Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Doktoranci - przewody doktorskie

Czynności w  przewodzie doktorskim

1/ Doktorant składa dokumenty do otwarcia przewodu, (dodatkowo literaturoznawcy składają dla  komisji literaturoznawczej wersję elektroniczną dokumentów i przesyłają na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

W terminie co najmniej 2 tygodni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego  należy złożyć następujące dokumenty:

o    podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego;
o    kwestionariusz osobowy;
o    życiorys;
o    oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu;
o    konspekt rozprawy doktorskiej;
o    propozycję co do osoby promotora;
o    zgoda proponowanego promotora na podjęcie się opieki naukowej nad rozprawą doktorską;
o    wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych
o    informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub przewodu kwalifikacyjnego I stopnia, jeżeli  uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora lub o przyznanie kwalifikacji I stopnia;
o    wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.

 

Dalsze etapy przewodu doktorskiego

 

 

2) Po wpłynięciu dokumentów przewodniczący komisji organizuje Posiedzenie komisji językoznawczej/literaturoznawczej  ( dziekanat rozsyła maile do komisji z informacją o terminie posiedzenia). W razie nieobecności na posiedzeniu Komisji obowiązuje usprawiedliwienie w formie telefonicznej lub mailowej .

 

3/ Po posiedzeniu Komisji przewodniczący wnioskuje do Dziekana i Rady Wydziału o wszczęcie przewodu, powołanie promotora i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej. Po posiedzeniu Rady Wydziału  dziekanat wysyła doktorantowi i promotorowi pismo o wszczęciu przewodu, powołaniu promotora i zatwierdzeniu tematu pracy. Dodatkowo zaświadczenie umieszcza się  w aktach  doktoranta. W przypadku prac pisanych w języku obcym zaznacza się we wniosku do otwarcia przewodu informację o wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku obcym.

 

4/ Na kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczący komisji wnioskuje do Dziekana i Rady Wydziału o powołanie i zatwierdzenie składu komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny dodatkowej oraz  języka nowożytnego. Jeśli doktorant okaże wskazany w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 3 października 2014r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (….) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów wyższych może zostać zwolniony na tej podstawie z egzaminu z języka obcego. Po zatwierdzeniu  składów komisji doktorant przystępuje do zdawania egzaminów z dyscypliny dodatkowej oraz  języka obcego.

 

5/ Po zdanych egzaminach doktorant składa pracę doktorską w trzech egzemplarzach do dziekanatu.

 

Wymogi formalne w przewodach wszczętych według nowych procedur:

-praca doktorska pisana w języku polskim powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim,

-praca doktorska pisana w języku obcym powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim,

 

Wymogi formalne w przewodach wszczętych według starych procedur:

-praca doktorska pisana w języku polskim powinna zawierać również streszczenie w języku polskim,

-praca doktorska pisana w języku obcym powinna zawierać streszczenie w języku polskim,

 

Po złożeniu przez doktoranta rozprawy doktorskiej przewodniczący zwraca się do Dziekana i Rady Wydziału o powołanie dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej. Na tej samej Radzie Wydziału na wniosek przewodniczącego komisji powołuje się skład komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej. Egzamin z dyscypliny podstawowej zdaje się po wpłynięciu przynajmniej w formie elektronicznej recenzji od recenzentów. Po posiedzeniu Rady Wydziału dziekanat wysyła  do recenzentów  prace doktorskie oraz pismo od Dziekana z prośbą o  przygotowanie recenzji. Recenzenci w ciągu dwóch miesięcy są zobligowani do przesłania recenzji w formie papierowej i elektronicznej do dziekanatu. Umowę oraz rachunek, który jest przesyłany razem z pracą doktorską,  recenzenci odsyłają podpisane niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wypłatę wynagrodzenia dokonuje się po wpłynięciu recenzji. Umowę wraz z rachunkiem do podpisu otrzymuje również promotor, który  ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć podpisane dokumenty do dziekanatu. Wypłata wynagrodzenia za promotorstwo następuje po obronie doktoratu.

 

6/ Wraz z pracą do dziekanatu powinna wpłynąć opinia merytoryczna  promotora o przyjęciu pracy doktorskiej  i kierowaniu jej do dalszego postępowania.

 

7/ Po zdanych egzaminach i wpłynięciu recenzji (w nowych przewodach niezwłocznie po wpłynięciu recenzji  dziekanat wysyła je do Centralnej Komisji) przewodniczący składa pismo o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony. Między Radą Wydziału a terminem obrony  musi być zachowane co najmniej 10 dni. W nowych przewodach  po Radzie Wydziału na stronie internetowej  Wydziału umieszczamy recenzje wraz ze   streszczeniem.

 

8/ Na 10 dni przed obroną dziekanat wysyła zawiadomienia w formie mailowej do instytutów, katedr, uczelni, do sekretariatu Rektora, do komisji językoznawczej/literaturoznawczej, a w formie papierowej dla promotora i recenzentów. Zawiadomienie umieszcza się również na stronie internetowej Wydziału Filologicznego. Pracę wraz z zawiadomieniem składamy do biblioteki a na czas remontu w dziekanacie pokój 102.

 

 

Obrona pracy doktorskiej

 

 

9/ Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

-dziekanat przygotowuje dokumenty na obronę:  przekazuje przewodniczącemu pracę doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem, formularze dla komisji skrutacyjnej, listę obecności, karty do głosowania, dwie opisane  koperty,

- promotor wskazuje protokolanta, któremu dziekanat przekazuje dyktafon.

-protokolant jest zobowiązany do nagrania obrony oraz sporządzenia protokołu po obronie.

 

10/ Po obronie  na Radę Wydziału przewodniczący składa pismo do Dziekana i Rady Wydziału  o przyjęciu publicznej obrony oraz nadaniu stopnia doktora. Na tej samej Radzie Wydziału po zatwierdzeniu obrony i nadaniu tytułu wręcza się wypromowanemu doktorowi zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora.

 

11/ Po Radzie Wydziału na stronie Wydziału  dodajemy do listy doktoratów informacje o obronionym doktoracie. Do Działu Nauki dziekanat przekazuje uchwałę i dwa egzemplarze zaświadczeń, które następnie po podpisaniu przez Rektora przesyłane są  do MNiSW.

 

Niezbędnymi elementami każdego egzemplarza pracy doktorskiej są:

- podpisane oświadczenia dotyczące tego, że praca jest samodzielnym opracowaniem oraz o udostępnieniu pracy doktorskiej (wzór dostępny poniżej).

 

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić