Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Doktoranci - warunki przedłużania studiów - sprawozdanie roczne

 

Warunki przedłużania studiów doktoranckich (zgodnie z § 11 oraz § 16 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2011r.)

 

§ 11

1.    Studia doktoranckie trwają nie dłużej, niż cztery lata.

2.Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

3. (1) W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

  1)   czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

  2)   sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

  3)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

- łącznie nie więcej niż o rok.

4. (2) Kierownik studiówdoktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiówdoktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.

 5.W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich rektor może podjąć decyzję o przyznaniu na określony czas prawa do pobierania stypendium doktoranckiego.

 § 16

 

Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli obrona nastąpiła w terminie dwóch lat od ukończenia studiów.

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie roczne.docx)Sprawozdanie roczne - druk[ ]12 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić