. in Leipzig und Saarbrücken), Forscher der kulturellen Grenzgebiete. Forschungsschwerpunkte: deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts (im Zusammenhang ihrer interkulturellen Kontextualisierung, der Bezüge zur Geschichtsphilosophie und in Wechselwirkungen mit sozialen Protestbewegungen), deutsch-polnische Beziehungen in der deutschen Literatur, Literarische Rhetorik mit Elementen der Poetik, Literaturgeographie, Literarisches Schaffen des Schriftstellers Uwe Johnson im Kontext seiner pommerschen und mecklenburgischen Heimat, Kultur und Regionalliteratur des historischen Ostbrandenburgs (Neumark und das Sternberger Land), mit besonderer Berücksichtigung des Netzebruches, literarische Übersetzungen
  dr Bartosz Maciej Wójcikbartosz.wojcik@usz.edu.pl
  Germanist (Szczecin), Historiker (Szczecin), Kulturwissenschaftler, Kulturmanager, er studierte an den Universitäten Stettin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Universität Potsdam, Universität Wien, Hochschule für Wirtschaft Bydgoszcz. Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Österreichischen Akademischen Austauschdienstes (ÖAD), der Friedrich-Naumann-Stiftung. Forschungsschwerpunkte: deutschsprachige Literatur und Kultur in Pommern im 19. und 20. Jahrhundert; intertextuelle Beziehungen von Literatur und Kultur sowie Kultursampling in Pommern im 20. und 21. Jahrhundert; Pommern als kulturelles Grenzgebiet; Kulturformen der deutsch-polnischen Beziehungen. Didaktische Erfahrung: Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder, Geschichte und Kultur von Deutschland und Polen, polnisch-deutsche und deutsch-polnische Übersetzungen.
                             Akywności Zakładu [Aktivitäten am Lehrstuhl]
  Wissenschaftliches Zirkel von Germanisten – wissenschaftlicher Betreuer: dr Bartosz Wójcik
  Wissenschaftliches Zirkel von Jungen Forschern des intertextuellen Dialogs – wissenschaftliche Betreuerin: dr hab., prof. US Katarzyna Joanna Krasoń
  – Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Berlin, Leipzig, München und Mainz
  – Realisierung des wissenschaftlichen Projekts INTERKULTURELLER POLNISCH-DEUTSCHER UND DEUTSCH-POLNISCHER DIALOG (seit 2011)] – Siehe Anhang: Aktivitäten am Lehrstuhl)
  In Rahmen unseres Projekts ist die folgende Buchreihe erschienen:
   I. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski dialog w języku, literaturze i teatrze. I. Polnisch-deutscher und deutsch-polnischer Dialog in der Sprache, Literatur und im Theater, Redaktion Katarzyna Joanna Krasoń und Bernd Haedrich (Zapol, Szczecin 2012, ISBN 8-83-75-18-406-8), 300 S.
   II. Europejskie pogranicza kulturowe, Redaktion Katarzyna Joanna Krasoń und Bernd Haedrich Filozofia-język-literatura. Europäische kulturelle Grenzgebiete. Philosphie-Sprache-Literatur, Redaktion Katarzyna Joanna Krasoń und Bernd Haedrich (Zapol, Szczecin 2013, ISBN 978-83-75-18-630-7, 383 S.
   III. Mit, baśń i legenda w literaturach europejskich (Mythos, Märchen und Sage in europäischen Literaturen, Redaktion Katarzyna Joanna Krasoń und Bernd Haedrich (Zapol, Szczecin 2014, ISBN 978-83-75-18-736-6), 200 S.
  Zamierzamy kontynuować przywołaną serię wydawniczą (wkrótce ukaże się IV tom). Zapraszamy naukowców z europejskich ośrodków akademickich do współpracy! Nasz dialog nadal trwa……

  Londyn24.co.uk/uncategorized/europejskie-pogranicza-kulturowe/

  Kontakt: katarzyna.krason@usz.edu.pl
  [Wir haben vor, den 4. Band herauszugeben. Wir laden Wissenschaftler aus europäischen akademischen Zentren zur Zusammenarbeit ein! Unser Dialog dauert noch….]
  Kontakt: katarzyna.krason@usz.edu.pl

  Aktywności

  dr B. Wójcik

  dr M. Marciniak

  Einleitung

  Konferenz - Enladung

  Okładka - III tom

  OKŁADKA II

  Plan Konferencji - Książnica Pom. (achiw.)

  Prof. K.J. Krasoń

  Program konferencji - K. Krasoń

  Umschlag

  Współpraca z zagranicą