• 25 LIP 18

  Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację do projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”!

  Informujemy, że zmieniają się zasady rekrutacji do projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej. Ponadto dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” oferowane przez nas zajęcia będą BEZPŁATNE.

  Limit przyjęć w roku akademickim 2018/2019 wynosi 180 uczestników. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą rozpatrywane z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów projektu w sposób zapewniający najwłaściwszą realizację celów projektu. W naszej ofercie znajdują się trzy grupy językowe:

  • z językiem angielski i rosyjskim;
  • z językiem niemieckim i hiszpańskim;
  • z językiem norweskim i włoskim.

   

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REKRUTACJI

  1. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba kobiet (50%) i mężczyzn (50%).
  2. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba mieszkańców miast (50%) i wsi (50%).
  3. W projekcie zostanie zarezerwowane 2% miejsc dla osób niepełnosprawnych (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
  4. W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji społecznej zgłoszenia będą przyjmowane poza kolejnością w myśl zasady wyrównywania szans (wymagane jest zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej).
  5. W projekcie nie zostaną wprowadzone dodatkowe warunki wstępne (np. znajomość określonych języków obcych).

   

  JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO DO PROJEKTU W SPOSÓB PRAWIDŁOWY?

  Aby zgłosić dziecko do projektu, będzie należało przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pod adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl. UWAGA! Formularze zgłoszeniowe przesłane poza terminem oficjalnie ogłoszonej rekrutacji nie zostaną rozpatrzone! Formularze zgłoszeniowe wypełnione lub zeskanowane w sposób nieczytelny nie zostaną rozpatrzone!

  1. Za prawidłowe pod względem formalnym uznaje się zgłoszenie zawierające następujące dane kandydata: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, poziom znajomości języków obcych oraz dane rodzica lub prawnego opiekuna kandydata: imię i nazwisko, adres e-mailowy, telefon kontaktowy.
  2. W zgłoszeniu należy wskazać grupę językową pierwszego wyboru spośród grup oferowanych w projekcie oraz grupę językową drugiego wyboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie pierwszego wyboru.
  3. Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowe oświadczenia dotyczące:

  – znajomości Regulaminu projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”;
  – przetwarzania danych osobowych.

  1. Formularz zgłoszeniowy należy podpisać odręcznie.
  2. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki, jeśli dotyczą kandydata:

  – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
  – zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej.

  Kandydaci zakwalifikowani do projektu otrzymają informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu pięciu dni od przesłania zgłoszenia. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób przyjętych do projektu kandydaci z listy rezerwowej będą przyjmowaniu według kolejności zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu z listy rezerwowej otrzymają niezwłocznie informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.