Strefa studenta - Wydział Filologiczny
 • Plany zajęć

  Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2017/2018

  Plan zajęć – KFR – semestr letni r.a. 2017/2018

  UWAGA!  Rozkłady zajęć dla poszczególnych roczników znajdują się w pliku w oddzielnych zakładkach.

  Rozkłady mogą ulec zmianie, dlatego proszę śledzić stronę.

   

  Uwaga! Studenci I roku I stopnia 

  Zajęcia z przedmiotu „PNJF Konwersacja i słuchanie” prowadzone przez Panią mgr M. Karcz-Napieraj odbywają w bloku po 1,5 godz., co dwa tygodnie. W „Rozkładzie zajęć” zostały podane terminy odbywania się zajęć.

  Uwaga! Studenci I i II roku II stopnia

  Uprzejmie informuję, że w środę 21 marca br. nie odbędą się zajęcia z Panią dr hab. Beatą Kędzią-Klebeko, prof. US.  Zajęcia zostaną odrobione w następujących terminach:

  – I r. Seminarium magisterskie: 27 marca (wtrorek), godz. 8.15-9.45, sala 103 oraz Współczesne teorie badań literackich: 29 marca (czwartek), godz. 11.45-13.15;

  – II r. Seminarium magisterskie: 28 marca (środa), godz. 15.15-16.45, sala 103

   Uwaga! Studenci III roku I stopnia

   Uprzejmie informuję, że do rozkładu zajęć zostały wprowadzone terminy odrabiania zajęć dla przedmiotu „PNJW ZSJ” prowadzonego przez Pana mgr A. Sollano.

  Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

  Organizacja roku akademickiego 2017/2018

  Regulamin studiów - obowiązuje od roku akad. 2015/2016

 • Ogłoszenia

  Zmiana terminu konsultacji Pani dr A. Kamińskiej

  Uprzejmie informuję, że termin konsultacji Pani dr A. Kamińskiej w letniej sesji egzaminacyjnej w dniu 09.07.2018r. zmienił się na dzień  10.07.2018r., godz. 12.15-13.45.

   


  Zmiana godzin konsultacji Pani dr A. Krickiej

  Uprzejmie informuję, że Pani dr A. Kricka w dniu 21 VI 2018 jednorazowo zmienia godziny konsultacji z 12:00-13:30 na 9:45-11:15.

   


  III rok I stopnia, I i II rok II stopnia

  Uprzejmie informuję, w związku z nieobecnością Pana mgra A. Sollano, że zajęcia z niżej wymienionych przedmiotów będzie prowadziła Pani dr E. Bocian w następujących terminach:

  15.06.2018r. (piątek)

  II rok, II stopień – „PNJW pisanie” – godz. 8.15-9.45, sala 216;

  III rok I stopień – „PNJW zintegrowane sprawności językowe” – godz. 10.00-11.30 oraz 11.45-13.15, sala 216;

  I rok, II stopień – „PNJW konwersacje+słuchanie” – godz. 13.30-15.00 oraz 15.15-16.00, sala 105

  22.06.2018r. (piątek)

  II rok, II stopień – „PNJW pisanie” – godz. 9.00-9.45, sala 01;

  III rok I stopień – „PNJW zintegrowane sprawności językowe” – godz. 10.00-11.30, sala 01;

   


  I rok II stopnia – odwołane zajęcia Pani dr hab. S. Niewzorowej, prof. US

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Aspekty komunikacji międzykulturowej” prowadzone przez Panią prof. S. Niewzorową w dniu 07.06.2018r. (czwartek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami

   


  III rok I stopnia – nieobecność Pani dr S. Łuszczyńskiej

  Uprzejmie informuję, że Pani dr S. Łuszczyńska jest nieobecna na zajęciach w terminie od dnia 16.05.2018r. do dnia 14.06.2018r.  Zajęcia z przedmiotu „Gramatyka kontrastywna” w zastępstwie będzie prowadziła Pani dr A. Kricka

   


  Zmiana terminu konsultacji Pani mgr M. Karcz-Napieraj od dnia 22 maja 2018r.

  Uprzejmie informuję, że konsultacje Pani mgr M. Karcz-Napieraj będą się odbywały we wtorek, godz. 13.30-15.00, s. 104

 • Opiekunowie roku / praktyk

  Opiekunowie lat w roku akademickim 2017/2018:

  Filologia romańska z dodatkowym językiem obcym do wyboru, studia pierwszego stopnia:

  I rok – dr Nelli Sołonko

  II rok – dr Wioletta Piegzik

  III rok – mgr Angelo Sollano

   

  Filologia romańska, studia drugiego stopnia:

  I rok – dr Aleksandra Kamińska

  I rok – dr hab. Pierre-Frédéric Weber

   

  Opiekun praktyk w roku akademickim 2017/2018:

  opiekun praktyk pedagogicznych – dr Wioletta Piegzik

 • Harmonogram sesji

  Sesja egzaminacyjna letnia 2017/2018

  sesja egzaminacyjna – 29.06.2018 r. – 12.07.2018 r.

  sesja poprawkowa – 13.09.2018 r. – 25.09.2018 r.

   

  Harmonogram sesji egzaminacyjnej

  KFR harmonogram sesji letniej 2017/2018 – studia I stopnia – aktualizacja z dnia 26.06.2018

  KFR harmonogram sesji letniej 2017/2018 – studia II stopnia – aktualizacja z dnia 26.06.2018

   

  Konsultacje w okresie sesji egzaminacyjnej

  KFR konsultacje w sesji letniej 2017/2018 – aktualizacja z dnia 06.07.2018

 • Praktyki studenckie

 • Egzamin praktyczny z języków obcych

  KFR - PNJF

  Regulamin procedury egzaminacyjnej dla modułu

  PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

   

  1. Do egzaminu praktycznego z języka francuskiego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę ze wszystkich komponentów praktycznej nauki języka francuskiego.
  2. Opiekun danego roku weryfikuje listę studentów przystępujących do egzaminu praktycznego i powiadamia koordynatorów egzaminów praktycznych.
  3. Egzamin z praktycznej nauki języka francuskiego obejmuje część pisemną i ustną.
  4. Studenci przystępują do obu części egzaminu i otrzymują jedną ocenę końcową.
  5. Koordynator egzaminu praktycznego powiadamia studentów o wynikach egzaminu po zakończeniu egzaminu, tj. po części ustnej.
  6. Podczas egzaminu studenci korzystają z uwierzytelnionych arkuszy egzaminacyjnych, przygotowanych przez pracowników KFR.
  7. Podczas egzaminu zabrania się korzystać ze słowników i innych pomocy naukowych, a sprzęt elektroniczny powinien być wyłączony.

  KFR - PNJW

  Regulamin procedury egzaminacyjnej dla modułu

  PRAKTYCZNA NAUKA DODATKOWEGO JĘZYKA OBCEGO: WŁOSKIEGO/HISZPAŃSKIEGO/ANGIELSKIEGO

  1. Do egzaminu praktycznego z dodatkowego języka obcego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę ze wszystkich komponentów praktycznej nauki wybrabnego języka obcego.
  2. Opiekun danego roku weryfikuje listę studentów przystępujących do egzaminu praktycznego i powiadamia koordynatorów egzaminów praktycznych.
  3. Egzamin z praktycznej nauki dodatkowego języka obcego obejmuje część pisemną i ustną.
  4. Studenci przystępują do obu części egzaminu i otrzymują jedną ocenę końcową.
  5. Koordynator egzaminu praktycznego powiadamia studentów o wynikach egzaminu po zakończeniu egzaminu, tj. po części ustnej.
  6. Podczas egzaminu studenci korzystają z uwierzytelnionych arkuszy egzaminacyjnych, przygotowanych przez pracowników KFR.
  7. Podczas egzaminu zabrania się korzystać ze słowników i innych pomocy naukowych, a sprzęt elektroniczny powinien być wyłączony.
 • Warunki publikacji pracy licencjackiej / magisterskiej

 • Program studiów

  W roku akademickim 2016/2017 studenci Filologii romańskiej realizują następujące plany studiów:
  na specjalności Filologia romańska z językiem obcym do wyboru – studia stacjonarne pierwszego stopnia:

  – plan studiów 2015/2016 – obowiązuje studentów III roku
  – plan studiów 2016/2017 – obowiązuje studentów II roku
  – plan studiów 2017/2018 – obowiązuje studentów I roku

   

  na specjalności Filologia romańska – studia stacjonarne drugiego stopnia:

  – plan studiów 2016/2017 – obowiązuje studentów II roku
  – plan studiów 2017/2018 – obowiązuje studentów I roku

 • Pakiet ECTS / KRK

  Opis treści programowych oraz sylabusy w poszczególnym roku akademickim.

 • Profil absolwenta

  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE:

  specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru

  Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym jako trzyletnie studia I stopnia.  W ramach programu studiów I stopnia realizowany jest program kształcenia  języków: francuskiego/ włoskiego/ hiszpańskiego ilub angielskiego oraz lektorat z języka łacińskiego, a także blok przedmiotów w  zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języka francuskiego. Dodatkowo, od drugiego semstru,  studenci mogą wybrać specjalizację: translatorską, nauczycielską, jezyk w biznesie- e turystyka, jezyk w biznesie- prawo i ekonomia.

  PROFIL ABSOLWENTA: specjalizacja nauczycielska

  Absolwent studiów licencjackich I stopnia, na kierunku filologia, specjalność filologia romańska z językiem obcym, specjalizacja nauczycielska, posiada  wykształcenie ogólnohumanistyczne przygotowujące do zawodu nauczyciela w specjalności głównej: języka francuskiego. Studia filologiczne o specjalności głównej języka francuskiego obejmują wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii francuskiego obszaru językowego. Student powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomości języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.

  PROFIL ABSOLWENTA: specjalizacja zawodowa

  Absolwent studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia romańska z językiem obcym, specjalizacja zawodowa, translatorska posiada  wykształcenie ogólnohumanistyczne i językowe w  zakresie języka francuskiego przygotowujące do zawodu tłumacza Przedmioty uwzględnione w programie specjalizacji translatorskiej dają podstawową wiedzę z zakresu teorii przekładu, językoznawczych i kulturowych uwarunkowań translatorskich. Absolwent posiada również przygotowanie praktyczne obejmujące specjalistyczną wiedzę na temat sposobu tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz doskonali umiejętności redakcyjne, stylistyczne podczas tłumaczenia różnorodnych tekstów funkcjonalnych i o charakterze artystycznym.
  Specjalizacja przygotowuje do pracy tłumacza  języka francuskiego na rzecz  instytucji, podmiotów gospodarczych, lokalnych. Absolwent studiów I stopnia  jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na filologii romańskiej oraz innych pokrewnych specjalnościach i kierunkach, zgodnie ze standardami kształcenia.

  STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) STACJONARNE:

  specjalność: filologia romańska 

  Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym  jako dwuletnie studia drugiego stopnia. W ramach programu studiów  realizowany jest blok przedmiotów w  zakresie wiedzy o literaturze, języku, cywilizacji krajów frankofońskich, historii Francji oraz języka włoskiego. Program nauczania obejmuje seminarium magisterskie – literackie, metodyczne lub językoznawcze (do wyboru), studenci mogą wybrać także moduł specjalizacji nauczycielskiej lub translatorskiej. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filologii romańskiej po napisaniu pracy magisterskiej w języku francuskim oraz zdaniu egzaminu magisterskiego.

  PROFIL ABSOLWENTA

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia romańska otrzymuje tytuł magistra filologii romańskiej. Powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności językowej: językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii literatury, a także elementów przekładoznawstwa. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w redakcjach wydawnictw i czasopism, administracji publicznej, turystyce oraz przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych wymagających dobrej znajomości języka oraz kultury Francji. Dyplom magistra umożliwia podjęcie pracy w liceum absolwentom posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka  francuskiego. Istnieje także możliwość  pogłębienia wiedzy w zakresie translacji na studiach podyplomowych „Tłumaczenia ekonomiczne i prawne” organizowane przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Erasmus

  Instytut Francuski rekomenduje Państwu agencję International Horizons, która pośredniczy w projektach Erasmus +, zwłaszcza w wyszukiwaniu praktyk zawodowych dla studentów oraz współpracy między liceami. Agencja obejmuje swoim zasięgiem regiony Normandii, Bretanii oraz Loary.

  Prezentacja w załączniku:

  Présentation – FR.pdf
  Presentation – ENG.pdf

  Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 dla studentów filologii romańskiej upływa 27 marca 2017 r.

  Wnioski – z dołączonym zaświadczeniem o średniej ocen – należy składać w sekretariacie Katedry Filologii Romańskiej: al. Piastów 40B, budynek nr 5, pok. 100 (I piętro).
  Uprzejmie informujemy, że Wydział Filologiczny US zaprasza na dofinansowany kurs języka hiszpańskiego dla studentów US zakwalifikowanych do wyjazdu na studia lub praktykę do Hiszpanii w programie Erasmus+.

  Rekrutacja na kurs odbędzie się w teminie 1-14 kwietnia wyłącznie drogą mailową. Kurs rozpocznie się ok. 20 kwietnia.

  Liczba miejsc ograniczona!

  Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

  Formularz zgłoszeniowy_hiszpański 2017.docx
  Harmonogram_hiszpański_2017.docx
  Ogłoszenie-hiszpański.docx

  Uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego zainteresowanych wyjazdami w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się  w czwartek 2 marca br., o godz. 12.30, w sali  konferencyjnej w Bibliotece Międzywydziałowej (budynek nr 3 przy al. Piastów 40B).
  Szanowni Państwo,

  Pragniemy przypomnieć, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) upływa już za pół miesiąc! Aplikacje należy wysłać najpóźniej do 5 marca 2017 r.

  Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja). W załączniku odnajdą Państwo komunikat prasowy, broszurę z opisem programów BGF oraz plakat towarzyszący kampanii promującej BGF 2017.

  Z wyrazami szacunku,

  Antonin Borgnon
  Chargé de Mission Scientifique
  Ambassade de France en Pologne
  Programme de Bourses du Gouvernement Français
  [fdip.fr/VST-Pol]Veille scientifique et technologique de la Pologne

  Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego.pdf
  Broszura BGF 2017-2018.pdf
  French Governement Scholarships 2017-2018.pdf

  Uprzejmie informujemy, że aplikacje na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będą przyjmowane od początku roku 2017.

  Szczegółowe terminy podamy w następnym komunikacie.
  Zachęcamy Państwa do śledzenia strony Działu Spraw Międzynarodowych: zakładka Erasmus+ (2014/15 – 2020/21) – Dla studentów.