• Plany zajęć

  Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2018/2019

  Studia I i II  stopnia

  Rozkłady zajęć KFR – I i II stopień aktualizacja 27.03.2019

  Oferta-zajęć-w-f-dla-studentów-WF

  Rozkłady mogą ulec zmianie, dlatego proszę śledzić stronę.

  Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019

  Organizacja roku akademickiego 2018/2019

  Regulamin studiów - obowiązuje od roku akad. 2015/2016

 • Ogłoszenia

  Odwołane zajęcia z dr. J. Żywczakiem

  Informujemy, że w dniach 28-29.03.2019r. zajęcia z dr. J. Żywczakiem są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

  Odwołane zajęcia z mgr M. Karcz-Napieraj

  Informujemy, że zajęcia prowadzone przez mgr M. Karcz-Napieraj w dniach 06-07.03.2019r. zostały odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie ustalonym ze studentami.


  BHP praktyczne dla studentów – ostatnie wolne terminy

  Uprzejmie informujemy o najbliższym szkoleniu praktycznym BHP dla studentów, które odbędzie się 28 lutego(czwartek) o  godz. 09:00 w sali 205 przy ul. Mickiewicza 18.

  Kolejne ostatnie terminy będą otwarte w dniach: 4 marca (poniedziałek) oraz 5 marca  (wtorek) sala 205 ul. Mickiewicza 18.

  Przypominamy, że możliwość zapisania się na szkolenie praktyczne warunkuje zaliczenie testu teoretycznego.


  III rok (specjalizacja translatorska) – odrabianie zajęć z przedmiotu „Ćwiczenia tłumaczeniowe”

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu „Ćwiczenia tłumaczeniowe” prowadzone przez Pana dra hab. P-F. Webera, które nie odbyły się w dniu 28-29.01.2019 r. z III rokiem I stopnia (specjalizacja translatorska) zostaną odrobione w dniu 30.01.2019r., godz. 15.15-18.30, s. 16 przez Panią dr S. Łuszczyńską.

  Odwołane zajęcia z Panem dr. M. Bajerem

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez Pana dra M. Bajera w dniach 23-25.01.2019r. są odwołane.

  Odwołane zajęcia z Panią mgr Anną Kowalik

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez Panią mgr A. Kowalik w dniu 15.01.2019 r. (wtorek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym ze studentami.

   Wykład z „Ochrony własności intelektualnej” dla studentów I roku I stopnia  studiów stacjonarnych

  Wykład z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” realizowany zgodnie z planem studiów dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. od godz. 13.30 do godz. 17.45, sala Rady Wydziału 17-19, al. Piastów 40b bud. 4. 

  Odrabianie zajęć z Panią mgr R. Ptak dla I roku I stopnia

  Uprzejmie informuję, że zajęcia prowadzone przez Panią mgr R. Ptak, które nie odbyły się w dniu 21.11.2018r. z I rokiem I stopnia zostaną odrobione w dniu 11.01.2019r. w niżej podanych godzinach:

  gr. A – 11.45 – 13.15, s. 117

  gr. B – 8.15 – 9.45, s. 117

  gr. C – 10.00 – 11.30, s. 117

  Odwołane zajęcia z Panią mgr M. Karcz-Napieraj

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez Panią mgr M. Karcz-Napieraj w dniu 20.12.2018r. (czwartek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

  Odwołane zajęcia z Panią dr S. Łuszczyńską

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez Panią dr S. Łuszczyńską w dniu 17.12.2018r. (poniedziałek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

  Odwołane zajęcia z Panią mgr M. Ziętek (gr. B)

  Uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez Panią mgr M. Ziętek dla gr. B z przedmiotu „Technologie informacyjne” w dniu 13.12.2018r. (czwartek) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 20.12.2018r. (czwartek), godz. 8.15, s. 202.

   

   

 • Opiekunowie roku / praktyk

  Opiekunowie lat w roku akademickim 2017/2018:

  Filologia romańska z dodatkowym językiem obcym do wyboru, studia pierwszego stopnia:

  I rok – dr Nelli Sołonko

  II rok – dr Wioletta Piegzik

  III rok – mgr Angelo Sollano

   

  Filologia romańska, studia drugiego stopnia:

  I rok – dr Aleksandra Kamińska

  I rok – dr hab. Pierre-Frédéric Weber

   

  Opiekun praktyk w roku akademickim 2017/2018:

  opiekun praktyk pedagogicznych – dr Wioletta Piegzik

 • Harmonogram sesji

  Sesja egzaminacyjna zimowa 2018/2019

  sesja egzaminacyjna – 31.01.2019 r. – 13.02.2019 r.

  sesja poprawkowa – 21.02.2019 r. – 27.02.2019 r.

   

  Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej/poprawkowej 2018/2019

  st. stacjonarne I stopnia – harmonogram sesji zimowej 18-19 aktualizacja 25.01.2019

  st. stacjonarne II stopnia – harmonogram sesji zimowej 18-19 aktualizacja 25.01.2019

  Konsultacje w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej/poprawkowej 2018/2019

  konsultacje sesja zimowa 18-19-zmiana 18.02.2019

 • Praktyki studenckie

 • Egzamin praktyczny z języków obcych

  KFR - PNJF

  Regulamin procedury egzaminacyjnej dla modułu

  PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

   

  1. Do egzaminu praktycznego z języka francuskiego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę ze wszystkich komponentów praktycznej nauki języka francuskiego.
  2. Opiekun danego roku weryfikuje listę studentów przystępujących do egzaminu praktycznego i powiadamia koordynatorów egzaminów praktycznych.
  3. Egzamin z praktycznej nauki języka francuskiego obejmuje część pisemną i ustną.
  4. Studenci przystępują do obu części egzaminu i otrzymują jedną ocenę końcową.
  5. Koordynator egzaminu praktycznego powiadamia studentów o wynikach egzaminu po zakończeniu egzaminu, tj. po części ustnej.
  6. Podczas egzaminu studenci korzystają z uwierzytelnionych arkuszy egzaminacyjnych, przygotowanych przez pracowników KFR.
  7. Podczas egzaminu zabrania się korzystać ze słowników i innych pomocy naukowych, a sprzęt elektroniczny powinien być wyłączony.

  KFR - PNJW

  Regulamin procedury egzaminacyjnej dla modułu

  PRAKTYCZNA NAUKA DODATKOWEGO JĘZYKA OBCEGO: WŁOSKIEGO/HISZPAŃSKIEGO/ANGIELSKIEGO

  1. Do egzaminu praktycznego z dodatkowego języka obcego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę ze wszystkich komponentów praktycznej nauki wybrabnego języka obcego.
  2. Opiekun danego roku weryfikuje listę studentów przystępujących do egzaminu praktycznego i powiadamia koordynatorów egzaminów praktycznych.
  3. Egzamin z praktycznej nauki dodatkowego języka obcego obejmuje część pisemną i ustną.
  4. Studenci przystępują do obu części egzaminu i otrzymują jedną ocenę końcową.
  5. Koordynator egzaminu praktycznego powiadamia studentów o wynikach egzaminu po zakończeniu egzaminu, tj. po części ustnej.
  6. Podczas egzaminu studenci korzystają z uwierzytelnionych arkuszy egzaminacyjnych, przygotowanych przez pracowników KFR.
  7. Podczas egzaminu zabrania się korzystać ze słowników i innych pomocy naukowych, a sprzęt elektroniczny powinien być wyłączony.
 • Warunki publikacji pracy licencjackiej / magisterskiej

 • Program studiów

  W roku akademickim 2016/2017 studenci Filologii romańskiej realizują następujące plany studiów:
  na specjalności Filologia romańska z językiem obcym do wyboru – studia stacjonarne pierwszego stopnia:

  – plan studiów 2015/2016 – obowiązuje studentów III roku
  – plan studiów 2016/2017 – obowiązuje studentów II roku
  – plan studiów 2017/2018 – obowiązuje studentów I roku

   

  na specjalności Filologia romańska – studia stacjonarne drugiego stopnia:

  – plan studiów 2016/2017 – obowiązuje studentów II roku
  – plan studiów 2017/2018 – obowiązuje studentów I roku

 • Pakiet ECTS / KRK

  Opis treści programowych oraz sylabusy w poszczególnym roku akademickim.

 • Profil absolwenta

  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE:

  specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru

  Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym jako trzyletnie studia I stopnia.  W ramach programu studiów I stopnia realizowany jest program kształcenia  języków: francuskiego/ włoskiego/ hiszpańskiego ilub angielskiego oraz lektorat z języka łacińskiego, a także blok przedmiotów w  zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języka francuskiego. Dodatkowo, od drugiego semstru,  studenci mogą wybrać specjalizację: translatorską, nauczycielską, jezyk w biznesie- e turystyka, jezyk w biznesie- prawo i ekonomia.

  PROFIL ABSOLWENTA: specjalizacja nauczycielska

  Absolwent studiów licencjackich I stopnia, na kierunku filologia, specjalność filologia romańska z językiem obcym, specjalizacja nauczycielska, posiada  wykształcenie ogólnohumanistyczne przygotowujące do zawodu nauczyciela w specjalności głównej: języka francuskiego. Studia filologiczne o specjalności głównej języka francuskiego obejmują wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii francuskiego obszaru językowego. Student powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomości języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.

  PROFIL ABSOLWENTA: specjalizacja zawodowa

  Absolwent studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia romańska z językiem obcym, specjalizacja zawodowa, translatorska posiada  wykształcenie ogólnohumanistyczne i językowe w  zakresie języka francuskiego przygotowujące do zawodu tłumacza Przedmioty uwzględnione w programie specjalizacji translatorskiej dają podstawową wiedzę z zakresu teorii przekładu, językoznawczych i kulturowych uwarunkowań translatorskich. Absolwent posiada również przygotowanie praktyczne obejmujące specjalistyczną wiedzę na temat sposobu tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz doskonali umiejętności redakcyjne, stylistyczne podczas tłumaczenia różnorodnych tekstów funkcjonalnych i o charakterze artystycznym.
  Specjalizacja przygotowuje do pracy tłumacza  języka francuskiego na rzecz  instytucji, podmiotów gospodarczych, lokalnych. Absolwent studiów I stopnia  jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na filologii romańskiej oraz innych pokrewnych specjalnościach i kierunkach, zgodnie ze standardami kształcenia.

  STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) STACJONARNE:

  specjalność: filologia romańska 

  Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym  jako dwuletnie studia drugiego stopnia. W ramach programu studiów  realizowany jest blok przedmiotów w  zakresie wiedzy o literaturze, języku, cywilizacji krajów frankofońskich, historii Francji oraz języka włoskiego. Program nauczania obejmuje seminarium magisterskie – literackie, metodyczne lub językoznawcze (do wyboru), studenci mogą wybrać także moduł specjalizacji nauczycielskiej lub translatorskiej. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filologii romańskiej po napisaniu pracy magisterskiej w języku francuskim oraz zdaniu egzaminu magisterskiego.

  PROFIL ABSOLWENTA

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia romańska otrzymuje tytuł magistra filologii romańskiej. Powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności językowej: językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii literatury, a także elementów przekładoznawstwa. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w redakcjach wydawnictw i czasopism, administracji publicznej, turystyce oraz przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych wymagających dobrej znajomości języka oraz kultury Francji. Dyplom magistra umożliwia podjęcie pracy w liceum absolwentom posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka  francuskiego. Istnieje także możliwość  pogłębienia wiedzy w zakresie translacji na studiach podyplomowych „Tłumaczenia ekonomiczne i prawne” organizowane przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Erasmus

  Instytut Francuski rekomenduje Państwu agencję International Horizons, która pośredniczy w projektach Erasmus +, zwłaszcza w wyszukiwaniu praktyk zawodowych dla studentów oraz współpracy między liceami. Agencja obejmuje swoim zasięgiem regiony Normandii, Bretanii oraz Loary.

  Prezentacja w załączniku:

  Présentation – FR.pdf
  Presentation – ENG.pdf

  Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 dla studentów filologii romańskiej upływa 27 marca 2017 r.

  Wnioski – z dołączonym zaświadczeniem o średniej ocen – należy składać w sekretariacie Katedry Filologii Romańskiej: al. Piastów 40B, budynek nr 5, pok. 100 (I piętro).
  Uprzejmie informujemy, że Wydział Filologiczny US zaprasza na dofinansowany kurs języka hiszpańskiego dla studentów US zakwalifikowanych do wyjazdu na studia lub praktykę do Hiszpanii w programie Erasmus+.

  Rekrutacja na kurs odbędzie się w teminie 1-14 kwietnia wyłącznie drogą mailową. Kurs rozpocznie się ok. 20 kwietnia.

  Liczba miejsc ograniczona!

  Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

  Formularz zgłoszeniowy_hiszpański 2017.docx
  Harmonogram_hiszpański_2017.docx
  Ogłoszenie-hiszpański.docx

  Uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego zainteresowanych wyjazdami w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się  w czwartek 2 marca br., o godz. 12.30, w sali  konferencyjnej w Bibliotece Międzywydziałowej (budynek nr 3 przy al. Piastów 40B).
  Szanowni Państwo,

  Pragniemy przypomnieć, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) upływa już za pół miesiąc! Aplikacje należy wysłać najpóźniej do 5 marca 2017 r.

  Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja). W załączniku odnajdą Państwo komunikat prasowy, broszurę z opisem programów BGF oraz plakat towarzyszący kampanii promującej BGF 2017.

  Z wyrazami szacunku,

  Antonin Borgnon
  Chargé de Mission Scientifique
  Ambassade de France en Pologne
  Programme de Bourses du Gouvernement Français
  [fdip.fr/VST-Pol]Veille scientifique et technologique de la Pologne

  Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego.pdf
  Broszura BGF 2017-2018.pdf
  French Governement Scholarships 2017-2018.pdf

  Uprzejmie informujemy, że aplikacje na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będą przyjmowane od początku roku 2017.

  Szczegółowe terminy podamy w następnym komunikacie.
  Zachęcamy Państwa do śledzenia strony Działu Spraw Międzynarodowych: zakładka Erasmus+ (2014/15 – 2020/21) – Dla studentów.