Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

IOS - indywidualna organizacja studiów

Zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS)

 na Wydziale Filologicznym:

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 15/2018 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przypadków uprawniających studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów, student ma prawo ubiegania się o IOS w następujących przypadkach:

1. studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów (od średniej ocen: 4,0 za rok poprzedzający wniosek),

2. odbywania części studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez US,

3. samodzielnego wychowywania dzieci,

4. ciąży,

5. pełnienia opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub poważnie chorymi,

6. posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności utrudniającej lub uniemożliwiającej studiowanie w normalnym trybie,

7. w innych uzasadnionych sytuacjach.

 

Tryb ubiegania się o IOS

1.  Student kieruje do Prodziekana wniosek zawierający powód ubiegania się o IOS, wyszczególnione przedmioty i terminyodbywania się zajęć, których dotyczyć ma IOS oraz dokumenty potwierdzające zasadność wniosku,

- w przypadku studiowania na dwóch kierunkach: średnią ocen za rok poprzedzający wniosek, deklarację o kierunku podstawowym*, oba plany zajęć z zaznaczonymi pokrywającymi się terminami.**

2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prodziekana (decyzja wstępna) student w ciągu dwóch tygodni zawiera pisemne porozumienia z prowadzącymi zajęcia, dotyczące sposobu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich (druk porozumienia – w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału).

3. Podpisane porozumienia oraz uzyskaną uprzednio decyzję wstępną Prodziekana student niezwłocznie składa w dziekanacie.

4. Wstępna decyzja Prodziekana i podpisane porozumienia z prowadzącymi zajęcia stanowią podstawę do wydania ostatecznej decyzji w sprawie IOS. 

 

* Zgodnie z § 24.2. oraz § 46 (Regulamin Studiów US z dnia 26.03.2015 r.), student studiujący jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach obowiązany jest złożyć, w okresie 14 dni od dnia podjęcia studiów na kolejnym kierunku, oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego.

** W przypadku studiowania na dwóch kierunkach student składa wniosek o przyznanie IOS na kierunku podstawowym. Wniosek złożony na kierunku studiów, który – zgodnie z deklaracją – jest dla studenta jego drugim kierunkiem, jest rozpatrywany tylko w przypadku uzyskania decyzji odmownej na kierunku podstawowym.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić