Umowa z ``TEPIS``

Porozumienie o współpracy miedzy Wydz. Filologicznym US a Polskim Tow. Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Regulamin Auspicjów

Regulamin Auspicjów