ZAŁOŻENIA OGÓLNE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Zjawisko wielojęzyczności w ostatnich latach zaczyna zajmować coraz poważniejsze miejsce w rozważaniach na temat realiów wspólnoty Unii Europejskiej. Motto unijne „In varietate concordia” oznaczające w dosłownym tłumaczeniu „Jedność w różnorodności” dotyczy nie tylko różnorodności językowej, ale też – a może przede wszystkim – rozumienia zjawisk różnorodności państw, narodów i kultur.

Kultura stanowi jeden z fundamentów tożsamości człowieka, dlatego jej dogłębne poznanie, i wynikające z tego faktu poszanowanie dla innych kultur, ma kluczowe znaczenie w tworzeniu tak zróżnicowanego organizmu, jakim jest Unia Europejska.

Szczecin jest miastem położonym na pograniczu językowo-kulturowym, które od Niemiec dzieli zaledwie kilkanaście kilometrów, utrzymującym również stałe kontakty ze Skandynawią i traktującym współpracę międzynarodową jako jeden ze swoich strategicznych celów.

Dobór języków znajdujących się w naszej ofercie opieramy na raporcie Urzędu Miasta Szczecin pt. „Kompetencje językowe Szczecina” (Szczecin 2017). Wykazano, że oferta edukacyjna sprofilowana w projekcie wypełni istotną lukę w kształceniu wielojęzycznym dzieci mieszkających w województwie zachodniopomorskim.

Zamierzamy również położyć nacisk na ukazanie pozytywnej odmienności poszczególnych państw, regionów, a przede wszystkim – ludzi różnych nacji. Naszym celem jest więc nie tylko nauczanie języka obcego, ale również – budowanie świadomości na temat kultury własnej i obcej wśród mieszkańców regionu już od najmłodszych lat.

IDEA UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO „MAŁY POLIGLOTA”

Główną ideą twórców projektu jest promowanie i rozwijanie dwu- i wielojęzyczności wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat w województwie zachodniopomorskim poprzez umożliwienie im uczestniczenia w cyklicznych profesjonalnych zajęciach językowych o wysokim stopniu efektywności organizowanych w ramach uczelni wyższej, prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych – nauczycieli akademickich i realizowanych w oparciu o autorskie programy obejmujące równoległe nauczanie dwóch języków obcych wspomagane zajęciami kulturowymi oraz ogólnorozwojowymi profilowanymi z uwzględnieniem specyfiki regionu zachodniopomorskiego.

Projekt Uniwersytet Dziecięcy „Mały Poliglota” zakłada podnoszenie kompetencji istotnych z punktu widzenia gospodarki i rynku pracy regionu zachodniopomorskiego w zakresie kształcenia językowego, a także – ma na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych uwzględniających takie wartości, jak: tolerancja, szacunek, otwartość.

CELE I ZADANIA UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO „MAŁY POLIGLOTA”

1.    rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do pogłębiania wiedzy,
2.    stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,
3.    uczenie dwóch języków obcych równolegle z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
4.    zdobycie przez dzieci umiejętności posługiwania się kilkoma językami obcymi; uczenie odwagi w komunikowaniu się w języku obcym,
5.    zdobycie przez dzieci wiedzy kulturowej i historycznej o krajach, których języków się uczą, kształcenie postawy otwartości na inne kultury i szacunku dla odmienności,
6.    wykształcenie umiejętności właściwego zachowywania się w różnych środowiskach i sytuacjach komunikacyjnych,
7.    zdobywanie umiejętności w zakresie języka migowego i alfabetu Braille’a, kształtowanie postawy tolerancyjnej i otwartej,
8.    budowanie świadomości kulturowej, rozbudzanie chęci do uczestnictwa w kulturze wysokiej w przyszłości,
9.    uczenie pozyskiwania i selekcji informacji, kształcenie postawy świadomych odbiorców mediów,
10.    inspirowanie do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji,
11.    doskonalenie umiejętności koncentracji i zapamiętywania informacji,
12.    stopniowe wdrażanie w formę indywidualnej pracy,
13.    zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,
14.    integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także – do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć,
15.    wyrównywanie szans edukacyjnych w różnych grupach społecznych, wiekowych i dla osób z niepełnosprawnościami,
16.    rozwój uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez kreowanie współpracy z otoczeniem, zaangażowanie w proces rozwoju społecznego,
17.    propagowanie idei kształcenia przez całe życie, współuczestnictwo dzieci w życiu społeczności akademickiej jako pierwszy stopień wkraczania w świat wiedzy i nauki,
18. upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, poszczególnych krajach, regionie zachodniopomorskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

Cele te pozostają w ścisłym związku z realizacją polityki językowej Unii Europejskiej, zmierzającej do promowania dwu- i wielojęzyczności.