Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Sprawy prowadzone w sekcji

Sprawy prowadzone w sekcji:

- prowadzenie sekretariatu Dziekana Wydziału Filologicznego,

- przygotowywanie dokumentacji na Kolegium Dziekańskie,

—- przygotowywanie dokumentacji na Radę Wydziału (sporządzanie listy obecności, kart do głosowania, protokołów wyników głosowania, przygotowywanie protokołu z posiedzenia Rady, sporządzanie uchwał Rady (na podstawie wcześniej przygotowanych podstaw prawnych do podjęcia danej Uchwały) oraz wyciągów z protokołu,

-— studia doktoranckie,

—- prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi oraz pracami Komisji Językoznawczej ds. Przewodów Doktorskich, Komisji  Literaturoznawczej ds. Przewodów Doktorskich,

—- prowadzenie dokumentacji związanej z przewodami habilitacyjnymi,

—- prowadzenie spraw finansowych związanych z postępowaniem o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora,

—- obsługa Bazy Osiągnięć Pracowników (BOP),

—- prowadzenie spraw z zakresu  systemu POL-on,

—- prowadzenia spraw w zakresie obsługi programu Egeria Edukacja: podział na grupy, kontrola poprawności wprowadzanych do systemu planów i programów kształcenia, współpraca z przewodniczącymi zespołów kierunkowych,wprowadzanie do systemu minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach i specjalnościach,

—- sporządzanie zamówień na zajęcia dydaktyczne zlecane innym jednostkom US,

—- przyjmowanie i rozliczanie zamówień na zajęcia dydaktyczne z innych jednostek US,

—- współpraca z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia (przyjmowanie i przechowywanie  dokumentacji z posiedzeń WZds.JK; przesyłanie materiałów do WZds.JK z poszczególnych jednostek WF),

—- obsługa techniczna przy konkursie na młodego naukowca (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji związanych z procedurą konkursu),

—- obsługa techniczna przy nagrodach ministra i medalach (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji związanych z procedurą przyznawania nagród),

—- obsługa techniczna przy tworzeniu planu wydawniczego zgodnie z poleceniami Przewodniczącego Komisji Wydawniczej,

—- obsługa techniczna związana z procedurą przyznawania środków na badania statutowe i dotację celową,

—- wydziałowy punkt informacyjny i wydziałowa komisja weryfikująca efekty uczenia się,

—- obsługa systemu Egerii Finansowej w zakresie: wystawianie faktur dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, wnioskowanie o wystawienie korekt,  wezwanie do zapłaty, wnioskowanie o wystawienie not odsetkowych, weryfikacja stanu rozrachunków i należności,

—- przygotowanie wniosków o dochodzenie należności na drodze sądowej (monitorowanie sprawy – współpraca z Działem Prawnym w tym zakresie),

—- przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie, zbieranie podpisów, przekazywanie do zapłaty,

—- sporządzanie projektów i planów rzeczowo-finansowych,

—- sporządzanie analiz finansowych utworzenia kierunków,

—- analiza wpływów i wydatków wydziału,

—- rozliczenia finansowe zajęć dydaktycznych: zamawianych przez wydział oraz prowadzonych przez pracowników wydziału w innych jednostkach Uniwersytetu Szczecińskiego,

—- częściowe sporządzanie informacji statystycznych,

—- zwroty opłat rekrutacyjnych,

—- prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi (delegacjami) nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych wydziału (wystawianie i rejestrowanie delegacji, rozliczanie delegacji, przekazywanie raportów do Działu Spraw Osobowych),

- rejestracja umów zleceń i o dzieło wystawianych przez Wydział Filologiczny.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić