Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

Dyrektor – dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

Zastępca dyrektora – dr hab. Leonarda Mariak, prof. US

e-mail dyrekcji: sekripik@univ.szczecin.pl

 • Zakład Historii Języka Polskiego

  prof. zw. dr hab. Mirosława Białoskórska
  kierownik

  miroslawa.bialoskorska@usz.edu.pl
  www


  prof. US dr hab. Dorota Kozaryn
  prof.US

  dorota.kozaryn@usz.edu.pl
  www


  prof. US dr hab. Leonarda Mariak
  prof. US

  leonarda.mariak@usz.edu.pl
  www


  dr hab. Agnieszka Szczaus
  adiunkt

  agnieszka.szczaus@usz.edu.pl
  www


  dr hab. Adrianna Seniów
  adiunkt

  ada.seniow@usz.edu.pl

 • Zakład Etnolingwistyki i Kultury Języka

  prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
  kierownik

  ewa.kolodziejek@usz.edu.pl
  www


  dr Maria Kabata
  adiunkt

  maria.kabata@usz.edu.pl
  www


  dr Rafał Sidorowicz
  adiunkt

  rafal.sidorowicz@usz.edu.pl
  www


  ZAKŁADY I PRACOWNIE IPiK - numery telefonów

 • Zakład Współczesnego Języka Polskiego

  prof. US dr hab. Ewa Pajewska
  kierownik

  ewa.pajewska@usz.edu.pl


  prof. US dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
  prof. US

  jolanta.ignatowicz-skowronska@usz.edu.pl


  dr hab. Piotr Wojdak
  adiunkt

  piotr.wojdak@usz.edu.pl


  dr Beata Afeltowicz
  adiunkt

  beata.afeltowicz@usz.edu.pl

  ZAKŁADY I PRACOWNIE IPiK - numery telefonów

 • Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

  prof. dr hab. Marek Skwara
  kierownik

  marek.skwara@usz.edu.pl


  dr hab. Anna Kapuścińska – Jawara
  adiunkt

  anna.kapuscinska@usz.edu.pl


  dr Ewa Szczepan
  adiunkt

  ewa.szczepan@usz.edu.pl


  ZAKŁADY I PRACOWNIE IPiK - numery telefonów

 • Pracownia Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku


  Kierownik pracowni

  dr hab. Piotr Krupiński
  adiunkt

  piotr.krupinski@usz.edu.pl
  www

  dr Aleksandra Krukowska
  adiunkt

  aleksandra.krukowska@usz.edu.pl
  www


  ZAKŁADY I PRACOWNIE IPiK - numery telefonów

 • Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

  prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów
  kierownik

  inga.iwasiow@usz.edu.pl


  dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US
  adiunkt

  agata.zawiszewska@usz.edu.pl
  www


  dr hab. Tatiana Czerska, prof. US
  adiunkt

  tatiana.czerska@usz.edu.pl


  dr hab. Arleta Galant, prof. US
  adiunkt

  arleta.galant@usz.edu.pl


  dr  hab. Ewa Tierling-Śledź
  adiunkt

  ewa.tierling@usz.edu.pl
  www

  ZAKŁADY I PRACOWNIE IPiK - numery telefonów

 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury

  Pracownicy Zakładu

  Kierownik Zakładu:

  dr hab. Piotr Michałowski, prof. US

  tel. 444 26 53, piotr.michalowski@usz.edu.pl

  www


  Profesorowie:

  dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US

  tel. 444 26 53, dariusz.sniezko@usz.edu.pl

   

  dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

  tel. 444 26 53, jerzy.madejski@usz.edu.pl

  www


  Adiunkci:

  dr Barbara Zielińska

  tel. 444 26 53, barbara.zielinska@usz.edu.pl

   

  dr Paweł Wolski

  tel. 444 26 53, pawel.wolski@usz.edu.pl

  O Zakładzie

  Zakład Teorii i Antropologii Literatury zatrudnia 7 pracowników naukowych, w tym: 4 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora US, 2 adiunktów ze stopniem doktora oraz 1 asystenta ze stopniem doktora. Są to:  dr hab. prof. US Jerzy Madejski, dr hab. prof. US Piotr Michałowski ( www.us.szc.pl/michalowski ) , dr hab. prof. US Dariusz Śnieżko,  dr hab. prof. US Andrzej Skrendo, dr Zbigniew Jarzębowski, , dr Barbara Zielińska, dr Paweł Wolski.

  Założycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. zw. dr hab. Erazm Kuźma. W latach 1996-2008 Zakładem kierował prof. zw. dr hab. Andrzej Sulikowski. Od roku 2009 kierownikiem Zakładu jest dr hab. Piotr Michałowski. Do roku akademickiego 2004/2005 nasza jednostka organizacyjna funkcjonowała jako Zakład Teorii Literatury, a dokonana w roku następnym zmiana nazwy usankcjonowała rozszerzający się zakres badań, wykraczających poza teorię literatury ku wszechstronnie pojmowanej refleksji antropologicznej.

  Kierunki badań wyznaczają rozległy obszar zagadnień teoretycznych, historycznoliterackich i kulturoznawczych: mitografia (D. Śnieżko), neopsychoanaliza (B. Zielińska), dekonstrukcjonizm i konstruktywizm (E. Kuźma, A. Skrendo),  fenomenologia , intersemiotyczność (P. Michałowski), autobiografizm (J. Madejski), etnogeneza literatury i genologia (P. Michałowski). Przedmiotem badań jest m.in. poezja nowoczesna oraz proza XX i XXI wieku (B. Zielińska, A. Skrendo, J. Madejski, P. Michałowski), poezja religijna i poezja kapłańska (A. Sulikowski), literatura Holocaustu (P. Wolski), krytyka literacka (J. Madejski), dramat i teatr (Z. Jarzębowski, P. Michałowski), sztuka radiowa (Z. Jarzębowski), diarystyka i literatura więzienna (J. Madejski). Książki i artykuły publikowane przez pracowników Zakładu dotyczyły głównie twórczości pisarzy XX i XXI wieku: Tymoteusza Karpowicza (E. Kuźma), Witolda Gombrowicza (B. Zielińska), ks. Jana Twardowskiego, Hanny Malewskiej, Jana Józefa Szczepańskiego (A. Sulikowski), Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej (P. Michałowski) Tadeusza Różewicza (A. Skrendo), I. Iredyńskiego (Z. Jarzębowski), a takze pisarzy staropolskich: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Marcina Bielskiego (D. Śnieżko).

  Ta wielotorowość tematyczna i metodologiczna, wynikająca ze spotkania badaczy o różnych osobowościach i zainteresowaniach, ogniskuje się także wokół kilku przedsięwzięć zespołowych, w które angażują się równiez badacze spoza Zakładu oraz pracownicy Instytutu Slawistyki w Greifswaldzie, który z nim współpracuje. Efektem tej współpracy było już kilka konferencji naukowych oraz publikacji zbiorowych; niektóre z nich ukazały się w dwóch wersjach językowych: po polsku i niemiecku. W różnych konfiguracjach personalnych naukowcy ZTiAL uczestniczyli m.in. we wspólnych przedsięwzięciach interpretacyjnych: cyklu Rozbiory a także podjętym ostatnio cyklu „regionalnym”, gromadzącym interpretacje wierszy poetów szczecińskich. Pośród przedsięwzięć zespołowych wymienić trzeba również badania nad prozą Stanisława Lema, socrealizmem czy problematyką religijną w literaturze. W roku 1996 Zakład wespół z Instytutem Badań Literackich PAN zorganizował XXVI Konferencję Teoretycznoliteracką Literatura wobec niewyrażalnego a w roku 2007  kolejną z tego cyklu na temat Pisanie o historii jako czytanie literatury (zob. zakładka). W latach 2007-2009 realizowany kolejny temat zespołowych badań statutowych, którym kierował prof. US dr hab. Dariusz Śnieżko, Poetologie pamięci. W latach 2010-2012 tematem badań statutowych Literatura i media kieruje dr hab. Piotr Michałowski.

  Zakład organizował wiele konferencji naukowych, w tym dwukrotnie był gospodarzem i współorganizatorem cyklicznych Konferencji Teoretycznoliterackich Instytutu Badań Literackich PAN. W 1996 roku odbyła się konferencja Literatura wobec niewyrażalnego w Międzyzdrojach.

  Stroną Zakładu zarządza Piotr Michałowski, do którego można kierować uwagi dotyczące jej zawartości: karapet@wp.pl

  Książki pracowników Zakładu

  Pracownicy Zakładu Teorii i Antropologii Literatury opublikowali następujące książki naukowe autorskie, które podajemy w układzie chronologicznym:

  Erazm Kuźma: Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. Wrocław 1976.

  Erazm Kuźma: Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980.

  Mirosław Lalak: Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka. Szczecin 1991.

  Erazm Kuźma: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. Szczecin 1994.

  Barbara Zielińska: Namysły i pomysły. Szkice o literaturze współczesnej. Warszawa 1995.

  Dariusz Śnieżko: Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory, warianty, zastosowania. Warszawa 1996.

  Dariusz Śnieżko: Mikołaj Sęp Szarzyński. Poznań 1996.

  Andrzej Sulikowski: Na początku był wiersz. czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego. Kraków 1998.

  Piotr Michałowski: Miniatura poetycka. Szczecin 1999.

  Piotr Michałowski: Granice poezji i poezja bez granic. Szczecin 2001, wyd. 2 2003.

  Katarzyna Krasoń: Sztuka aluzji literackiej w twórczości lirycznej Tymoteusza Karpowicza. Szczecin 2001.

  Andrzej Sulikowski: „Serce czyste…” Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego.  Wyd. 2. zm. Lublin 2001.

  Andrzej Skrendo: Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002.

  Zbigniew Jarzębowski: Dramaturgia Ireneusza Iredyńskiego. Szczecin 2002.

  Jerzy Madejski: Zamieszanie. Szkice. Kraków 2003.

  Dariusz Śnieżko: „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów. Szczecin 2004.

  Jerzy Madejski: Deformacje biografii. Szczecin 2004.

  Andrzej Skrendo: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.

  Piotr Michałowski: Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej. Kraków 2008.

  Zbigniew Jarzębowski: Słuchowiska szczecińskiego radia. Studia z pogranicza literatury i sztuki radiowej. Szczecin 2009.

  Piotr Michałowski: Mikrokosmos wiersza. Interpretacje poezji współczesnej. Kraków 2012.

  Andrzej Skrendo: Przodem Różewicz. Warszawa 2013.

  Ponadto pracownicy ZTiAL wydali szereg opracowań i zredagowali wiele prac zbiorowych, m.in.

  Konstruktywizm w badaniach literackich. Pod red. E. Kuźmy, A. Skrendy, J. Madejskiego. Kraków 2006.

  Pytania o wiarę. Pod red. nauk. Andrzeja Sulikowskiego. Szczecin 2008.

  Poetologie pamięci. Pod red. Dariusza Śnieżki. Szczecin 2011.

  Czesław Milosz i rewolucja. Pod red. Jerzego Madejskiego. Szczecin 2011.

  Badania statutowe

  Tytuł: Poetologie pamięci

  Kierownik: prof. US dr hab. Dariusz Śnieżko

  Zespół:

  prof. dr hab. Erazm Kuźma

  prof. dr hab. Andrzej Sulikowski

  prof. US dr hab. Jerzy Madejski

  prof. US dr hab. Piotr Michałowski

  prof. US dr hab. Dariusz Śnieżko

  dr hab. Andrzej Skrendo

  dr Zbigniew Jarzębowski

  dr Barbara Zielińska

  mgr Paweł Wolski

  Czas realizacji: 2007-2009 r.

  Problematyka badań:

  – narratywizacje / wizualizacje pamięci

  – kalendarz i opowieść

  – genologia pamięci

  – instytucjonalizacje przeszłości

  – głos, pismo, druk, multimedia

  – historia i tożsamość

  – autobiografizm w kulturze współczesnej

  Słowa kluczowe: poetologia, historia, historiografia, muzeum, archiwum, kolekcja, wystawa, palimpsest, autobiografizm, melancholia, pamięć, nostalgia, zapominanie, głos i ślad, retoryka czasowości.

  Zakładane efekty:

  – przygotowanie tomu zbiorowego

   Nakłady finansowe:

  – 2007 – 5400 PLN (kwerendy, konferencje, studia przygotowawcze)

  – 2008 – 5400 PLN (kwerendy, konferencje, studia przygotowawcze)

  – 2009 – 10 600 PLN (kwerendy, konferencje, studia przygotowawcze, przygotowanie i złożenie do druku tomu zbiorowego)

  Razem: 21 400 PLN


  W 2010 rozpoczeliśmy realizację kolejnego projektu

  Tytuł: Literatura i media

  Kierownik: dr hab. prof. US Piotr Michałowski

  Zespół:

  prof. dr hab. Andrzej Sulikowski

  prof. US dr hab. Jerzy Madejski

  prof. US dr hab. Piotr Michałowski

  prof. US dr hab. Dariusz Śnieżko

  dr hab. Andrzej Skrendo

  dr Barbara Zielińska

  mgr Paweł Wolski

  Czas realizacji: 2010-2013 r.

   Problematyka badań:

  – media we współczesnej kulturze

  – media a komunikacja literacka

  – literatura a obieg folklorystyczny

  – literatura popularna i użytkowa

  – współczesne media wobec autobiografii i autobiografizmu

  – obieg literatury lokalny i regionalny

  – interpretacja a recepcja literatury

  – antropologiczne aspekty pisarstwa współczesnego i dawnego

  – słuchowisko i sztuka radiowa

  – działalność i historia rozgłośni regionalnych

  – sztuka radiowa a literatura

  – komunikacja literacka a historiografia

  – psychoanaliza jako kod kulturowy

  – literatura wobec komunikacji religijnej

  – Holokaust w mediach

   Zakładane efekty:

  – przygotowanie pracy zbiorowej poświeconej literaturze regionalnej oraz problematyce zwiazków mediów z literaturą w ujeciu antropologicznym.

 • Zakład Mediów i Komunikowania

  prof. dr hab. Andrzej Skrendo
  kierownik

  andrzej.skrendo@usz.edu.pl


  dr Bogdan Balicki
  adiunkt

  bogdan.balicki@usz.edu.pl


  dr Artur Trudzik
  adiunkt

  artur.trudzik@usz.edu.pl


  dr Paulina Olechowska
  adiunkt

  paulina.olechowska@usz.edu.pl
  www


  dr  Krzysztof Flasiński
  asystent

  krzysztof.flasinski@usz.edu.pl


  mgr Mirosław Salski
  asystent

  mirosław.salski@usz.edu.pl


  dr Sławomir Iwasiów
  adiunkt

  slawomir.iwasiow@usz.edu.pl


  dr Agnieszka Szlachta
  adiunkt

  agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

 • Zakład Kulturoznawstwa i Komparatystyki

  prof. dr hab. Marta Skwara
  kierownik

  marta.skwara@usz.edu.pl
  www


  dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US
  prof. US

  miroslawa.kozlowska@usz.edu.pl


  dr hab. Rafał Makała
  adiunkt

  rafal.makala@usz.edu.pl


  dr hab. Barbara Ochendowska–Grzelak
  adiunkt

  barbara.ochendowska-grzelak@usz.edu.pl
  www

 • Pracownia Badań nad Kulturą Religijną I Dawnym Piśmiennictwem

  prof. dr hab. Andrzej Sulikowski
  kierownik

  andrzej.sulikowski@usz.edu.pl


  dr hab. Witold Wojtowicz
  adiunkt

  witold.wojtowicz@usz.edu.pl

  Spotkanie autorskie

  Publikacje książkowe prof. Andrzeja Sulikowskiego

  Publikacje książkowe dra hab. Witolda Wojtowicza