• Aktualności

  AKTUALNOŚCI

 • Kontkat

  slawisci.us@gmail.com – kontakt z członkami Koła w sprawach organizacyjnych, nie związanych z konferencją Świat Słowian

 • Opiekun koła

  ewcia_zdjecie_kopiaUrodziłam się 29 października 1957 roku w Krakowie. Szkołę Podstawową nr 10 i Liceum Ogólnokształcące nr 8 im. St. Wyspiańskiego w klasie o profilu humanistycznym ukończyłam również w Krakowie. W latach 1976-80 studiowałam rusycystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów pracowałam w Kole Naukowym Rusycystów, piastując przez trzy lata funkcję przewodniczącej Koła.

  W czasie studiów rusycystycznych otrzymałam zgodę na równoległe uczestnictwo w zajęciach w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Pracę magisterską pt.: „Struktura i semantyka przysłówkowych frazeologizmów” przygotowałam pod kierunkiem dr Bożeny Zinkiewicz-Tomanek. W 1980 roku ukończyłam studia, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

  Po ukończeniu studiów magisterskich zostałam słuchaczką Studiów Doktoranckich (1980-84) otwartych przy Instytutach Filologii Słowiańskiej i Rosyjskiej. Opiekunem naukowym mojej rozprawy doktorskiej była prof. dr hab. Maria Honowska. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymałam w 1989 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. Analiza semantyczna przysłówka ‘sovsem’ na tle innych przysłówków ‘pełności cechy’ (na materiale języka rosyjskiego). W 1984 roku przeniosłam się do Szczecina (ślub z Markiem Komorowskim), gdzie rozpoczęłam pracę w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, początkowo jako starszy asystent, a od 1989 roku – adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Od 1990 roku prowadzę równolegle zajęcia specjalizacyjne w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  W roku akademickim 1997/98 odbyłam staż naukowy w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką naukową prof. dr hab. Marii Honowskiej i prof. dr hab. Haliny Mieczkowskiej. W roku akademickim 1998/99 przebywałam na stypendium DAAD w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Rostoku, gdzie prowadziłam zajęcia z językoznawstwa słowiańskiego.

  25 październiku 2001 roku odbyło się moje kolokwium habilitacyjne, gdzie Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie nadała mi tytuł doktora habilitowanego. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych 25 lutego 2002 roku zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Humanistycznego UJ, nadając mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego. W maju 2002 roku Senat Uniwersytetu Szczecińskiego powołał mnie na stanowisko profesora US.

  Od 2000 roku jestem kierownikiem Zakładu Języków Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej US, a od 2002 roku pełnię funkcję Prodziekana ds. Studiów Dziennych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Jestem mężatką. Mam dwoje dzieci.

   

  Wybrane publikacje naukowe od 1997 do 2005

   

  Książki

   

  1. Komorowska E., Kucharska E., 1999, Wiktor Grigorowicz o literaturze i językach słowiańskich, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss.152.
  2. Komorowska E., 2001, Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss. 261.

   

  Skrypty

   

  1. Komorowska E., Aleksiejenko M., Rycielska B., Siekierzycki E., 2001, ОсновытеорииипрактикикурсаСовременныйрусскийлитературныйязык”, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss. 295.

   

  III Redakcja naukowa

   

  Komorowska E., Iwan K., Rella A., Żywczak J. (red.), 2003, Dialog kultur w Nowej Europie. Historia. Literatura. Język., Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss.527.

  Komorowska E. (red.), 2000, Świat Słowian w języku i kulturze. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss.137.

  Komorowska E. (red.), 2001, Świat Słowian w języku i kulturze II., Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss. 260.

  Komorowska E., Kozicka-Borysowska Ż. (red.), 2002, Świat Słowian w języku i kulturze III, Szczecin 2002 rok, ss. 368.

  Komorowska E. ,Kozicka-Borysowska Ż. (red.), 2003, Świat Słowian w języku i kulturze IV, Językoznawstwo, Szczecin 2003 rok, ss. 428.

  Komorowska E., Krzanowska A.. (red.), 2003, Świat Słowian w języku i kulturze IV, Literaturoznawstwo, Szczecin 2003 rok, ss. 323.

  Komorowska E., Kozicka-Borysowska Ż. (red.), 2003, Świat Słowian w języku i kulturze V, Literaturoznawstwo, Szczecin 2004 rok, ss. 231.

  Komorowska E., Krzanowska A.. (red.), 2003, Świat Słowian w języku i kulturze V, Językoznawstwo, Szczecin 2004 rok, ss. 323.

  Komorowska E., Dziadosz D. (red.), 2003, Świat Słowian w języku i kulturze V, Kulturologia, Szczecin 2004 rok, ss. 137.

   

  Wybrane artykuły:

   

  1. Semantyczno-pragmatyczne aspekty funkcjonowania leksemu ‘zresztą’ i jego rosyjskiego ekwiwalentu ‘впрочем’. W: Słowianie Wschodni. Duchowość – Kultura – Język, Kraków 1998, s.25-26.
  2. Leksem ‘zresztą’ i jego słowiańskie ekwiwalenty w semantyczno-pragmatycznym aspekcie. „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo, Warszawa 1998, s.135-140.
  3. Ты любишь меня? … то есть о любви глазами прагмалингвистики (на материале польского и руского языков).W: Słowo. Tekst. Czas II.,pod redakcją M. Aleksiejenki i E. Siekierzyckiego, Szczecin 1998, s. 356-361.
  4. Прагматико-семантические особенности функционирования присоединений с „да и”. „SlavicaStetinensia” nr 7, Szczecin 1998, s.101-116.
  5. Языковая коммуникация в семантико-прагматическом плане. [W:] Internationale Konferenz. Russisch an der Schwelle des 21. Jahrhunderts: Entwicklung einer ethnokulturellen Kompetenz im Unterrichtsprozess, Humboldt-Universität zu Berlin 1999, s. 85-91.
  6. Семантико-прагматические особенности „пояснительных высказываний” в современном русском и польском языках. „Slavica Stetinensia” nr 8, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999, s. 105-114.
  7. Прагматические операторы как показатели присоединительных значений (семантико – прагматический анализ).W: Problemy normy w teorii i praktyce posługiwania się językiem rosyjskim, pod redakcją Krystyny Iwan i Edwarda Siekierzyckiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999, s. 60-70.
  8. Świat językowy Słowian w badaniach naukowych Wiktora Grigorowicza. W: Słowo. Tekst. Czas III. pod redakcja M. Aleksiejenki, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999, s.222-226.
  9. Badania Wiktora Grigorowicza w zakresie językoznawstwa. „Prace Komisji Słowianoznawstwa” nr 51, PAN Instytut Języka Polskiego, Kraków 1999.
  10. Rozważania dziewiętnastowiecznego slawisty Wiktora Grigorowicza na temat wpływów języków obcych w okresie kształtowania się polskiego języka literackiego (na podstawie analizy jego rękopisu pt. Literatura polska). „Slavica Stetinensia” nr 9, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999, s.163-176.
  11. Dorzucenie” jako jeden z wykładników aktu mowy prośby. W: Słowo. Tekst. Czas IV. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod redakcją M. Aleksiejenki, Szczecin 21-22 października 1999, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000 rok, s. 147-151.
  12. Zum Stereotyp der Deutschen aus der Sicht einer Polin. W: Interkulturelle Kommunikation. Stereotypisierung des Fremden. Auswirkungen in der Kommunikation, Wildauer Schriftenreihe. Band 4, Berlin 2000, s.259-270.
  13. Словообразовательный анализ „универбатов” в современном русском и польском языках. Днепродержинск 2000 rok (współautor E. Siekierzycki).
  14. Stereotyp Niemca w społeczności polskiej. „Slavica Stetinensia” nr 10, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000, s. 175-186.
  15. Slawistyka w Szczecinie. W: Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 21-22 kwietnia 1999 roku, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000, s.7-10.
  16. Koło Naukowe Slawistów. W: Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 21-22 kwietnia 1999 roku, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000, s.11-13.
  17. Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej. „Polonica” t. XX, Kraków 2001.
  18. Money in Slavdom. [W:] Ethnicity and Money.American Behavioral Scientist, edited by Kennsth O. Doyle, Sage Publications, University of Minnesota , vol.45/num.2, October 2001, s.272-282.
  19. Zagadnienie ‘dorzucenia’ (na materiale języka polskiego). W: Słowo. Tekst. Czas V. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Szczecin 8-9 czerwiec 2000, pod redakcją M. Aleksiejenki, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2001, s. 203-207.
  20. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej, Świnoujście 26-28 listopad 2000 r. „Przegląd Uniwersytecki” nr 2, Szczecin 2001.
  21. Wybrane zagadnienia etnolingwistyczne na pograniczach kultur słowiańskich. W: Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, pod redakcją K. Krzysztofka i A. Sadowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
  22. Прагматические операторы в польском и русском языках. W: Sprachwandel des Russischen im Transformationsprozess am Ende des 20, und zu Beginn des 21.Jahrhunderts, pod red. U. Kantorczyk , Heft 11, Universitat Rostock 2001, s.133-144.
  23. Leksem wręcz jako wykładnik intensywności cechy, „Slavica Stetinensia” Nr 11, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2001, s.131-141.
  24. Sposoby wyrażania prośby w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim. „Slavica Stetinensia” Nr 12, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002, s. 129-140.
  25. Колористика метафорических выражений польского языка в когнитивном плане. W: Słowo. Tekst. Czas VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szczecin, 6-7 wrzesień 2001 – Greifswald, 8-9 wrzesień 2001, pod redakcją M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin – Greifswald 2002, s. 121-125.
  26. Właściwości semantyczne leksemu bodaj. W: Języki i tradycje Słowian (Księga jubileuszowa dedykowana panu prof. dr hab. M. Basajowi), pod red.. E. Tokarza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2002.
  27. Jeszcze raz o parentezie postpozycyjnej, W: Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich, Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, Rzeszów 2002, s.79-85.
  28. Зелёныйцветвметафоре (наматериалепольскогоирусскогоязыков), W: Teaching/Learning paradigm of foregin languages, Siauliai University 2002, s. 165-168.
  29. Dialog międzykulturowy w Pobierowie, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 7-9, Szczecin 2002, s.41.
  30. Prośba nie jedno ma imię czyli o wykładnikach prośby w języku rosyjskim, W: Język trzeciego tysiąclecia II, tom.1. Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, seria Język a komunikacja 4, Kraków 2002.
  31. Slawiści w Pobierowie, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4-6, Szczecin 2003, s.46.
  32. O komponentach językowych wspomagających akt mowy prośby w języku polskim i rosyjskim, W: Dialog kultur w Nowej Europie. Historia. Literatura; Język, , Szczecin 2003, s.237-246.
  33. Polskie badania pragmalingwistyczne, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 1/2003, Katowice, s.79-88.
  34. Stereotyp Rosjanina w Polsce, W: Białorusko-rosyjsko-polskie językoznawstwo. Literaturoznawstwo, Kulturologia, Witebsk 2003, s.191-194.
  35. Zieleń i czerwień w metaforach polskiego i rosyjskiego języka mówionego, Materiały Kongresu MAPRiAŁ, Sankt Petersburg 2003, s.109-115.
  36. Zieleń w metaforyce polskiego i rosyjskiego języka mówionego W: Zbiór artykułów pod red. Krystyny Janaszek, Szczecin 2003.
  37. Akty wspomagające polecenie/rozkaz/zakaz w polskim języku mówionym, Practical and Theoretical aspects of language Learning/Teaching, Siauliu Universitetas 2004, s. 68-71;
  38. Цветовые средства языковой номинации в нольском языке, W: Słowo. Tekst. Czas VII, Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie, pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 107-119.
  39. Barwy naszego życia, czyli język w świecie kolorów, W: Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej, pod red. K. Janaszek i R. Gawarkiewicza, Szczecin 2004, s. 87-95.
  40. O uczuciach w kolorach języka, (w:), Гранислова, Moskwa 2005, s.524-531.

   

  Recenzje tomów

  1. Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina, Język a komunikacja, pod red. Piotra P. Chruszczewskiego, Tertium, Kraków 2004, s. 299.
  2. Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2004, ss.435.
  3. Konteksty przekładowe. Tłumaczenia specjalistyczne, tom 2, Kraków 2005.
  4. Русистика и современность. 4. Языкознание, podred. Zofii Czapigi, Rzeszów 2006.
 • Historia koła

  Historia Koła Naukowego Slawistów

  W latach osiemdziesiątych przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Szczecińskiego działało studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców. Opiekunem Koła był wówczas prof. dr hab. Krzysztof Cieślik. Koło kilkakrotnie zorganizowało obozy naukowe na terenach Pomorza Zachodniego. Efektem pracy Koła były przygotowywane przez studentów artykuły i wystąpienia na konferencjach szczecińskich i ogólnopolskich.

  Od 1989 roku opiekę nad Kołem przejmują prof. Eugenia Kucharska i dr Ewa Komorowska.

  Koło zmienia nazwę na Koło Naukowe Slawistów i rozpoczyna pracę w dwóch sekcjach: literaturoznawczej i językoznawczej. Sekcją literaturoznawczą kieruje prof. E. Kucharska, a językoznawczą – dr E. Komorowska.

  Koło Naukowe Slawistów zajęło się przede wszystkim opracowaniem tematu: „Losy syberyjskich zesłańców w czasie II Wojny Światowej „. Koło Naukowe Slawistów – Literaturoznawców zajęło się przygotowaniem do druku memuarów syberyjskich zesłańców. Ponadto pamiętniki zesłańców i nagrania ich wspomnień posłużyły jako materiał badawczy do realizacji następujących tematów:

  Warunki życia i pracy w łagrach;
  Losy zesłanych dzieci;
  Praca zesłańców syberyjskich;
  Późniejsze koleje losu zesłańców;
  Tematy te znalazły odzwierciedlenie w przygotowanych prze studentów referatach konferencyjnych, jak również stały się tematami prac magisterskich.

  Koło Naukowe Slawistów – Językoznawców realizowało temat badawczy: „Analiza leksyki syberyjskiej pod względem fonetyczno-leksykalnym i semantyczno-morfologicznym”. Rezultatem pacy sekcji językoznawczej koła były opracowane referaty na studenckie konferencje naukowe. Obecnie sekcja ta zajmuje się zagadnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej w aspekcie pragmatycznym.

  W latach 1990-1993 Koło Naukowe Slawistów organizowało coroczne wyjazdy naukowe do Dziwnowa. W ramach wyjazdów odbywały się cykle wykładów z zakresu losu zesłańców syberyjskich oraz pragmalingwistyki i współczesnej literatury rosyjskiej.

  Studenci z Koła Naukowego Slawistów biorą czynny udział w studenckich konferencjach slawistycznych (np. w 1998 roku w Krakowie i w Słupsku, 1999 roku w Warszawie i Lublinie, a w 2000 roku ponownie w Warszawie.

  Od 1996 roku rozpoczęliśmy organizację corocznych ogólnopolskich studenckich konferencji slawistycznych. Pierwsza została zorganizowana w dniach 29-30 maja 1996 roku. Temat cyklicznych konferencji brzmi: ” Świat Słowian w języku i kulturze „.

  Na konferencjach przewijają się tematy z zakresu językoznawstwa słowiańskiego, translatoryki, literatur słowiańskich, glottodydaktyki i etnolingwistyki. Do Szczecina przyjeżdżają studenci niemal ze wszystkich środków akademickich kraju. Każda konferencja dzięki współpracy koła z pracownikami Instytutu Filologii Słowiańskiej, już tradycyjnie, wiązana jest z konkursami deklamatorskimi, występami teatralnymi i muzycznymi, przygotowanymi przez naszych studentów.

  Od 1998 roku opiekunem sekcji literaturoznawczej zostaje mgr Andrzej Wątorski, natomiast dr Ewa Komorowska nadal pełni funkcję opiekuna sekcji językoznawczej Kola Naukowego Slawistów .

  W kwietniu 1999 roku przygotowaliśmy I Międzynarodową Studencką Konferencję Slawistyczną w Szczecinie. Konferencja cieszyła dużym zainteresowaniem studentów polskich i zagranicznych. Postanowiliśmy więc uczynić tradycją koła organizowanie międzynarodowych studenckich konferencji slawistycznych.

  Dwa lata później odbyła się III Międzynarodowa Studencka Konferencja Slawistyczna w Świnoujściu( 21-23.11.2000r.).  W konferencji wzięło czynny udział 48 studentów- Slawistów polskich i zagranicznych. Obecni też byli pracownicy naukowi i przedstawiciele uczelni z całej Polski.

  Ogólny temat konferencji brzmiał „Świat Słowian w języku i kulturze” , tak więc referaty dotyczyły mozaiki zagadnień słowiańskich, przede wszystkim literatur i języków słowiańskich, jak również translatoryki i kulturologii.

  W ramach konferencji jej uczestnicy mieli możliwość obejrzenia programu grupy teatralnej studentów filologii słowiańskiej, przygotowanego specjalnie z okazji konferencji, jak również uczestniczyć w kilkugodzinnej wycieczce statkiem do Heringsdorfu w Niemczech.

  IV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna odbyła się w Pobierowie w dniach 12-14.04.2002r. Zgromadziła aż 120 młodych naukowców, reprezentujących krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe. Tym razem językiem konferencyjnym były nie tylko języki słowiańskie, lecz również język angielski i niemiecki. Referaty dotyczyły literatury i językoznawstwa.

  Po każdej konferencji wygłaszane referaty ukazują się w tomach zatytułowanych ” Świat Słowian w języku i kulturze”.

  Lata następne w działalności koła koncentrują się w organizacji kolejnych edycji konferencji Świat Słowian w języku i kulturze.

  Warto zaznaczyć, iż z każdym rokiem w spotkaniach uczestniczy coraz większa liczba naukowców. W roku 2005 gośćmi byli studenci m. in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Bułgarii, Francji, Niemiec, a także Turcji. Dzięki temu członkowie koło nawiązują wiele znajomości oraz kontaktów. Owocem tego są podróże naukowe członków koła do Niemiec, Turcji, czy Rosji.

 • Grupa teatralna