Pracownicy sekcji

Kierownik sekcji

mgr Agnieszka Pawłuszyn
tel. 91 444 27 04
pokój 101 (I piętro)
agnieszka.pawluszyn@usz.edu.pl


Specjalista

mgr Renata Żuk
tel. 91 444 28 80
pokój 104 (I piętro)
renata.zuk@usz.edu.pl


Specjalista

mgr Katarzyna Orłowska
tel. 91 444 27 03
pok. 101 (I piętro)
katarzyna.orlowska@usz.edu.pl


Starszy specjalista

mgr Magdalena Herman
tel. 91 444 27 01
pokój 02 (parter)
magda.herman@univ.szczecin.pl

 • Sprawy prowadzone w sekcji

  • prowadzenie sekretariatu Dziekana Wydziału Filologicznego,
  • przygotowywanie dokumentacji na Kolegium Dziekańskie,
  • przygotowywanie dokumentacji na Radę Wydziału (sporządzanie listy obecności, kart do głosowania, protokołów wyników głosowania, przygotowywanie protokołu z posiedzenia Rady, sporządzanie uchwał Rady (na podstawie wcześniej przygotowanych podstaw prawnych do podjęcia danej Uchwały) oraz wyciągów z protokołu,
  • studia doktoranckie,
  • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi oraz pracami Komisji Językoznawczej ds. Przewodów Doktorskich, Komisji  Literaturoznawczej ds. Przewodów Doktorskich,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przewodami habilitacyjnymi,
  • prowadzenie spraw finansowych związanych z postępowaniem o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora,
  • obsługa Bazy Osiągnięć Pracowników (BOP),
  • prowadzenie spraw z zakresu  systemu POL-on,
  • prowadzenia spraw w zakresie obsługi programu Egeria Edukacja: podział na grupy, kontrola poprawności wprowadzanych do systemu planów i programów kształcenia, współpraca z przewodniczącymi zespołów kierunkowych,wprowadzanie do systemu minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach i specjalnościach,
  • sporządzanie zamówień na zajęcia dydaktyczne zlecane innym jednostkom US,
  • przyjmowanie i rozliczanie zamówień na zajęcia dydaktyczne z innych jednostek US,
  • współpraca z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia (przyjmowanie i przechowywanie  dokumentacji z posiedzeń WZds.JK; przesyłanie materiałów do WZds.JK z poszczególnych jednostek WF),
  • obsługa techniczna przy konkursie na młodego naukowca (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji związanych z procedurą konkursu),
  • obsługa techniczna przy nagrodach ministra i medalach (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji związanych z procedurą przyznawania nagród),
  • obsługa techniczna przy tworzeniu planu wydawniczego zgodnie z poleceniami Przewodniczącego Komisji Wydawniczej,
  • obsługa techniczna związana z procedurą przyznawania środków na badania statutowe i dotację celową,
  • wydziałowy punkt informacyjny i wydziałowa komisja weryfikująca efekty uczenia się,
  • obsługa systemu Egerii Finansowej w zakresie: wystawianie faktur dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, wnioskowanie o wystawienie korekt,  wezwanie do zapłaty, wnioskowanie o wystawienie not odsetkowych, weryfikacja stanu rozrachunków i należności,
  • przygotowanie wniosków o dochodzenie należności na drodze sądowej (monitorowanie sprawy – współpraca z Działem Prawnym w tym zakresie),
  • przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie, zbieranie podpisów, przekazywanie do zapłaty,
  • sporządzanie projektów i planów rzeczowo-finansowych,
  • sporządzanie analiz finansowych utworzenia kierunków,
  • analiza wpływów i wydatków wydziału,
  • rozliczenia finansowe zajęć dydaktycznych: zamawianych przez wydział oraz prowadzonych przez pracowników wydziału w innych jednostkach Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • częściowe sporządzanie informacji statystycznych,
  • zwroty opłat rekrutacyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi (delegacjami) nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych wydziału (wystawianie i rejestrowanie delegacji, rozliczanie delegacji, przekazywanie raportów do Działu Spraw Osobowych),
  • rejestracja umów zleceń i o dzieło wystawianych przez Wydział Filologiczny.