Limit przyjęć w roku akademickim 2018/2019 wynosi 180 uczestników. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę osób przyjętych do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W naszej ofercie znajdują się trzy grupy językowe:

 • z językiem angielski i rosyjskim;
 • z językiem niemieckim i hiszpańskim;
 • z językiem norweskim i włoskim.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REKRUTACJI

 1. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba kobiet (50%) i mężczyzn (50%).
 2. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba mieszkańców miast (50%) i wsi (50%).
 3. W projekcie zostanie zarezerwowane 2% miejsc dla osób niepełnosprawnych (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
 4. W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji społecznej zgłoszenia będą przyjmowane poza kolejnością w myśl zasady wyrównywania szans (wymagane jest zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej).
 5. W projekcie nie zostaną wprowadzone dodatkowe warunki wstępne (np. znajomość określonych języków obcych).

JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO DO PROJEKTU W SPOSÓB PRAWIDŁOWY?

Aby zgłosić dziecko do projektu, będzie należało przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pod adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj:

ZAŁĄCZNIK – formularz zgłoszeniowy

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe przesłane poza terminem oficjalnie ogłoszonej rekrutacji nie zostaną rozpatrzone! Formularze zgłoszeniowe wypełnione lub zeskanowane w sposób nieczytelny nie zostaną rozpatrzone!

 1. Za prawidłowe pod względem formalnym uznaje się zgłoszenie zawierające następujące dane kandydata: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, poziom znajomości języków obcych oraz dane rodzica lub prawnego opiekuna kandydata: imię i nazwisko, adres e-mailowy, telefon kontaktowy.
 2. W zgłoszeniu należy wskazać grupę językową pierwszego wyboru spośród grup oferowanych w projekcie oraz grupę językową drugiego wyboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie pierwszego wyboru.
 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowe oświadczenia dotyczące:
  – znajomości Regulaminu projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”;
  – przetwarzania danych osobowych.
 1. Formularz zgłoszeniowy należy podpisać odręcznie.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki, jeśli dotyczą kandydata:
  – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
  – zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej.

Kandydaci zakwalifikowani do projektu otrzymają informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu pięciu dni od przesłania zgłoszenia. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób przyjętych do projektu kandydaci z listy rezerwowej będą przyjmowaniu według kolejności zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu z listy rezerwowej otrzymają niezwłocznie informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.