Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Kwestionariusz oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich

Kwestionariusz oceny funkcjonowania Wydziału Filologicznego

Protokół analizy dokumentacji praktyki na Wydziale

Protokół analizy pracy dyplomowej na Wydziale

Protokół analizy pracy pisemnej studenta - WF

Protokół Hospitacji Praktyk - Wydział Filologiczny