Stypendium Rządu Polskiego

Stypendium Rządu Polskiego na odbycie studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie jest przyznawane za wysokie wyniki w nauce. O stypendium ubiegają się studenci filologii rosyjskiej wszystkich uczelni polskich. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie.

I etap kwalifikacji – dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej typuje studentów, posiadających najwyższe wyniki w nauce z grupy ubiegających się i zgłasza ich do BUW i WM.
II etap kwalifikacji – BUW i WM kwalifikuje określoną liczbę studentów ze wszystkich zgłoszonych przez uczelnie polskie.

Szanowni Państwo komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie IFS najpóżniej do dnia 15 listopada 2015 roku oraz do dnia 5 maja 2015 roku.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Słowińskiej.
Wymagane dokumenty: wniosek (formularz dostępny w sekretariacie), zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów poprzedzającego rok składania wniosku, kserokopia paszportu.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest termin ważności paszportu – minimum 6 miesięcy po dacie planowanego powrotu z Rosji.

INFORMACJE O OFERCIE STYPENDIALNEJ

Zamieszczona na tej stronie oferta stypendialna na rok akademicki 2014/2015 została opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2014/2015 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów. Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia zagraniczne w roku akademickim 2015/2016 upływa:

29 listopada 2015 r.


W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy.
Kandydaci proszeni są o rozważne zgłaszanie swoich kandydatur w macierzystych uczelniach. Rezygnacja z wyjazdu na stypendium zagraniczne już po akceptacji kandydatury przez partnera zagranicznego powoduje iż strona polska traci miejsce. Zgłoszenie innego kandydata jest już wtedy niemożliwe.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1);
  • życiorys naukowy (zał. nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
  • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
  • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
  • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
  • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
  • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3)
  • plan badawczy pobytu.

Wszelkie dokumenty w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Przypominamy, iż jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

Wyjaśniamy też, że stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla studentów danej filologii.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym, studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą.

W przypadku podpisania programów naukowych z krajami innymi niż wymienione w ofercie Biuro powiadomi oddzielnie o tym fakcie.

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma BWM-I-1362/EK/2006.

W związku z ogromną ilością e-maili dotyczących oferty stypendialnej przysyłanych do naszego Biura informujemy, że nie będziemy odpowiadać na e-maile zawierające pytania, na które odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą stypendialną!