Współpraca Instytutu Filologii Słowiańskiej z zagranicą:

Współpraca z Państwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Kiemerowie (Rosja), Państwowym Uniwersytetem W Kiemerowie (Rosja) oraz Państwowym Uniwersytetem Ekonomiki i Prawa w Irkucku (Rosja).

Od kilku lat Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi współpracę z Państwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Kiemerowie (Rosja), Państwowym Uniwersytetem W Kiemerowie (Rosja) oraz Państwowym Uniwersytetem Ekonomiki i Prawa w Irkucku (Rosja).

Współpraca partnerska między uczelniami przewiduje następujące działania:

 • Opracowanie i realizacja nowych kierunków, rodzajów i form integracji międzynarodowej w sferze nauki, kształcenia i kultury.
 • Organizację i realizację badań naukowych w dziedzinie kształcenia i kultury.
 • Opracowanie programów kształcenia na odległość.
 • Opracowanie nowych technologii dostępu do zasobów intelektualnych i informacyjnych.
 • Opracowanie metodyki zastosowania współczesnych multimediów w procesie nauczania.

Formy realizacji współpracy:

 • Opracowanie i realizacja projektów międzynarodowych konferencji naukowych, szkół lingwistycznych, a także wspólny udział w innych międzynarodowych programach badawczych.
 • Wspólna edycja monografii naukowych i materiałów dydaktycznych w języku rosyjskim i polskim.
 • Wymiana studentów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych.

W kooperacji z Państwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Kiemerowie corocznie organizowane jest międzynarodowe seminarium naukowe HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурной коммуникациию

Ponadto wspólnie z Państwowym Uniwersytetem w Kiemerowie realizowany jest wspólny projekt badawczy Язык города.


Współpraca Instytutu Filologii Słowiańskiej z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie

W ramach współpracy Instytut Filologii Słowiańskiej z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie opublikowane zostały dwa słowniki.

Są one wynikiem wielomiesięcznej wspólnej pracy prof. Harrego Waltera z Uniwersytetu w Greifswaldzie i prof. Ewy Komorowskiej oraz dr Agnieszki Krzanowskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracę nad przygotowaniem słowników zaangażowani byli również studenci oraz doktoranci z obu uczelni.

 • W 2010 roku w ramach realizacji pierwszego niemiecko-polskiego projektu został wydany pierwszy słownik: „Niemiecko-polski słownik frazeologii biblijnej z komentarzem historyczno-etymologicznym” (Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren).
 • W 2013 roku ukazał się „Niemiecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli w 80 skrzydlatych słów dookoła świata”. Jest on kolejnym przedsięwzięciem leksykograficznym powstałym w ramach współpracy naukowej między Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Istotą realizowanego projektu polsko-niemieckiego jest włączenie młodych naukowców w realizację lingwistycznych projektów międzynarodowych. W opracowywanie haseł czynnie włączyli się studenci grup seminaryjnych oraz doktoranci, którzy wraz z profesorami są autorami słownika. Praca nad słownikiem jest pracą warsztatową, która w swoim zamierzeniu ma przygotować młodą kadrę do pracy naukowej w zakresie leksykografii.

Tytuł Słownika nawiązuje do powieści Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata”, co symbolizuje międzynarodowy charakter zebranego materiału. Hasła zamieszczone w Słowniku „obiegły świat” i zakorzeniły się w wielu językach i kulturach. Niekiedy przybrały one również nowe znaczenia, dalekie od znaczenia pierwotnego, a mimo to ich semantyka jest dla wszystkich czytelna.

 • Obecnie prowadzone są prace nad „Historyczno-kulturowym słownikiem przysłów polskich i niemieckich z ekwiwalentami europejskimi”.

Celem prowadzonych badań jest opracowanie problemu przysłów polskich i niemieckich w ujęciu historyczno-kulturowym. Istotę projektu stanowi zebranie i systematyzacja korpusu przysłów polskich i niemieckich na tle światowym wraz z podaniem ich ekwiwalentów w innych językach europejskich oraz analiza ich historyczno-kulturowych uwarunkowań. Zebrany zbiór jednostek paremiologicznych odnosić się będzie do okresu od XVII do XXI wieku. Słownik zawierać będzie ok. 250-300 jednostek paremiologicznych. Oczekiwanym rezultatem będzie niemiecko-polski słownik przysłów o objętości ok. 400-450 stron.

Słownik ten będzie stanowić pierwsze tego typu kompleksowe leksykograficzne opracowanie przysłów niemieckich i polskich, zawierające komentarz historyczno-etymologiczny. Obejmować on będzie najczęściej używane przysłowia, jak również ludowe mądrości, aforyzmy, zachowane zarówno w literaturze klasycznej, jak i w języku potocznym czy w gwarach.

Praca nad słownikiem będzie mieć charakter zespołowy niemiecko-polski. Pod kierunkiem prof. Ewy Komorowskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. Harrego Waltera z Uniwersytetu w Greifswaldzie studenci, doktoranci i doktorzy obydwu uczelni wspólnie opracowywać będą jednostki paremiologiczne. Zespół ten ma już kilkuletnie doświadczenie i wymiernym jego rezultatem są dwa wydane wcześniej słowniki.


Współpraca z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Bordeaux 3

Temat badawczy: Kolor, przestrzeń, czas w językach i kulturach europejskich
Temat realizowany jest na podstawie indywidualnej współpracy prof. dr hab. Maryse Dennes z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Bordeaux 3 z prof. dr hab. Ewą Komorowską z Instytutu Slawistyki US jako koordynatorów programu międzynarodowego. W ramach tematu przygotowywane jest międzynarodowe przedsięwzięcie naukowe skupiające językoznawców i kulturologów indoeuropejskich zainteresowanych problematyką koloru, czasu i przestrzeni. W 2007 roku w maju odbyło się na Uniwersytecie Szczecińskim I Międzynarodowe spotkanie uczestników programu Brali w nim udział naukowcy-profesorowie z  Polski, Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Grupa badawcza poszerzona jeszcze zostanie o naukowców z Hiszpanii (Granada), Włoch (Rzym) i Chorwacji (Zagreb).
W październiku 2009 roku w ramach współpracy odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Lingwistyczne na temat: Kolor, przestrzeń, czas w dialogu języków i kultur.