Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Poradnik studenta ostatniego roku

Drodzy studenci Wydziału Filologicznego

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego:

1) Student musi uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz w przypadku studiów pierwszego stopnia posiadać zaliczenie praktyk zawodowych– posiadanie tych zaliczeń musi być udokumentowane wpisami w indeksie i na kartach egzaminacyjnych

2) Student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną z pracy dyplomowej albo w przypadku, gdy otrzymał jedną ocenę niedostateczną z pracy - posiadać decyzję Dziekana o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego 
(§ 55 ust. 6 Regulaminu Studiów US)

3) Student musi uzyskać:

 na studiach I stopnia – 180 punktów ECTS

         na studiach II stopnia – 120 punktów ECTS

4) Student musi złożyć w Dziekanacie najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

- indeks wraz z kartą egzaminacyjną (wszystkie wpisy muszą być uzupełnione)

- cztery zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5

- ksero dowodu osobistego

- kartę obiegową (podbitą i podpisaną)

 - jeden egzemplarz pracy dyplomowej (szczegółowe informacje dostępne poniżej)

- płyta CD zawierająca plik pracy dyplomowej zapisana w formacie Word lub PDF, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu

- oświadczenie w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego  ( Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30/03/2017 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów US  § 4

„ Student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest :

1)     wypełnić formularz oświadczenia , w którym wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na udział w 

        monitorowaniu kariery zawodowej

2)     złożyć we właściwym dziekanacie wydziału wypełniony formularz oświadczenia; …” )

 

- nieobowiązkowo !!! - studenci, którzy chcą aby w suplemencie do dyplomu zostały umieszczone informacje dotyczące dodatkowych osiągnięć związanych ze studiowanym kierunkiem (nagrody, wyróżnienia, udział w organizacjach studenckich, pozaregulaminowe praktyki) muszą wypełnić specjalny druk o dodatkowych osiągnięciach - druk dostępnym na stronie

Opłatę za druk dyplomu należy wpłacić na indywidualny numer konta studenta po złożeniu pracy dyplomowej oraz wyżej wymaganych dokumentów w dziekanacie ( druk do zapłaty na kwotę 60,- zł będzie dostępny w e-dziekanacie )

Uwaga!!!

5) Termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie według Regulaminu studiów US upływa w dniu zakończenia ostatniego semestru studiów!

- Dziekan, na wniosek kierującego pracą  lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej , nie więcej jednak niż o trzy miesiące w stosunku do terminu zakończenia ostatniego semestru studiów.

- W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wymaganym terminie:

Osoba zostaje skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, następnie wg regulaminu studiów US może wystąpić z pisemną prośbą o wznowienie na studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem seminarium dyplomowego bez uzupełniania różnic programowych  (§ 54 ust. 3 - 4). Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego określona jest w umowie o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty na studiach w Uniwersytecie Szczecińskim zawarta ze studentem.

Wymogi formalne pracy dyplomowej:

Do dziekanatu składamy:

- jeden egzemplarz przeznaczony do akt studenta w oprawie miękkiej zbindowany, drukowany dwustronnie z podpisem promotora na stronie tytułowej . (Podpis ten stanowi dowód, że promotor zaakceptował pracę i zezwolił studentowi na złożenie pracy w dziekanacie.)

- płytę CD zawierającą plik pracy dyplomowej zapisanej w formacie Word lub PDF

Kolejne dwa egzemplarze pracy dyplomowej składamy: jeden egzemplarz dla promotora, drugi dla recenzenta – te egzemplarze pracy dyplomowej muszą być w twardej, introligatorskiej oprawie, drukowane jednostronnie.

Przypominamy!!! Niezbędnymi elementami każdego egzemplarza pracy dyplomowej są:

- podpisane oświadczenia dotyczące tego, że praca jest samodzielnym opracowaniem i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wzór oświadczenia nr 3 - dostępny na stronie),

- hasła identyfikujące daną pracę - uzgadniane z promotorem.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ANIA SĘK.docx)REgulamin antyplagiatowy[Załączniki, oświadczenia]17 Kb
Pobierz plik (Dodatkowe osiągnięcia studenta w toku studiów.doc)Dodatkowe osiągnięcia studenta w toku studiów.doc[ ]33 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie studenta.jpg)Oświadczenie studenta[Do pracy dyplomowej lub magisterskiej]468 Kb
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.docx)Oświadczenie dot. wydania odpisu dyplomu w języku obcym[ ]13 Kb
Pobierz plik (oświadczenie.docx)oświadczenie.docx[ ]10 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić