REGULAMIN UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO „MAŁY POLIGLOTA”

§ 1.
1. Pomysłodawcami/twórcami Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”, zwanego dalej Uniwersytetem, są prof. Ewa Komorowska oraz dr Agnieszka Szlachta, pracujące na zlecenie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.
2. Nadzór merytoryczny nad działaniem Uniwersytetu na zlecenie CTWiTUS sp. z o.o. sprawuje prof. Ewa Komorowska, Dziekan Wydziału Filologicznego US, natomiast nadzór finansowy sprawuje CTWiTUS sp. z o.o.
3. Pracami Uniwersytetu kieruje Koordynator Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” powołany przez CTWiTUS sp. z o.o.

§ 2.
1. Zajęcia są prowadzone w salach dydaktycznych Wydziału Filologicznego US przy al. Piastów 40b w Szczecinie oraz w innych współpracujących instytucjach.
2. Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele akademiccy, doktoranci Wydziału Filologicznego US oraz osoby zaproszone do prowadzenia zajęć (np. dziennikarze lokalnych mediów, pracownicy instytucji kulturalnych).

§ 3.
1. Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu odbywają się w formie wykładów, zajęć praktycznych, warsztatów oraz lektoratów językowych.
2. Zajęcia odbywają się w soboty między godziną 10.00 a 14.00 według planu zajęć.
3. Plan zajęć jest stale dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tematyce
i terminach zajęć wynikających z przyczyn niezależnych od organizatorów.
4. O zmianach w planie zajęć rodzice lub prawni opiekunowie studenta będą informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przesłana na adres e-mailowy podany przez rodzica lub prawnego opiekuna w formularzu zgłoszeniowym.
5.  Odwołane zajęcia zostaną zorganizowane w innym terminie.

§ 4.
Cele i zadania Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” to w szczególności:
1.  rozbudzanie zainteresowania językami obcymi i zachęcanie do pogłębiania wiedzy,
2.  uczenie podstaw nauk filologicznych (w zakresie językoznawstwa
i literaturoznawstwa) oraz kształcenie artystyczne,
3. rozwijanie dziecięcej ciekawości, wrażliwości oraz kreatywnego myślenia, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi oraz zapamiętywania informacji,
4. pomoc w odkrywaniu zdolności i talentów, co ułatwi dzieciom podjęcie decyzji
o wyborze profilu kształcenia na dalszych etapach edukacji,
5. przybliżenie dzieciom środowiska akademickiego, umożliwienie spotkań z nauką
i naukowcami, propagowanie idei kształcenia przez całe życie,
6. promocja uczelni, upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie Szczecińskim.

§ 5.
1. Uczestnikami zajęć prowadzonych w Uniwersytecie są uczniowie klas I – VI szkół podstawowych (w wieku 6 – 12 lat).
2. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:
– grupa młodsza dla uczniów klas I – III szkół podstawowych (wiek 6 – 9 lat),
– grupa starsza dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych (wiek 10 – 12 lat).
3. Limit przyjęć na dany rok akademicki określa koordynator Uniwersytetu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Filologicznego US.
4. Grupa ćwiczeniowa nie może być większa niż 15 studentów. W wykładach biorą udział studenci ze wszystkich grup na danym poziomie kształcenia.

§ 6.
1. Rekrutacja do Uniwersytetu trwa od początku czerwca do wyczerpania limitu miejsc na dany rok akademicki.
2. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu oraz opłaceniu wpisowego (wpisowe nie podlega zwrotowi).
3. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy organizatorów podany na stronie internetowej Uniwersytetu.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę podstawową przyjętych do Uniwersytetu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Kandydaci zakwalifikowani na dany rok akademicki otrzymają informację na adres
e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Osoby niezakwalifikowane podczas naboru zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej kandydaci z listy rezerwowej będą przyjmowaniu według kolejności zgłoszeń.

§ 7.
1. Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym, zwanym dalej rokiem akademickim. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni.
3. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego student Uniwersytetu Dziecięcego otrzymuje identyfikator (stanowiący legitymację studencką) oraz indeks. Posiadanie identyfikatora i indeksu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.
4. Zaliczenie każdego semestru następuje na podstawie wpisów zebranych przez studenta w indeksie. Indeks jest uzupełniany przez prowadzących każdorazowo po zakończeniu zajęć. Wpis jest potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach.

§ 8.
Do obowiązków studentów Uniwersytetu Dziecięcego należy:
1. systematyczne uczestnictwo w zajęciach; nieobecności studentów Uniwersytetu należy usprawiedliwić,
2. przybywanie na zajęcia na czas (co najmniej 10 minut przed godziną podaną
w harmonogramie, co umożliwi planowe rozpoczęcie zajęć),
3. stosowanie się do reguł obowiązujących w uczelni; podczas zajęć studenci
są zobowiązani do respektowania poleceń prowadzącego.

§ 9.
Uczestnik zostaje skreślony z listy studentów Uniwersytetu, jeśli:
1. jego rodzic lub opiekun prawny złoży pisemną rezygnację ze studiów,
2. opuści więcej niż 50% zajęć przewidzianych w programie,
3. naruszy w sposób rażący normy kultury osobistej lub zasady obowiązujące
na terenie Uniwersytetu Dziecięcego oraz budynku, w którym odbywają się zajęcia.

§ 10.
1. Podczas zajęć uczestnicy pozostają pod opieką prowadzących zajęcia i nie mogą samodzielnie opuszczać sali dydaktycznej.
2. Rodzice i opiekunowie nie biorą udziału w zajęciach.
3. Po zakończeniu zajęć studenci są odbierani przez rodziców. Odpowiedzialność prowadzącego za uczestnika zajęć kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za studentów pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

§ 11.
1. Wysokość czesnego określa Prezes CTWiTUS sp. z o.o. Czesne za każdy semestr stanowi w 50% opłatę za naukę języków obcych, a w 50% – opłatę za pozostałe zajęcia dydaktyczne.
2. Opłaty za studia można dokonać jednorazowo lub w dwóch równych ratach.
3. Opłaty za zajęcia, podczas których student był nieobecny, nie podlegają zwrotowi.

§ 12.
1. Regulamin Uniwersytetu obowiązuje od 1 września 2012 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zobowiązuje się do zamieszczania ich na stronie internetowej i przesyłania drogą elektroniczną do rodziców lub prawnych opiekunów studentów uczęszczających
na zajęcia. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
3. Użyte w Regulaminie określenia „studia” i „student” nie są tożsame z pojęciami użytymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rodzicom lub prawnym opiekunom studenta przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania i uzupełniania jego danych osobowych.
5. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu